صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۷,۷۵۸,۳۹۲ ۷۴.۳۳ % ۲,۱۴۱,۸۰۱ ۲۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۹۳,۱۶۲ ۴.۷۲ % ۴۵,۰۵۵ ۰.۴۳ % ۱,۸۶۴,۱۲۹ ۱۷.۸۶ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۷,۵۵۴,۲۱۰ ۷۳.۸۹ % ۲,۰۶۷,۰۴۳ ۲۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۶۴۷ ۵.۴۵ % ۴۵,۰۵۱ ۰.۴۴ % ۱,۸۶۳,۵۳۰ ۱۸.۲۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۷,۵۵۴,۲۱۰ ۷۳.۸۹ % ۲,۰۶۶,۶۶۲ ۲۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۶۴۵ ۵.۴۵ % ۴۵,۰۴۸ ۰.۴۴ % ۱,۸۶۳,۵۳۰ ۱۸.۲۳ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷,۵۵۴,۲۱۰ ۷۴.۲ % ۲,۰۶۶,۲۸۱ ۲۰.۳ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۶۵۵ ۵.۰۶ % ۴۵,۰۴۵ ۰.۴۴ % ۱,۸۶۳,۵۳۰ ۱۸.۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷,۴۲۴,۳۷۶ ۷۳.۹۴ % ۱,۹۲۴,۷۷۲ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۴۷,۱۴۴ ۶.۴۴ % ۴۵,۰۴۱ ۰.۴۵ % ۱,۸۴۲,۱۳۰ ۱۸.۳۵ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷,۴۸۷,۳۹۶ ۷۵.۳۹ % ۱,۸۰۸,۹۶۶ ۱۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۸۹,۵۸۳ ۵.۹۴ % ۴۵,۰۳۸ ۰.۴۵ % ۱,۸۳۹,۴۴۹ ۱۸.۵۲ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۳۱۲,۵۱۲ ۷۵.۹۴ % ۱,۷۷۲,۸۳۱ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۹۹,۵۱۷ ۵.۱۹ % ۴۵,۰۳۵ ۰.۴۷ % ۱,۷۸۷,۳۳۲ ۱۸.۵۶ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۰۳۴,۶۸۰ ۷۴.۹۶ % ۱,۷۶۸,۸۰۴ ۱۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۸۰۱ ۵.۷۱ % ۴۵,۰۳۱ ۰.۴۸ % ۱,۷۲۸,۳۷۹ ۱۸.۴۲ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶,۹۰۹,۳۳۳ ۷۴.۲۳ % ۱,۷۶۸,۲۶۱ ۱۹ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۷۱۶ ۶.۲۹ % ۴۵,۰۲۸ ۰.۴۸ % ۱,۶۸۴,۱۴۲ ۱۸.۰۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶,۹۰۹,۳۳۳ ۷۴.۲۳ % ۱,۷۶۷,۸۸۲ ۱۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۲۱۶ ۶.۲۹ % ۴۵,۰۲۵ ۰.۴۸ % ۱,۶۸۴,۱۴۲ ۱۸.۰۹ %