صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۱,۳۲۴,۰۲۱ ۶۲.۸۸ % ۲,۳۳۲,۵۵۵ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲۹,۹۰۷ ۲.۷۴ % ۱,۹۶۷,۱۷۰ ۵.۸ % ۷,۳۵۸,۱۱۹ ۲۱.۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۳۰,۶۶۵ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۹,۰۸۴ ۲.۸۴ % ۱,۹۶۲,۳۳۴ ۵.۶۹ % ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۲۹,۹۷۴ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۸,۴۳۳ ۲.۸۴ % ۱,۹۶۱,۶۹۹ ۵.۶۹ % ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۹ % ۲,۳۲۹,۲۸۳ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۵,۰۹۱ ۲.۸۳ % ۱,۹۶۱,۰۶۵ ۵.۶۹ % ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۱,۶۶۵,۲۵۶ ۶۳.۳۷ % ۲,۳۲۷,۹۹۹ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۲۰۹ ۲.۲۱ % ۱,۹۳۴,۱۹۹ ۵.۶۶ % ۷,۵۰۶,۳۷۱ ۲۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۱,۶۶۵,۲۵۶ ۶۳.۳۸ % ۲,۳۲۷,۳۰۹ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۸۰۲ ۲.۲ % ۱,۹۳۳,۵۶۶ ۵.۶۶ % ۷,۵۰۶,۳۷۱ ۲۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱,۶۲۷,۴۳۸ ۶۳.۳۷ % ۲,۳۲۶,۶۳۱ ۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۱۲۴ ۲.۲۲ % ۱,۹۲۷,۳۲۹ ۵.۶۵ % ۷,۴۹۳,۴۴۷ ۲۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۱,۵۲۸,۶۲۲ ۶۲.۹۱ % ۲,۹۳۰,۲۱۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۹۱۰ ۰.۹۷ % ۱,۹۱۹,۱۱۳ ۵.۶۱ % ۷,۵۱۳,۱۳۸ ۲۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۰,۲۸۸,۵۳۶ ۶۲.۰۷ % ۲,۹۲۷,۶۲۴ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۹۱۷ ۰.۹۶ % ۱,۹۱۸,۴۷۹ ۵.۸۷ % ۷,۲۳۹,۵۳۷ ۲۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۲۰,۲۸۸,۵۳۶ ۶۲.۰۷ % ۲,۹۲۶,۶۸۹ ۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۷۳۸ ۰.۹۵ % ۱,۹۱۷,۸۴۷ ۵.۸۷ % ۷,۲۳۹,۵۳۷ ۲۲.۱۵ % ۰ ۰ %