صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۷,۳۵۸,۱۱۹ ۲۱.۷ % ۲۱,۳۲۴,۰۲۱ ۶۲.۸۸ % ۲,۳۳۲,۵۵۵ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲۹,۹۰۷ ۲.۷۴ % ۱,۹۶۷,۱۷۰ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۳۰,۶۶۵ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۹,۰۸۴ ۲.۸۴ % ۱,۹۶۲,۳۳۴ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۷ % ۲,۳۲۹,۹۷۴ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۸,۴۳۳ ۲.۸۴ % ۱,۹۶۱,۶۹۹ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۷,۴۸۷,۴۴۹ ۲۱.۷۳ % ۲۱,۶۹۸,۶۵۸ ۶۲.۹۹ % ۲,۳۲۹,۲۸۳ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۹۷۵,۰۹۱ ۲.۸۳ % ۱,۹۶۱,۰۶۵ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۷,۵۰۶,۳۷۱ ۲۱.۹۵ % ۲۱,۶۶۵,۲۵۶ ۶۳.۳۷ % ۲,۳۲۷,۹۹۹ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۲۰۹ ۲.۲۱ % ۱,۹۳۴,۱۹۹ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۷,۵۰۶,۳۷۱ ۲۱.۹۶ % ۲۱,۶۶۵,۲۵۶ ۶۳.۳۸ % ۲,۳۲۷,۳۰۹ ۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۸۰۲ ۲.۲ % ۱,۹۳۳,۵۶۶ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۷,۴۹۳,۴۴۷ ۲۱.۹۵ % ۲۱,۶۲۷,۴۳۸ ۶۳.۳۷ % ۲,۳۲۶,۶۳۱ ۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۱۲۴ ۲.۲۲ % ۱,۹۲۷,۳۲۹ ۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۷,۵۱۳,۱۳۸ ۲۱.۹۵ % ۲۱,۵۲۸,۶۲۲ ۶۲.۹۱ % ۲,۹۳۰,۲۱۹ ۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۹۱۰ ۰.۹۷ % ۱,۹۱۹,۱۱۳ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۷,۲۳۹,۵۳۷ ۲۲.۱۵ % ۲۰,۲۸۸,۵۳۶ ۶۲.۰۷ % ۲,۹۲۷,۶۲۴ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۹۱۷ ۰.۹۶ % ۱,۹۱۸,۴۷۹ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۷,۲۳۹,۵۳۷ ۲۲.۱۵ % ۲۰,۲۸۸,۵۳۶ ۶۲.۰۷ % ۲,۹۲۶,۶۸۹ ۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۷۳۸ ۰.۹۵ % ۱,۹۱۷,۸۴۷ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %