صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ ۲۰۰,۵۲۰ ۲۶.۰۸ % ۶۵,۶۹۶ ۸.۵۴ % ۲۵۹,۷۸۹ ۳۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۴۱۳ ۳۰.۷۴ % ۸۷۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۸۳۲ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ۱۳۵,۹۵۷ ۱۹.۹۶ % ۴۶,۴۴۷ ۶.۸۱ % ۲۵۹,۶۷۸ ۳۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۳۹۱ ۳۴.۷ % ۸۲۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۸۳۳ ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ ۱۱۳,۲۰۶ ۱۷.۷۴ % ۲۰,۴۸۰ ۳.۲۱ % ۲۵۹,۵۶۶ ۴۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۰۵۲ ۳۷.۹۲ % ۷۹۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۸۳۴ ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۴۵۵ ۵۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۵۲ ۴۸.۲۳ % ۵۵۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۸۳۵ ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۳۴۳ ۵۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۵۲ ۴۸.۲۵ % ۵۱۲ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۳۸۳۶ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۲۳۲ ۵۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۶۱۳ ۴۸.۱۵ % ۹۰۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %