اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 121,309
تعداد واحدهای باقی مانده: 378,691
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 923,475,546,061
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,685,974
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,612,589
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,612,589
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 7,685,974 7,612,589 0 5,697 850,719 139 729,410 121,309 923,475,546,061
  2 1397/06/25 7,562,328 7,487,496 1 3,737 845,022 12 729,271 115,751 866,685,181,141
  3 1397/06/24 7,666,603 7,592,584 0 0 841,285 0 729,259 112,026 850,566,797,668
  4 1397/06/23 7,613,693 7,540,795 1 0 841,285 0 729,259 112,026 844,765,142,467
  5 1397/06/22 7,613,810 7,540,912 1 818 841,285 89 729,259 112,026 844,778,192,727
  6 1397/06/21 7,613,870 7,540,495 1 786 840,467 314 729,170 111,297 839,234,490,268
  7 1397/06/20 7,321,837 7,250,674 12 391 839,681 0 728,856 110,825 803,555,900,400
  8 1397/06/19 7,240,922 7,170,087 0 1,248 839,290 405 728,856 110,434 791,821,341,076
  9 1397/06/18 6,996,364 6,927,562 1 526 838,042 100 728,451 109,591 759,198,481,778
  10 1397/06/17 6,895,182 6,830,935 1 0 837,516 0 728,351 109,165 745,699,004,252
  11 1397/06/16 6,777,197 6,713,948 3 0 837,516 0 728,351 109,165 732,928,159,443
  12 1397/06/15 6,777,281 6,714,033 3 427 837,516 0 728,351 109,165 732,937,419,992
  13 1397/06/14 6,777,378 6,713,881 3 879 837,089 1,266 728,351 108,738 730,053,974,982
  14 1397/06/13 6,776,225 6,712,910 16 240 836,210 351 727,085 109,125 732,546,352,876
  15 1397/06/12 6,633,717 6,572,049 1 1,102 835,970 276 726,734 109,236 717,904,336,299
  16 1397/06/11 6,519,136 6,458,166 9 319 834,868 0 726,458 108,410 700,129,790,369
  17 1397/06/10 6,613,841 6,551,595 3 0 834,549 0 726,458 108,091 708,168,405,736
  18 1397/06/09 6,670,542 6,608,976 3 0 834,549 0 726,458 108,091 714,370,853,818
  19 1397/06/08 6,670,590 6,609,024 3 2,472 834,549 0 726,458 108,091 714,376,008,668
  20 1397/06/07 6,670,637 6,607,631 3 1,540 832,077 193 726,458 105,619 697,891,333,394