ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 1,049,385 73.76 % 301,273 21.18 % 0 0 % 50,371 3.54 % 21,583 3.09 % 440,760 30.98 %
2 1397/12/26 1,005,494 70.89 % 300,892 21.21 % 0 0 % 90,691 6.39 % 21,368 3.09 % 423,281 29.84 %
3 1397/12/25 967,084 70.58 % 265,790 19.4 % 0 0 % 117,519 8.58 % 19,875 2.96 % 409,158 29.86 %
4 1397/12/24 945,030 77.36 % 209,041 17.11 % 0 0 % 47,753 3.91 % 19,776 3.31 % 405,857 33.22 %
5 1397/12/23 945,030 77.36 % 209,039 17.11 % 0 0 % 47,753 3.91 % 19,771 3.31 % 405,857 33.22 %
6 1397/12/22 945,030 77.38 % 209,037 17.12 % 0 0 % 47,417 3.88 % 19,766 3.31 % 405,857 33.23 %
7 1397/12/21 936,748 77.84 % 209,107 17.38 % 0 0 % 38,036 3.16 % 19,581 3.34 % 399,928 33.23 %
8 1397/12/20 932,448 78 % 209,254 17.5 % 0 0 % 38,248 3.2 % 15,560 2.64 % 396,928 33.2 %
9 1397/12/19 909,917 79.8 % 209,314 18.36 % 0 0 % 4,045 0.35 % 16,970 2.89 % 383,101 33.6 %
10 1397/12/18 888,192 78.64 % 220,143 19.49 % 0 0 % 2,813 0.25 % 18,249 3.27 % 372,262 32.96 %