صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۲۰,۲۸۸,۵۳۶ ۶۲.۰۹ % ۲,۹۲۵,۷۵۴ ۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۰۷,۸۷۶ ۰.۹۴ % ۱,۹۱۷,۲۱۴ ۵.۸۷ % ۷,۲۳۹,۵۳۷ ۲۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۲۰,۰۳۰,۴۱۶ ۶۱.۹۹ % ۲,۹۲۴,۲۲۵ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۸۸۱ ۰.۹۸ % ۱,۹۱۶,۵۸۳ ۵.۹۳ % ۷,۱۲۵,۱۰۹ ۲۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۹,۹۰۸,۰۲۶ ۶۱.۸۵ % ۲,۹۲۲,۱۵۵ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۰۱ ۰.۹۳ % ۱,۹۱۹,۵۹۶ ۵.۹۶ % ۷,۱۳۴,۳۴۰ ۲۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۹,۹۰۸,۰۲۶ ۶۱.۸۶ % ۲,۹۲۱,۲۲۳ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۷۷۹ ۰.۹۳ % ۱,۹۱۸,۹۶۷ ۵.۹۶ % ۷,۱۳۴,۳۴۰ ۲۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۹,۸۵۴,۸۳۱ ۶۱.۷۸ % ۲,۹۱۸,۶۲۹ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۹۷۸ ۰.۹۷ % ۱,۹۴۰,۰۲۳ ۶.۰۴ % ۷,۱۱۵,۱۱۸ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۹,۳۱۹,۲۴۴ ۶۱.۱۹ % ۲,۹۱۷,۳۲۸ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۱۸۲ ۱.۷۱ % ۱,۹۵۳,۰۹۹ ۶.۱۹ % ۶,۸۴۰,۷۳۷ ۲۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۹,۳۱۹,۲۴۴ ۶۱.۲ % ۲,۹۱۶,۳۹۹ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۱۳۱ ۱.۷۱ % ۱,۹۵۲,۴۷۲ ۶.۱۸ % ۶,۸۴۰,۷۳۷ ۲۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۹,۳۱۹,۲۴۴ ۶۱.۲۱ % ۲,۹۱۵,۴۶۹ ۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۳۴,۴۸۷ ۱.۶۹ % ۱,۹۵۱,۸۴۶ ۶.۱۸ % ۶,۸۴۰,۷۳۷ ۲۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۹,۳۶۱,۱۲۶ ۶۱.۳۱ % ۲,۸۹۴,۹۳۹ ۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۰۷۵ ۱.۶۳ % ۱,۹۴۰,۰۸۲ ۶.۱۴ % ۶,۸۶۴,۵۱۰ ۲۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۹,۹۴۴,۷۴۱ ۶۱.۴۵ % ۲,۸۹۲,۷۵۹ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۰۲۵ ۱.۷۳ % ۱,۹۵۲,۳۶۴ ۶.۰۲ % ۷,۰۹۸,۹۵۸ ۲۱.۸۸ % ۰ ۰ %