صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۵,۲۸۴,۰۶۶ ۶۱.۳۳ % ۱,۸۰۰,۶۰۹ ۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۲۹,۹۱۹ ۲.۹۳ % ۸۹۸,۴۷۰ ۳.۶۱ % ۶,۲۰۶,۷۸۵ ۲۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۵,۱۸۲,۷۹۸ ۶۱.۱۸ % ۱,۸۰۰,۵۱۵ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۷۶۵,۵۱۰ ۳.۰۸ % ۸۹۱,۵۲۳ ۳.۵۹ % ۶,۱۷۷,۰۲۵ ۲۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۵,۲۳۹,۱۶۶ ۶۱.۵۳ % ۱,۷۹۶,۴۴۸ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۷۶۸,۳۵۸ ۳.۱ % ۸۰۶,۰۸۹ ۳.۲۵ % ۶,۱۵۵,۸۲۲ ۲۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۸ % ۱,۷۹۵,۸۷۹ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۸۶۵ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۸۰۸ ۳.۳۹ % ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۸ % ۱,۷۹۵,۶۰۳ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۸۰۵ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۵۶۲ ۳.۳۹ % ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۷ % ۱,۷۹۵,۳۲۶ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۶۹۲ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۳۱۷ ۳.۳۹ % ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۵,۰۹۸,۱۷۹ ۶۱.۴۷ % ۱,۷۹۴,۹۷۶ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۵۰۲ ۳.۰۸ % ۸۱۷,۸۷۰ ۳.۳۳ % ۶,۰۹۴,۱۸۵ ۲۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۵,۱۵۱,۲۲۸ ۶۳.۰۵ % ۱,۷۹۴,۸۵۷ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۴۷ ۱.۰۳ % ۷۸۶,۶۹۱ ۳.۲۷ % ۶,۰۵۱,۲۶۱ ۲۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۵,۰۵۷,۸۳۹ ۶۲.۷۲ % ۱,۷۹۸,۶۰۴ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۴۰۷ ۰.۹۷ % ۸۶۷,۸۱۲ ۳.۶۱ % ۶,۰۵۳,۰۰۴ ۲۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۵,۱۰۰,۷۸۵ ۶۲.۸ % ۱,۷۹۸,۸۹۹ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۸۸۶ ۱.۰۴ % ۸۵۳,۱۲۲ ۳.۵۵ % ۶,۰۴۴,۳۸۷ ۲۵.۱۳ % ۰ ۰ %