صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۹,۰۹۸,۹۲۲ ۷۷.۹۸ % ۱,۹۲۴,۲۵۷ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۹۷,۲۱۳ ۵.۱۲ % ۴۸,۳۲۲ ۰.۴۱ % ۲,۱۱۳,۴۴۸ ۱۸.۱۱ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۹,۰۹۸,۹۲۲ ۷۸ % ۱,۹۲۳,۹۴۴ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۹۵۲ ۵.۰۹ % ۴۸,۳۱۲ ۰.۴۱ % ۲,۱۱۳,۴۴۸ ۱۸.۱۲ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۹,۰۹۸,۹۲۲ ۷۸ % ۱,۹۲۳,۵۸۸ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۹۵۲ ۵.۰۹ % ۴۸,۳۰۲ ۰.۴۱ % ۲,۱۱۳,۴۴۸ ۱۸.۱۲ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۹,۰۹۸,۹۲۲ ۷۸.۰۱ % ۱,۹۲۳,۲۳۲ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵۹۳,۳۳۰ ۵.۰۹ % ۴۸,۲۹۲ ۰.۴۱ % ۲,۱۱۳,۴۴۸ ۱۸.۱۲ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸,۸۶۳,۴۵۰ ۷۹.۱۹ % ۱,۹۲۰,۴۷۷ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۰۹۰ ۳.۰۸ % ۶۳,۳۰۴ ۰.۵۷ % ۲,۰۶۳,۴۱۹ ۱۸.۴۴ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸,۶۱۰,۶۳۷ ۷۹.۰۸ % ۱,۹۱۶,۰۴۳ ۱۷.۶ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۱۶۰ ۲.۷۵ % ۶۳,۲۹۴ ۰.۵۸ % ۱,۹۹۰,۷۰۴ ۱۸.۲۸ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۲ % ۱,۹۱۰,۳۲۱ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۱۷۴ ۳.۹ % ۷۳,۰۶۲ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۲ % ۱,۹۰۹,۹۶۷ ۱۷.۶ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۱۷۴ ۳.۹ % ۷۳,۰۵۳ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹۱ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۶ % ۱,۹۰۹,۶۱۳ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۵۵۲ ۳.۸۶ % ۷۳,۰۴۳ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹۱ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۸,۲۸۹,۸۰۸ ۷۷.۵۳ % ۱,۹۰۷,۵۳۱ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۸۰ ۳.۷۹ % ۹۰,۱۸۱ ۰.۸۴ % ۱,۸۹۵,۶۹۱ ۱۷.۷۳ %