صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۲۱,۶۴۸,۴۱۳ ۵۹.۸۵ % ۲,۸۵۱,۵۴۷ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۶,۸۵۰ ۶.۸۲ % ۱,۷۴۶,۸۱۹ ۴.۸۳ % ۷,۴۵۷,۴۵۰ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۲۱,۶۴۸,۴۱۳ ۵۹.۸۶ % ۲,۸۵۰,۶۲۹ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۱,۳۷۱ ۶.۸۱ % ۱,۷۴۶,۱۲۶ ۴.۸۳ % ۷,۴۵۷,۴۵۰ ۲۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۲۱,۶۰۷,۵۵۰ ۶۰.۶۴ % ۲,۳۳۵,۶۱۳ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۷,۸۱۱ ۶.۹۲ % ۱,۷۶۱,۸۲۱ ۴.۹۴ % ۷,۴۶۳,۹۵۶ ۲۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۲۱,۸۴۵,۵۳۰ ۶۰.۷۹ % ۲,۳۳۴,۹۲۹ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۶۳,۰۴۱ ۶.۸۵ % ۱,۷۶۱,۱۳۰ ۴.۹ % ۷,۵۳۱,۵۳۱ ۲۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۲۲,۰۲۱,۲۴۰ ۶۱ % ۲,۳۳۴,۲۵۶ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۰,۳۰۶ ۶.۵۷ % ۱,۸۱۸,۳۶۰ ۵.۰۴ % ۷,۵۵۶,۶۱۱ ۲۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۲۲,۱۳۹,۱۱۰ ۶۱.۰۱ % ۲,۳۳۳,۲۵۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۲,۲۸۱ ۶.۲۶ % ۱,۹۲۹,۰۶۶ ۵.۳۲ % ۷,۶۱۱,۶۶۱ ۲۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۲۱,۸۳۳,۱۴۳ ۶۱.۴۸ % ۲,۳۳۳,۷۲۲ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۱,۱۷۷ ۵.۲۱ % ۱,۹۲۰,۳۳۰ ۵.۴۱ % ۷,۵۷۶,۰۷۲ ۲۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۲۱,۸۳۳,۱۴۳ ۶۱.۴۸ % ۲,۳۳۳,۰۱۱ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۰,۲۷۴ ۵.۲۱ % ۱,۹۱۹,۶۴۲ ۵.۴۱ % ۷,۵۷۶,۰۷۲ ۲۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۲۱,۸۳۳,۱۴۳ ۶۱.۵۳ % ۲,۳۳۲,۳۰۰ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۴,۴۲۱ ۵.۱۴ % ۱,۹۱۸,۹۵۵ ۵.۴۱ % ۷,۵۷۶,۰۷۲ ۲۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۲۱,۴۶۸,۲۶۶ ۶۱.۳۱ % ۲,۳۸۰,۲۵۶ ۶.۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۴,۲۶۵ ۵.۲۴ % ۱,۸۱۴,۵۰۴ ۵.۱۸ % ۷,۵۱۷,۸۳۴ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ %