مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق ( تغییرات امیدنامه) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
2 تصمیمات مجمع صندوق (سالانه- تغییرات اساسنامه و ...) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 29/03/1397 دریافت خبر 1397/03/29
4 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر سهامدار ممتاز، تغییر رکن متولی و تغییر امیدنامه صندوق پیشرو مورخ 97.03.29 دریافت خبر 1397/03/13
5 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/05/19
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 دریافت خبر 1396/04/14
7 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشرو مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/03/21
8 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/12/24
9 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو دریافت خبر 1395/10/27
10 مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/05/11
11 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/03/19
12 مجمع تمدید پیشرو 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/15
13 تمدید دوره فعالیت و تغییر در سهامداران ممتاز دریافت خبر 1394/10/20
14 تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
15 مجمع عمومی سالیانه-انتخاب حسابرس-حق الزحمه حسابرس و...مورخ1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
16 نامه دعوت سازمان بورس مجمع سالانه مورخ 94.04.23 دریافت خبر 1394/05/28
17 دعوت به مجمع مورخ 94.04.23 بابت تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/05/28
18 مجمع افزایش هزینه نرم افزار مورخ1394/02/01 دریافت خبر 1394/05/14
19 حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1393/09/24
20 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 1392/01/30 دریافت خبر 1393/09/24
21 حذف کلیه هزینه های متغیر کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/09/24
22 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/24
23 مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق دریافت خبر 1393/04/16
24 صورتجلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق دریافت خبر 1393/02/21
25 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
26 تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛ دریافت خبر 1392/05/20
27 صورتجلسه مجمع افزایش هزینه های دسترسی دریافت خبر 1392/05/14
28 بلامانع بودن افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنماو خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1392/05/14
29 تغییر در امید نامه+هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/04/25
30 صورت وضعیت عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1392.01.30 دریافت خبر 1392/03/26
31 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05
32 اعمال هزینه ارزش افزوده دریافت خبر 1391/02/16