صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۵,۷۱۴,۴۳۳ ۲۴.۶۶ % ۱۴,۷۸۴,۰۱۱ ۶۳.۸۱ % ۱,۸۷۰,۰۰۱ ۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۸۷۰ ۰.۶۲ % ۶۵۹,۸۸۰ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۵,۹۱۲,۱۰۷ ۲۴.۹۲ % ۱۵,۱۶۰,۹۴۰ ۶۳.۹۲ % ۱,۸۷۰,۰۹۰ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۰۵ ۰.۵۱ % ۶۵۶,۱۴۶ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۵,۹۱۲,۱۰۷ ۲۴.۹۳ % ۱۵,۱۶۰,۹۴۰ ۶۳.۹۱ % ۱,۸۶۹,۵۵۲ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۴۲۵ ۰.۵۱ % ۶۵۶,۰۰۷ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۵,۹۱۲,۱۰۷ ۲۴.۹۱ % ۱۵,۲۷۶,۳۰۷ ۶۴.۳۶ % ۱,۸۶۹,۰۱۵ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۳۵۱ ۰.۵۱ % ۵۵۶,۴۹۵ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۵,۹۴۱,۶۰۶ ۲۴.۷۸ % ۱۵,۵۰۹,۴۲۳ ۶۴.۶۷ % ۱,۸۶۴,۸۵۵ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۹۷۶ ۰.۵۴ % ۵۳۵,۵۸۱ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۵,۹۰۹,۶۰۶ ۲۴.۶۶ % ۱۵,۵۹۲,۵۵۳ ۶۵.۰۷ % ۱,۸۶۴,۸۶۶ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۵۳ ۰.۶ % ۴۵۲,۵۱۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۵,۹۶۹,۵۹۷ ۲۴.۵۶ % ۱۵,۷۴۰,۷۶۹ ۶۴.۷۶ % ۱,۸۶۴,۴۷۰ ۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۳۰۵ ۱.۱۶ % ۴۵۱,۰۲۲ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۵,۹۳۳,۵۵۱ ۲۴.۴۳ % ۱۵,۷۴۱,۶۶۳ ۶۴.۸ % ۱,۸۶۴,۸۷۷ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۷۵۸ ۱.۲۴ % ۴۵۰,۹۶۸ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۵,۸۱۴,۹۱۱ ۲۴.۲۷ % ۱۵,۵۳۴,۲۷۰ ۶۴.۸۲ % ۱,۸۶۲,۳۱۶ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۷۲۴ ۱.۲۱ % ۴۶۲,۹۲۴ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۵,۸۱۴,۹۱۱ ۲۴.۲۷ % ۱۵,۵۳۴,۲۷۰ ۶۴.۸۲ % ۱,۸۶۲,۰۴۶ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۷۲۴ ۱.۲۱ % ۴۶۲,۸۶۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %