صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۶,۲۰۶,۷۸۵ ۲۴.۹۱ % ۱۵,۲۸۴,۰۶۶ ۶۱.۳۳ % ۱,۸۰۰,۶۰۹ ۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۲۹,۹۱۹ ۲.۹۳ % ۸۹۸,۴۷۰ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۶,۱۷۷,۰۲۵ ۲۴.۸۹ % ۱۵,۱۸۲,۷۹۸ ۶۱.۱۸ % ۱,۸۰۰,۵۱۵ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۷۶۵,۵۱۰ ۳.۰۸ % ۸۹۱,۵۲۳ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۶,۱۵۵,۸۲۲ ۲۴.۸۶ % ۱۵,۲۳۹,۱۶۶ ۶۱.۵۳ % ۱,۷۹۶,۴۴۸ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۷۶۸,۳۵۸ ۳.۱ % ۸۰۶,۰۸۹ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۷ % ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۸ % ۱,۷۹۵,۸۷۹ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۸۶۵ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۸۰۸ ۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۷ % ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۸ % ۱,۷۹۵,۶۰۳ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۸۰۵ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۵۶۲ ۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۶,۱۱۲,۷۴۴ ۲۴.۸۸ % ۱۵,۰۸۲,۷۵۶ ۶۱.۳۷ % ۱,۷۹۵,۳۲۶ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۶۹۲ ۳.۰۵ % ۸۳۳,۳۱۷ ۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۶,۰۹۴,۱۸۵ ۲۴.۸۱ % ۱۵,۰۹۸,۱۷۹ ۶۱.۴۷ % ۱,۷۹۴,۹۷۶ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۵۰۲ ۳.۰۸ % ۸۱۷,۸۷۰ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۶,۰۵۱,۲۶۱ ۲۵.۱۸ % ۱۵,۱۵۱,۲۲۸ ۶۳.۰۵ % ۱,۷۹۴,۸۵۷ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۴۷ ۱.۰۳ % ۷۸۶,۶۹۱ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۶,۰۵۳,۰۰۴ ۲۵.۲۱ % ۱۵,۰۵۷,۸۳۹ ۶۲.۷۲ % ۱,۷۹۸,۶۰۴ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۴۰۷ ۰.۹۷ % ۸۶۷,۸۱۲ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۶,۰۴۴,۳۸۷ ۲۵.۱۳ % ۱۵,۱۰۰,۷۸۵ ۶۲.۸ % ۱,۷۹۸,۸۹۹ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۸۸۶ ۱.۰۴ % ۸۵۳,۱۲۲ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %