اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 72,970
تعداد واحدهای باقی مانده: 427,030
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 384,404,253,860
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,328,540
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,267,977
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,268,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 5,328,540 5,267,977 31 4,020 791,604 0 718,634 72,970 384,404,253,860
  2 1397/03/28 5,297,007 5,235,946 124 64 787,584 10 718,634 68,950 361,018,488,606
  3 1397/03/27 5,212,359 5,153,513 71 0 787,520 0 718,624 68,896 355,056,412,412
  4 1397/03/26 5,057,046 5,000,002 54 0 787,520 0 718,624 68,896 344,480,135,510
  5 1397/03/25 5,057,131 5,000,086 55 0 787,520 0 718,624 68,896 344,485,958,518
  6 1397/03/24 5,057,215 5,000,171 54 3 787,520 132 718,624 68,896 344,491,795,765
  7 1397/03/23 5,057,191 5,000,254 54 115 787,517 251 718,492 69,025 345,142,511,120
  8 1397/03/22 4,932,332 4,879,812 127 0 787,402 83 718,241 69,161 337,492,696,701
  9 1397/03/21 4,887,833 4,836,202 144 577 787,402 0 718,158 69,244 334,877,997,187
  10 1397/03/20 4,893,495 4,841,613 158 6 786,825 0 718,158 68,667 332,459,073,715
  11 1397/03/19 4,900,979 4,848,792 144 0 786,819 0 718,158 68,661 332,922,877,965
  12 1397/03/18 4,876,842 4,825,342 233 0 786,819 0 718,158 68,661 331,312,796,504
  13 1397/03/17 4,876,903 4,825,402 234 0 786,819 0 718,158 68,661 331,316,923,907
  14 1397/03/16 4,876,965 4,825,464 234 0 786,819 0 718,158 68,661 331,321,217,845
  15 1397/03/15 4,877,027 4,825,526 234 0 786,819 0 718,158 68,661 331,325,467,902
  16 1397/03/14 4,877,089 4,825,588 234 14 786,819 2 718,158 68,661 331,329,731,182
  17 1397/03/13 4,877,150 4,825,640 234 1 786,805 20 718,156 68,649 331,275,378,679
  18 1397/03/12 4,870,799 4,819,406 171 0 786,804 0 718,136 68,668 330,938,951,057
  19 1397/03/11 4,849,007 4,797,871 182 0 786,804 0 718,136 68,668 329,460,189,351
  20 1397/03/10 4,849,069 4,797,932 182 7 786,804 0 718,136 68,668 329,464,407,626
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق