صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۲۱,۰۸۷,۲۶۶ ۶۲.۰۹ % ۲,۳۲۲,۷۳۲ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۹۸۷,۴۹۴ ۲.۹۱ % ۱,۹۷۷,۴۰۵ ۵.۸۲ % ۷,۵۸۹,۱۱۰ ۲۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۰,۹۰۵,۱۹۲ ۶۲.۳۱ % ۲,۳۲۱,۹۴۵ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۸۱,۷۵۷ ۲.۳۳ % ۱,۹۸۱,۴۵۲ ۵.۹۱ % ۷,۵۶۰,۲۳۰ ۲۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۰,۹۱۸,۶۶۳ ۶۲.۲۷ % ۲,۳۲۱,۳۷۰ ۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۶۴,۴۴۸ ۲.۲۸ % ۲,۰۲۲,۰۴۱ ۶.۰۲ % ۷,۵۶۵,۲۰۶ ۲۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۰,۹۵۰,۶۱۱ ۶۲.۴۸ % ۲,۳۲۰,۴۴۹ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۶۱,۶۸۰ ۲.۲۷ % ۱,۹۸۶,۰۸۸ ۵.۹۲ % ۷,۵۱۱,۷۵۷ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۶ % ۲,۳۲۰,۰۵۳ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۸۱,۳۹۹ ۲.۴ % ۱,۹۴۸,۴۸۴ ۶ % ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۷ % ۲,۳۱۹,۳۵۸ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۲۰۹ ۲.۴ % ۱,۹۴۷,۹۵۲ ۵.۹۹ % ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۰,۲۶۵,۹۳۰ ۶۲.۳۸ % ۲,۳۱۸,۶۶۳ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۷۶,۹۱۶ ۲.۳۹ % ۱,۹۴۷,۴۲۰ ۵.۹۹ % ۷,۱۸۰,۲۸۶ ۲۲.۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۰,۶۸۹,۷۷۰ ۶۲.۷۸ % ۲,۳۱۷,۱۹۶ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱۸,۵۵۴ ۲.۴۸ % ۱,۹۳۰,۱۷۸ ۵.۸۶ % ۷,۲۰۰,۵۱۶ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۱,۲۹۳,۷۳۲ ۶۲.۹۵ % ۲,۳۱۶,۴۰۱ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۰۷,۰۲۲ ۲.۶۸ % ۱,۹۲۵,۰۹۸ ۵.۶۹ % ۷,۳۸۲,۵۴۷ ۲۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۱,۲۴۰,۸۳۹ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۳۵,۶۴۵ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۲۶,۹۴۹ ۲.۷۵ % ۱,۹۳۳,۹۸۹ ۵.۷۳ % ۷,۲۹۱,۲۹۰ ۲۱.۶۲ % ۰ ۰ %