صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۹,۸۵۵,۰۵۶ ۶۱.۵۸ % ۲,۸۹۲,۰۵۶ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۳۸۲ ۱.۶۸ % ۱,۹۴۳,۱۰۵ ۶.۰۳ % ۷,۰۱۲,۴۱۶ ۲۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۰,۳۲۵,۵۸۵ ۵۹.۷۵ % ۲,۸۹۰,۴۳۹ ۸.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۰,۷۲۸ ۵.۱۸ % ۱,۹۱۱,۸۵۸ ۵.۶۲ % ۷,۱۳۲,۲۶۱ ۲۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۲۰,۹۲۱,۳۶۹ ۶۰.۰۹ % ۲,۸۸۹,۰۳۰ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۴,۰۰۷ ۴.۹۲ % ۱,۹۴۶,۳۵۷ ۵.۵۹ % ۷,۳۴۸,۲۳۷ ۲۱.۱ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲۰,۹۲۱,۳۶۹ ۶۰.۰۸ % ۲,۸۸۸,۱۰۶ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۳,۷۴۵ ۴.۹۲ % ۱,۹۴۵,۵۵۲ ۵.۵۹ % ۷,۳۴۸,۲۳۷ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۰,۹۲۱,۳۶۹ ۶۰.۱ % ۲,۸۸۷,۱۸۲ ۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۹,۲۶۷ ۴.۹۱ % ۱,۹۴۴,۷۴۸ ۵.۵۹ % ۷,۳۴۸,۲۳۷ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲۱,۰۴۲,۴۱۹ ۶۰.۰۷ % ۲,۸۸۶,۸۵۶ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۸,۹۲۱ ۵.۰۸ % ۱,۹۴۶,۲۶۸ ۵.۵۶ % ۷,۳۷۶,۶۵۰ ۲۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۰,۷۲۸,۴۴۱ ۵۹.۷۱ % ۲,۸۸۷,۸۵۲ ۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۳,۲۲۲ ۵.۵۷ % ۱,۹۰۵,۵۶۰ ۵.۴۹ % ۷,۲۵۸,۹۳۳ ۲۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۲۱,۰۰۸,۷۶۲ ۵۹.۹۶ % ۲,۸۵۴,۲۳۱ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۳,۱۵۳ ۵.۶۳ % ۱,۹۰۴,۷۶۰ ۵.۴۴ % ۷,۲۹۶,۹۸۶ ۲۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۲۱,۵۸۸,۳۷۴ ۶۰.۳۵ % ۲,۸۵۳,۷۹۴ ۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۱,۷۴۹ ۵.۴۸ % ۱,۹۰۳,۹۶۰ ۵.۳۲ % ۷,۴۵۹,۴۸۹ ۲۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۲۱,۶۴۸,۴۱۳ ۵۹.۸۴ % ۲,۸۵۲,۴۶۶ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۶,۸۵۰ ۶.۸۲ % ۱,۷۴۷,۵۱۳ ۴.۸۳ % ۷,۴۵۷,۴۵۰ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ %