صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۷,۵۸۹,۱۱۰ ۲۲.۳۴ % ۲۱,۰۸۷,۲۶۶ ۶۲.۰۹ % ۲,۳۲۲,۷۳۲ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۸۷,۴۹۴ ۲.۹۱ % ۱,۹۷۷,۴۰۵ ۵.۸۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۷,۵۶۰,۲۳۰ ۲۲.۵۳ % ۲۰,۹۰۵,۱۹۲ ۶۲.۳۱ % ۲,۳۲۱,۹۴۵ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۸۱,۷۵۷ ۲.۳۳ % ۱,۹۸۱,۴۵۲ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۷,۵۶۵,۲۰۶ ۲۲.۵۲ % ۲۰,۹۱۸,۶۶۳ ۶۲.۲۷ % ۲,۳۲۱,۳۷۰ ۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۶۴,۴۴۸ ۲.۲۸ % ۲,۰۲۲,۰۴۱ ۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۷,۵۱۱,۷۵۷ ۲۲.۴ % ۲۰,۹۵۰,۶۱۱ ۶۲.۴۸ % ۲,۳۲۰,۴۴۹ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۶۱,۶۸۰ ۲.۲۷ % ۱,۹۸۶,۰۸۸ ۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۶ % ۲,۳۲۰,۰۵۳ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۸۱,۳۹۹ ۲.۴ % ۱,۹۴۸,۴۸۴ ۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۷ % ۲,۳۱۹,۳۵۸ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۲۰۹ ۲.۴ % ۱,۹۴۷,۹۵۲ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۸ % ۲,۳۱۸,۶۶۳ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۷۶,۹۱۶ ۲.۳۹ % ۱,۹۴۷,۴۲۰ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۷,۲۰۰,۵۱۶ ۲۱.۸۵ % ۲۰,۶۸۹,۷۷۰ ۶۲.۷۸ % ۲,۳۱۷,۱۹۶ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱۸,۵۵۴ ۲.۴۸ % ۱,۹۳۰,۱۷۸ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۷,۳۸۲,۵۴۷ ۲۱.۸۳ % ۲۱,۲۹۳,۷۳۲ ۶۲.۹۵ % ۲,۳۱۶,۴۰۱ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۰۷,۰۲۲ ۲.۶۸ % ۱,۹۲۵,۰۹۸ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۷,۲۹۱,۲۹۰ ۲۱.۶۲ % ۲۱,۲۴۰,۸۳۹ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۳۵,۶۴۵ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۲۶,۹۴۹ ۲.۷۵ % ۱,۹۳۳,۹۸۹ ۵.۷۳ % ۰ ۰ %