صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۶,۹۹۹,۸۳۱ ۲۴.۷۲ % ۱۷,۲۲۲,۹۹۶ ۶۰.۸۳ % ۱,۱۶۸,۶۷۰ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۵,۷۵۸ ۶.۲ % ۱,۱۶۶,۹۸۱ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۶,۸۲۱,۶۹۹ ۲۴.۳۸ % ۱۷,۰۸۸,۹۳۶ ۶۱.۰۷ % ۱,۱۴۵,۶۳۶ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۱,۸۷۴ ۶.۲۳ % ۱,۱۸۲,۲۵۲ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۴ % ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۷ % ۱,۱۴۵,۰۵۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۲,۲۱۷ ۵.۹ % ۱,۱۶۲,۰۷۷ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۵ % ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۶ % ۱,۱۴۴,۷۸۴ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۱,۴۰۹ ۵.۹ % ۱,۱۶۱,۶۱۸ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۵ % ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۷ % ۱,۱۴۴,۵۱۲ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۹,۳۹۱ ۵.۸۹ % ۱,۱۶۱,۱۵۹ ۴.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۶,۹۲۵,۱۲۵ ۲۴.۸۳ % ۱۷,۱۸۳,۲۴۲ ۶۱.۶۱ % ۱,۱۴۴,۱۰۸ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۶,۱۴۸ ۵.۳۳ % ۱,۱۵۲,۹۹۱ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۶,۷۳۴,۲۷۸ ۲۴.۶۷ % ۱۶,۸۷۹,۰۷۶ ۶۱.۸۳ % ۱,۷۹۶,۱۳۴ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۱۹,۹۰۱ ۳ % ۱,۰۶۹,۲۴۴ ۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۶,۶۲۲,۵۲۲ ۲۴.۴۹ % ۱۶,۷۳۱,۷۸۸ ۶۱.۸۶ % ۱,۷۹۴,۵۹۶ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۱۸,۲۶۶ ۳.۰۳ % ۱,۰۷۷,۵۰۲ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۶,۵۹۰,۳۵۳ ۲۴.۳۹ % ۱۶,۷۴۰,۲۹۷ ۶۱.۹۴ % ۱,۷۹۳,۶۹۴ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۱۷,۴۲۳ ۳.۰۲ % ۱,۰۸۳,۰۷۰ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۶,۶۰۳,۹۳۳ ۲۴.۴ % ۱۶,۹۱۳,۱۹۳ ۶۲.۵۱ % ۱,۷۹۳,۵۷۳ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۱۴۷ ۲.۶۲ % ۱,۰۴۰,۷۸۶ ۳.۸۵ % ۰ ۰ %