صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۷,۲۲۲,۹۹۶ ۶۰.۸۳ % ۱,۱۶۸,۶۷۰ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۵,۷۵۸ ۶.۲ % ۱,۱۶۶,۹۸۱ ۴.۱۲ % ۶,۹۹۹,۸۳۱ ۲۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۷,۰۸۸,۹۳۶ ۶۱.۰۷ % ۱,۱۴۵,۶۳۶ ۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۱,۸۷۴ ۶.۲۳ % ۱,۱۸۲,۲۵۲ ۴.۲۳ % ۶,۸۲۱,۶۹۹ ۲۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۷ % ۱,۱۴۵,۰۵۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۲,۲۱۷ ۵.۹ % ۱,۱۶۲,۰۷۷ ۴.۱۳ % ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۶ % ۱,۱۴۴,۷۸۴ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۱,۴۰۹ ۵.۹ % ۱,۱۶۱,۶۱۸ ۴.۱۲ % ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۷,۳۱۳,۷۴۳ ۶۱.۴۷ % ۱,۱۴۴,۵۱۲ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۹,۳۹۱ ۵.۸۹ % ۱,۱۶۱,۱۵۹ ۴.۱۲ % ۶,۸۸۵,۷۸۳ ۲۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۷,۱۸۳,۲۴۲ ۶۱.۶۱ % ۱,۱۴۴,۱۰۸ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۶,۱۴۸ ۵.۳۳ % ۱,۱۵۲,۹۹۱ ۴.۱۳ % ۶,۹۲۵,۱۲۵ ۲۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱۶,۸۷۹,۰۷۶ ۶۱.۸۳ % ۱,۷۹۶,۱۳۴ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۱۹,۹۰۱ ۳ % ۱,۰۶۹,۲۴۴ ۳.۹۲ % ۶,۷۳۴,۲۷۸ ۲۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۶,۷۳۱,۷۸۸ ۶۱.۸۶ % ۱,۷۹۴,۵۹۶ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۱۸,۲۶۶ ۳.۰۳ % ۱,۰۷۷,۵۰۲ ۳.۹۸ % ۶,۶۲۲,۵۲۲ ۲۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۶,۷۴۰,۲۹۷ ۶۱.۹۴ % ۱,۷۹۳,۶۹۴ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۱۷,۴۲۳ ۳.۰۲ % ۱,۰۸۳,۰۷۰ ۴.۰۱ % ۶,۵۹۰,۳۵۳ ۲۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۱۶,۹۱۳,۱۹۳ ۶۲.۵۱ % ۱,۷۹۳,۵۷۳ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۱۴۷ ۲.۶۲ % ۱,۰۴۰,۷۸۶ ۳.۸۵ % ۶,۶۰۳,۹۳۳ ۲۴.۴ % ۰ ۰ %