اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,076
تعداد واحدهای باقی مانده: 398,924
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 616,332,697,332
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,177,043
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,097,716
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,097,721
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/22 6,177,043 6,097,716 5 356 825,126 674 724,050 101,076 616,332,697,332
  2 1397/05/21 6,265,539 6,186,296 27 1,261 824,770 563 723,376 101,394 627,253,320,389
  3 1397/05/20 6,249,328 6,170,901 0 0 823,509 0 722,813 100,696 621,385,011,647
  4 1397/05/19 6,364,755 6,283,390 4 0 823,509 0 722,813 100,696 632,712,222,224
  5 1397/05/18 6,364,707 6,283,342 4 2,660 823,509 0 722,813 100,696 632,707,387,093
  6 1397/05/17 6,364,614 6,281,041 5 2,213 820,849 0 722,813 98,036 615,768,177,726
  7 1397/05/16 6,465,957 6,379,940 0 643 818,636 55 722,813 95,823 611,344,980,818
  8 1397/05/15 6,453,939 6,370,770 10 767 817,993 50 722,758 95,235 606,720,301,351
  9 1397/05/14 6,241,824 6,165,760 0 2,193 817,226 21 722,708 94,518 582,775,347,486
  10 1397/05/13 6,054,038 5,981,340 0 0 815,033 0 722,687 92,346 552,352,832,496
  11 1397/05/12 6,005,509 5,934,196 17 0 815,033 0 722,687 92,346 547,999,230,642
  12 1397/05/11 6,005,264 5,933,951 17 5,166 815,033 213 722,687 92,346 547,976,604,983
  13 1397/05/10 6,004,846 5,929,491 18 4,183 809,867 10 722,474 87,393 518,195,991,643
  14 1397/05/09 5,903,293 5,828,644 0 984 805,684 4 722,464 83,220 485,059,785,442
  15 1397/05/08 5,690,452 5,617,698 17 838 804,700 126 722,460 82,240 461,999,488,864
  16 1397/05/07 5,554,051 5,482,075 38 56 803,862 36 722,334 81,528 446,942,646,115
  17 1397/05/06 5,469,297 5,400,607 36 0 803,806 0 722,298 81,508 440,192,645,538
  18 1397/05/05 5,351,239 5,288,032 40 0 803,806 0 722,298 81,508 431,016,946,827
  19 1397/05/04 5,351,190 5,287,984 40 42 803,806 13 722,298 81,508 431,012,985,037
  20 1397/05/03 5,351,132 5,287,903 40 95 803,764 34 722,285 81,479 430,853,049,753