صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۰,۹۹۹,۴۶۵ ۷۶.۹۱ % ۱,۹۲۸,۷۰۱ ۱۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴,۴۱۴ ۹.۲۶ % ۴۸,۴۲۲ ۰.۳۴ % ۲,۴۲۱,۱۹۲ ۱۶.۹۳ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۰,۷۱۹,۲۰۴ ۷۷.۹۷ % ۱,۹۳۱,۶۰۵ ۱۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۳۴۷ ۷.۶۳ % ۴۸,۴۱۲ ۰.۳۵ % ۲,۳۵۶,۱۴۱ ۱۷.۱۴ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۱۰,۳۱۹,۱۲۶ ۷۷.۵۳ % ۱,۹۳۰,۷۴۸ ۱۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۹۸۱ ۷.۶ % ۴۸,۴۰۲ ۰.۳۶ % ۲,۳۱۶,۴۰۶ ۱۷.۴ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۱۰,۳۱۹,۱۲۶ ۷۷.۵۳ % ۱,۹۳۰,۳۸۸ ۱۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۹۸۱ ۷.۶ % ۴۸,۳۹۲ ۰.۳۶ % ۲,۳۱۶,۴۰۶ ۱۷.۴ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۰,۳۱۹,۱۲۶ ۷۷.۵۶ % ۱,۹۳۰,۰۲۸ ۱۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۷,۱۱۵ ۷.۵۷ % ۴۸,۳۸۲ ۰.۳۶ % ۲,۳۱۶,۴۰۶ ۱۷.۴۱ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۹,۹۲۲,۳۳۳ ۷۷.۰۱ % ۱,۹۳۳,۵۰۹ ۱۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۸۰,۳۰۸ ۷.۶۱ % ۴۸,۳۷۲ ۰.۳۸ % ۲,۲۶۲,۲۸۶ ۱۷.۵۶ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۹,۶۳۶,۸۵۶ ۷۶.۷۵ % ۱,۹۲۴,۸۹۹ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۴۶,۰۴۲ ۷.۵۳ % ۴۸,۳۶۲ ۰.۳۹ % ۲,۲۰۲,۱۶۶ ۱۷.۵۴ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹,۶۲۱,۲۳۴ ۷۶.۹۲ % ۱,۹۲۹,۴۴۶ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۰۲۸ ۷.۲۷ % ۴۸,۳۵۲ ۰.۳۹ % ۲,۲۳۴,۳۳۸ ۱۷.۸۶ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹,۴۴۷,۳۳۰ ۷۶.۶۱ % ۱,۹۲۸,۲۳۸ ۱۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۹۰۸,۰۶۸ ۷.۳۶ % ۴۸,۳۴۲ ۰.۳۹ % ۲,۲۰۶,۹۶۶ ۱۷.۹ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۹,۰۹۸,۹۲۲ ۷۷.۹۷ % ۱,۹۲۴,۶۱۵ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۹۷,۲۱۳ ۵.۱۲ % ۴۸,۳۳۲ ۰.۴۱ % ۲,۱۱۳,۴۴۸ ۱۸.۱۱ %