صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۹,۸۰۵,۲۹۷ ۶۰.۴۷ % ۲,۲۳۹,۴۹۲ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۶۳۴ ۵.۳۱ % ۱,۷۲۳,۷۱۷ ۵.۲۶ % ۷,۲۴۴,۰۴۹ ۲۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۹,۳۶۸,۰۵۹ ۶۲.۳۲ % ۲,۲۵۶,۰۲۹ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۷۷,۶۷۰ ۲.۱۸ % ۱,۷۳۰,۵۳۶ ۵.۵۷ % ۷,۰۴۳,۳۲۱ ۲۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱۹,۱۷۸,۱۲۲ ۶۲.۴ % ۲,۲۶۶,۳۷۲ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۵۳۱ ۲.۲۱ % ۱,۷۲۲,۰۴۲ ۵.۶ % ۶,۸۸۹,۵۸۷ ۲۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۹,۱۱۸,۲۸۰ ۶۲.۲۱ % ۲,۲۶۵,۸۹۰ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۱۲,۲۸۸ ۲.۶۴ % ۱,۷۲۱,۲۰۷ ۵.۶ % ۶,۸۱۱,۷۰۸ ۲۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۴ % ۲,۲۶۳,۷۰۳ ۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۳۰,۵۷۵ ۲.۳۸ % ۱,۷۲۰,۳۷۲ ۵.۶۱ % ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۵ % ۲,۲۶۳,۰۴۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۱۷۰ ۲.۳۷ % ۱,۷۱۹,۵۳۹ ۵.۶ % ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۶ % ۲,۲۶۲,۳۸۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۲۱,۴۵۷ ۲.۳۵ % ۱,۷۱۸,۷۰۶ ۵.۶ % ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۸,۵۵۱,۰۰۷ ۶۱.۸۱ % ۲,۲۶۱,۳۱۴ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۷۷۳ ۲.۳ % ۱,۷۱۸,۱۶۲ ۵.۷۲ % ۶,۷۹۳,۶۸۸ ۲۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۸,۲۷۸,۱۹۶ ۶۱.۳۷ % ۲,۲۵۹,۰۶۸ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۵۸۲ ۲.۵۲ % ۱,۷۱۷,۰۴۴ ۵.۷۶ % ۶,۷۸۰,۸۸۰ ۲۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۸,۳۷۰,۶۹۸ ۶۰.۸۹ % ۲,۲۸۵,۵۳۹ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۸۳۸ ۲.۹۸ % ۱,۶۶۵,۷۴۱ ۵.۵۲ % ۶,۹۴۹,۷۷۷ ۲۳.۰۴ % ۰ ۰ %