صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۳۹۸,۵۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۵,۶۰۱,۴۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۵۹۳,۷۲۹,۰۴۹,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۴,۷۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۱,۴۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۴,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۵۳۴,۷۵۲ ۵۳۱,۴۰۸ ۵۳۴,۵۵۷ ۳,۱۴۹ ۲۵ ۱۰۹,۸۴۵,۶۶۳ ۹۸,۵۰۳ ۶۵,۴۴۷,۱۳۱ ۴۴,۳۹۸,۵۳۲ ۲۳,۵۹۳,۷۲۹,۰۴۹,۶۳۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۵۲۶,۳۵۲ ۵۲۳,۰۷۱ ۵۲۶,۲۱۴ ۳,۱۴۳ ۱,۱۵۵ ۱۰۹,۸۴۵,۶۳۸ ۵۱,۹۷۹ ۶۵,۳۴۸,۶۲۸ ۴۴,۴۹۷,۰۱۰ ۲۳,۲۷۵,۰۹۹,۷۶۷,۰۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۵۲۲,۱۳۴ ۵۱۸,۸۸۵ ۵۲۲,۹۹۶ ۴,۱۱۱ ۱,۸۸۰ ۱۰۹,۸۴۴,۴۸۳ ۳۲,۱۹۵ ۶۵,۲۹۶,۶۴۹ ۴۴,۵۴۷,۸۳۴ ۲۳,۱۱۵,۲۱۱,۷۰۸,۰۶۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۵۳۲,۳۷۸ ۵۲۹,۰۵۴ ۵۲۹,۰۴۸ ۰ ۱۰۹,۸۴۲,۶۰۳ ۰ ۶۵,۲۶۴,۴۵۴ ۴۴,۵۷۸,۱۴۹ ۲۳,۵۸۴,۲۵۴,۹۹۹,۳۴۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۵۳۵,۰۲۶ ۵۳۱,۶۸۴ ۵۳۱,۶۷۸ ۰ ۱۰۹,۸۴۲,۶۰۳ ۰ ۶۵,۲۶۴,۴۵۴ ۴۴,۵۷۸,۱۴۹ ۲۳,۷۰۱,۴۷۳,۷۱۴,۴۸۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۵۳۵,۰۴۶ ۵۳۱,۷۰۳ ۵۳۱,۶۹۷ ۴۶۷ ۱۰۹,۸۴۲,۶۰۳ ۳۴,۱۷۵ ۶۵,۲۶۴,۴۵۴ ۴۴,۵۷۸,۱۴۹ ۲۳,۷۰۲,۳۳۸,۵۷۵,۴۲۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۵۳۵,۰۶۲ ۵۳۱,۷۲۲ ۵۳۱,۷۱۷ ۰ ۱۰۹,۸۴۲,۱۳۶ ۰ ۶۵,۲۳۰,۲۷۹ ۴۴,۶۱۱,۸۵۷ ۲۳,۷۲۱,۱۲۵,۳۸۹,۱۷۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۵۳۲,۱۴۹ ۵۲۸,۸۲۸ ۵۲۸,۸۲۲ ۳,۷۵۸ ۱۰۹,۸۴۲,۱۳۶ ۱۳۷,۴۳۱ ۶۵,۲۳۰,۲۷۹ ۴۴,۶۱۱,۸۵۷ ۲۳,۵۹۱,۹۸۲,۸۵۳,۶۲۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۵۳۲,۱۵۸ ۵۲۸,۸۴۷ ۵۲۸,۸۴۱ ۳,۱۲۹ ۱۰۹,۸۳۸,۳۷۸ ۱۵,۲۲۷ ۶۵,۰۹۲,۸۴۸ ۴۴,۷۴۵,۵۳۰ ۲۳,۶۶۳,۵۲۱,۹۰۰,۸۱۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۵۳۷,۵۰۸ ۵۳۴,۱۵۶ ۵۳۴,۱۵۰ ۹,۴۵۸ ۱۰۹,۸۳۵,۲۴۹ ۸,۲۴۲ ۶۵,۰۷۷,۶۲۱ ۴۴,۷۵۷,۶۲۸ ۲۳,۹۰۷,۵۷۰,۳۶۵,۹۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۵۴۴,۷۷۷ ۵۴۱,۳۷۲ ۵۴۱,۳۶۶ ۰ ۱۰۹,۸۲۵,۷۹۱ ۰ ۶۵,۰۶۹,۳۷۹ ۴۴,۷۵۶,۴۱۲ ۲۴,۲۲۹,۸۸۴,۳۱۰,۶۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۵۵۰,۹۳۷ ۵۴۷,۴۹۰ ۵۴۷,۴۸۴ ۰ ۱۰۹,۸۲۵,۷۹۱ ۰ ۶۵,۰۶۹,۳۷۹ ۴۴,۷۵۶,۴۱۲ ۲۴,۵۰۳,۶۹۹,۳۵۳,۹۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۵۵۰,۹۵۰ ۵۴۷,۵۰۳ ۵۴۷,۴۹۸ ۸,۵۹۶ ۱۰۹,۸۲۵,۷۹۱ ۱۴,۹۳۸ ۶۵,۰۶۹,۳۷۹ ۴۴,۷۵۶,۴۱۲ ۲۴,۵۰۴,۲۹۱,۸۴۹,۴۵۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۵۵۰,۹۶۲ ۵۴۷,۵۱۶ ۵۴۷,۵۱۰ ۲,۷۲۸ ۱۰۹,۸۱۷,۱۹۵ ۳۲,۲۳۱ ۶۵,۰۵۴,۴۴۱ ۴۴,۷۶۲,۷۵۴ ۲۴,۵۰۸,۳۲۷,۲۸۵,۹۰۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۵۴۹,۲۹۷ ۵۴۵,۸۶۳ ۵۴۵,۸۵۷ ۱۰ ۱۰۹,۸۱۴,۴۶۷ ۴۷,۷۸۷ ۶۵,۰۲۲,۲۱۰ ۴۴,۷۹۲,۲۵۷ ۲۴,۴۵۰,۴۵۲,۱۷۹,۰۶۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۵۴۰,۲۴۳ ۵۳۶,۸۷۵ ۵۳۶,۸۶۹ ۷۹ ۱۰۹,۸۱۴,۴۵۷ ۸۹,۲۹۳ ۶۴,۹۷۴,۴۲۳ ۴۴,۸۴۰,۰۳۴ ۲۴,۰۷۳,۴۷۶,۰۱۵,۹۳۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۵۳۸,۵۸۷ ۵۳۵,۲۳۷ ۵۳۵,۲۳۱ ۸۱۸ ۱۰۹,۸۱۴,۳۷۸ ۱۹۸,۱۹۶ ۶۴,۸۸۵,۱۳۰ ۴۴,۹۲۹,۲۴۸ ۲۴,۰۴۷,۷۹۶,۹۴۹,۴۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۵۴۳,۵۴۹ ۵۴۰,۱۷۲ ۵۴۰,۱۶۶ ۰ ۱۰۹,۸۱۳,۵۶۰ ۰ ۶۴,۶۸۶,۹۳۴ ۴۵,۱۲۶,۶۲۶ ۲۴,۳۷۶,۱۴۲,۱۸۴,۰۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۵۴۷,۵۳۹ ۵۴۴,۱۴۲ ۵۴۴,۱۳۶ ۰ ۱۰۹,۸۱۳,۵۶۰ ۰ ۶۴,۶۸۶,۹۳۴ ۴۵,۱۲۶,۶۲۶ ۲۴,۵۵۵,۲۸۷,۸۹۱,۵۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۵۴۷,۵۵۲ ۵۴۴,۱۵۵ ۵۴۴,۱۴۹ ۱۸۲ ۱۰۹,۸۱۳,۵۶۰ ۷۶,۷۹۲ ۶۴,۶۸۶,۹۳۴ ۴۵,۱۲۶,۶۲۶ ۲۴,۵۵۵,۸۶۲,۸۱۲,۸۱۱
  مشاهده همه