صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۶,۹۱۳,۱۹۳ ۶۲.۵ % ۱,۷۹۳,۰۳۶ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۰۸,۳۹۷ ۲.۶۲ % ۱,۰۴۰,۴۲۴ ۳.۸۵ % ۶,۶۰۳,۹۳۳ ۲۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۶,۹۴۰,۹۹۶ ۶۲.۶۱ % ۱,۷۹۲,۴۹۹ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۰۳,۶۰۱ ۲.۶ % ۱,۰۱۶,۰۸۶ ۳.۷۶ % ۶,۶۰۳,۹۳۳ ۲۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۶,۷۵۱,۵۱۷ ۶۲.۳۸ % ۱,۷۹۹,۶۷۳ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۴۶۲ ۲.۵۷ % ۹۵۲,۶۳۷ ۳.۵۵ % ۶,۶۶۱,۳۲۹ ۲۴.۸ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۶,۶۱۲,۷۴۶ ۶۲.۴۱ % ۱,۸۰۳,۵۳۶ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۸۱,۹۸۰ ۲.۵۶ % ۹۰۱,۴۴۷ ۳.۳۹ % ۶,۶۲۱,۹۹۹ ۲۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۶,۴۹۱,۶۹۱ ۶۲.۱۴ % ۱,۸۰۳,۰۲۶ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۴۳۲ ۲.۸۲ % ۸۸۹,۶۸۴ ۳.۳۵ % ۶,۶۰۷,۶۱۸ ۲۴.۹ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۶,۳۴۵,۹۹۲ ۶۱.۸ % ۱,۸۰۱,۹۴۲ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۰۶۴ ۳.۰۲ % ۸۹۳,۳۷۸ ۳.۳۸ % ۶,۶۱۱,۲۹۶ ۲۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱۵,۸۶۳,۹۹۱ ۶۱.۵۴ % ۱,۸۰۱,۱۸۴ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۹۲,۴۱۶ ۳.۰۷ % ۸۹۳,۰۶۸ ۳.۴۶ % ۶,۴۳۰,۰۳۳ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱۵,۸۶۳,۹۹۱ ۶۱.۵۴ % ۱,۸۰۰,۹۰۷ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۹۲,۲۶۱ ۳.۰۷ % ۸۹۲,۷۵۸ ۳.۴۶ % ۶,۴۳۰,۰۳۳ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۵,۸۶۳,۹۹۱ ۶۱.۵۵ % ۱,۸۰۰,۶۳۰ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۶۰۸ ۳.۰۷ % ۸۹۲,۴۴۹ ۳.۴۶ % ۶,۴۳۰,۰۳۳ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۵,۴۸۳,۲۲۲ ۶۱.۵۶ % ۱,۸۰۰,۳۱۳ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۵۳۸ ۲.۹۳ % ۸۹۸,۷۷۸ ۳.۵۷ % ۶,۲۳۳,۰۳۲ ۲۴.۷۸ % ۰ ۰ %