صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ ۶۵,۶۹۶ ۸.۵۴ % ۲۵۹,۷۸۹ ۳۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۴۱۳ ۳۰.۷۴ % ۶,۵۷۱ ۰.۱۱ % ۲۰۰,۵۲۰ ۲۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۸۳۲ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ۴۶,۴۴۷ ۶.۸۱ % ۲۵۹,۶۷۸ ۳۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۳۹۱ ۳۴.۷ % ۲,۷۹۸ ۰.۱۲ % ۱۳۵,۹۵۷ ۱۹.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۸۳۳ ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ ۲۰,۴۸۰ ۳.۲۱ % ۲۵۹,۵۶۶ ۴۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۰۵۲ ۳۷.۹۲ % ۲,۹۴۲ ۰.۱۲ % ۱۱۳,۲۰۶ ۱۷.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۸۳۴ ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۵۹,۴۵۵ ۵۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۵۲ ۴۸.۲۳ % ۵۴۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۵ ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۵۹,۳۴۳ ۵۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۵۲ ۴۸.۲۵ % ۵۰۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳۶ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۳۲ ۵۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۶۱۳ ۴۸.۱۵ % ۹۰۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %