صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۶,۰۳۶,۶۷۹ ۲۵.۰۵ % ۱۵,۲۴۱,۳۲۶ ۶۳.۲۵ % ۱,۷۹۷,۳۷۱ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۳۶۱ ۱.۰۴ % ۷۷۱,۰۷۶ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۶,۰۳۶,۶۷۹ ۲۵.۰۵ % ۱۵,۲۴۱,۳۲۶ ۶۳.۲۶ % ۱,۷۹۷,۰۹۶ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۸۵۷ ۱.۰۴ % ۷۷۰,۸۵۷ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۶,۰۳۶,۶۷۹ ۲۵.۰۵ % ۱۵,۲۴۱,۳۲۶ ۶۳.۲۶ % ۱,۷۹۶,۸۲۱ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۴۱۳ ۱.۰۴ % ۷۷۰,۶۳۹ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۶,۰۳۳,۱۵۵ ۲۴.۹۴ % ۱۵,۳۵۴,۶۲۵ ۶۳.۴۷ % ۱,۷۹۶,۶۸۵ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۹۹۶ ۱.۰۳ % ۷۵۶,۹۹۹ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۶,۰۰۸,۶۲۶ ۲۴.۸۵ % ۱۵,۳۷۹,۱۰۴ ۶۳.۶۲ % ۱,۷۹۵,۹۶۵ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۲۸۸ ۰.۹۳ % ۷۶۷,۶۶۶ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۶,۰۲۲,۹۹۷ ۲۴.۹۶ % ۱۵,۳۴۷,۴۷۲ ۶۳.۶۲ % ۱,۷۹۴,۸۶۱ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۲۳۴ ۰.۸۳ % ۷۶۰,۲۹۴ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۶,۰۲۲,۹۹۷ ۲۴.۹۶ % ۱۵,۳۴۷,۴۷۲ ۶۳.۶۲ % ۱,۷۹۴,۵۸۷ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۲۳۴ ۰.۸۳ % ۷۶۰,۱۱۴ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۶,۰۲۲,۹۹۷ ۲۴.۹۷ % ۱۵,۳۴۷,۴۷۲ ۶۳.۶۱ % ۱,۷۹۴,۳۱۳ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۷۱۳ ۰.۸۳ % ۷۵۹,۹۳۵ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۶,۰۲۲,۹۹۷ ۲۴.۹۷ % ۱۵,۳۴۷,۴۷۲ ۶۳.۶۱ % ۱,۷۹۴,۰۳۸ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۶۹۶ ۰.۸۳ % ۷۵۹,۷۵۶ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۶,۰۲۲,۹۹۷ ۲۴.۹۷ % ۱۵,۳۴۷,۴۷۲ ۶۳.۶۲ % ۱,۷۹۳,۷۶۵ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۶۲ ۰.۸۳ % ۷۵۹,۵۷۷ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %