صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۲۱,۸۵۱,۳۰۳ ۶۱.۴۸ % ۲,۳۳۷,۰۴۹ ۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳,۹۴۹ ۵.۲۲ % ۱,۷۴۸,۱۱۱ ۴.۹۲ % ۷,۷۵۲,۶۴۶ ۲۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۲۲,۶۹۷,۰۴۸ ۶۱.۹۳ % ۲,۳۳۵,۹۳۷ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸,۵۹۵ ۴.۶۶ % ۱,۷۴۷,۴۱۶ ۴.۷۷ % ۸,۱۵۵,۷۳۹ ۲۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۲۲,۷۶۹,۱۱۳ ۶۲.۲۸ % ۲,۳۰۸,۷۵۳ ۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۵,۹۳۵ ۴.۳۹ % ۱,۷۴۶,۷۲۲ ۴.۷۸ % ۸,۱۲۵,۰۵۲ ۲۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۲۲,۳۳۲,۰۵۴ ۶۲.۲۳ % ۲,۳۰۹,۰۵۸ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۱,۰۰۷ ۴.۰۷ % ۱,۷۴۶,۰۲۹ ۴.۸۷ % ۸,۰۳۷,۸۵۳ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۲۲,۳۳۲,۰۵۴ ۶۲.۲۴ % ۲,۳۰۸,۳۵۱ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۶,۳۸۳ ۴.۰۶ % ۱,۷۴۵,۳۳۷ ۴.۸۶ % ۸,۰۳۷,۸۵۳ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۲۲,۳۳۲,۰۵۴ ۶۲.۳ % ۲,۳۰۷,۶۴۴ ۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۰,۲۳۹ ۳.۹۶ % ۱,۷۴۴,۶۴۵ ۴.۸۷ % ۸,۰۳۷,۸۵۳ ۲۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۲۲,۲۲۵,۱۰۷ ۶۲.۳۷ % ۲,۳۰۷,۱۱۹ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۰,۲۹۵ ۳.۶۸ % ۱,۷۴۳,۹۵۵ ۴.۸۹ % ۸,۰۵۰,۲۱۸ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۲۱,۵۸۷,۷۸۱ ۶۲.۱۹ % ۲,۳۲۲,۶۲۱ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴,۴۹۹ ۳.۳ % ۱,۷۸۲,۵۸۴ ۵.۱۳ % ۷,۸۷۸,۸۵۲ ۲۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۲۱,۴۴۰,۳۷۷ ۶۱.۷۳ % ۲,۳۲۲,۹۳۰ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۹,۶۱۰ ۴ % ۱,۷۴۲,۵۷۷ ۵.۰۲ % ۷,۸۳۵,۴۱۲ ۲۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۶ % ۲,۰۲۸,۸۸۷ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۹۳۶ ۳.۹ % ۱,۷۵۷,۶۲۱ ۵.۱۹ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ %