اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 81,566
تعداد واحدهای باقی مانده: 418,434
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 420,376,490,176
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,216,007
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,153,820
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,153,832
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 5,216,007 5,153,820 12 11 803,542 49 721,976 81,566 420,376,490,176
  2 1397/04/25 5,263,551 5,201,829 25 40 803,531 663 721,927 81,604 424,490,043,863
  3 1397/04/24 5,257,723 5,196,629 40 231 803,491 0 721,264 82,227 427,303,206,413
  4 1397/04/23 5,290,454 5,228,893 42 0 803,260 0 721,264 81,996 428,748,302,492
  5 1397/04/22 5,317,807 5,255,353 42 0 803,260 0 721,264 81,996 430,917,943,237
  6 1397/04/21 5,317,777 5,255,323 42 0 803,260 70 721,264 81,996 430,915,495,260
  7 1397/04/20 5,322,552 5,259,679 42 4 803,260 226 721,194 82,066 431,640,818,499
  8 1397/04/19 5,406,600 5,340,033 35 0 803,256 0 720,968 82,288 439,420,656,229
  9 1397/04/18 5,416,351 5,348,453 53 44 803,256 317 720,968 82,288 440,113,482,525
  10 1397/04/17 5,416,098 5,348,425 53 257 803,212 0 720,651 82,561 441,571,298,324
  11 1397/04/16 5,434,217 5,366,033 107 0 802,955 0 720,651 82,304 441,646,007,536
  12 1397/04/15 5,505,732 5,436,020 160 0 802,955 0 720,651 82,304 447,406,227,046
  13 1397/04/14 5,505,707 5,435,995 159 586 802,955 0 720,651 82,304 447,404,128,097
  14 1397/04/13 5,505,682 5,435,470 161 1,840 802,369 70 720,651 81,718 444,175,733,386
  15 1397/04/12 5,527,054 5,460,951 73 94 800,529 1,517 720,581 79,948 436,592,094,335
  16 1397/04/11 5,424,683 5,361,040 40 299 800,435 12 719,064 81,371 436,233,176,167
  17 1397/04/10 5,382,053 5,319,496 29 69 800,136 35 719,052 81,084 431,326,018,459
  18 1397/04/09 5,488,576 5,424,697 24 0 800,067 0 719,017 81,050 439,671,652,950
  19 1397/04/08 5,505,871 5,442,475 5 0 800,067 0 719,017 81,050 441,112,625,870
  20 1397/04/07 5,507,071 5,443,550 4 285 800,067 183 719,017 81,050 441,199,732,513