صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۶ % ۲,۰۲۸,۳۱۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۵۰۹ ۳.۹ % ۱,۷۵۶,۷۶۴ ۵.۱۸ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۷ % ۲,۰۲۷,۷۴۲ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰,۳۸۷ ۳.۹ % ۱,۷۵۵,۹۰۸ ۵.۱۸ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۶ % ۲,۰۲۷,۱۷۰ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۹,۳۳۹ ۳.۸۹ % ۱,۷۵۵,۰۵۳ ۵.۱۸ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۷ % ۲,۰۲۶,۵۹۹ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۸,۷۶۵ ۳.۸۹ % ۱,۷۵۴,۱۹۹ ۵.۱۸ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۸ % ۲,۰۲۶,۰۲۸ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷,۲۲۸ ۳.۸۹ % ۱,۷۵۳,۳۴۷ ۵.۱۸ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۲۱,۰۹۷,۳۱۴ ۶۲.۲۹ % ۲,۰۲۵,۴۵۸ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۱,۶۵۴ ۳.۸۷ % ۱,۷۵۲,۴۹۵ ۵.۱۷ % ۷,۶۸۳,۳۳۷ ۲۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۲۰,۷۵۶,۴۷۲ ۶۰.۷۴ % ۲,۱۵۵,۹۷۰ ۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۵,۰۴۰ ۵.۷۲ % ۱,۷۳۹,۱۰۷ ۵.۰۹ % ۷,۵۶۴,۹۴۳ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۲۰,۸۴۸,۳۵۷ ۶۰.۸۱ % ۲,۲۴۱,۳۴۵ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۸,۲۳۴ ۵.۲۲ % ۱,۷۲۶,۲۳۷ ۵.۰۴ % ۷,۶۷۸,۴۲۲ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۲۰,۸۴۸,۳۵۷ ۶۰.۸۲ % ۲,۲۴۰,۶۸۲ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶,۱۱۷ ۵.۲۱ % ۱,۷۲۵,۳۹۶ ۵.۰۳ % ۷,۶۷۸,۴۲۲ ۲۲.۴ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲۰,۸۴۸,۳۵۷ ۶۰.۸۳ % ۲,۲۴۰,۰۱۹ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۹,۱۲۸ ۵.۱۹ % ۱,۷۲۴,۵۵۶ ۵.۰۳ % ۷,۶۷۸,۴۲۲ ۲۲.۴۱ % ۰ ۰ %