صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۷,۲۴۴,۰۴۹ ۲۲.۱۲ % ۱۹,۸۰۵,۲۹۷ ۶۰.۴۷ % ۲,۲۳۹,۴۹۲ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۸,۶۳۴ ۵.۳۱ % ۱,۷۲۳,۷۱۷ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۷,۰۴۳,۳۲۱ ۲۲.۶۷ % ۱۹,۳۶۸,۰۵۹ ۶۲.۳۲ % ۲,۲۵۶,۰۲۹ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۷۷,۶۷۰ ۲.۱۸ % ۱,۷۳۰,۵۳۶ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۶,۸۸۹,۵۸۷ ۲۲.۴۱ % ۱۹,۱۷۸,۱۲۲ ۶۲.۴ % ۲,۲۶۶,۳۷۲ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۵۳۱ ۲.۲۱ % ۱,۷۲۲,۰۴۲ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۶,۸۱۱,۷۰۸ ۲۲.۱۷ % ۱۹,۱۱۸,۲۸۰ ۶۲.۲۱ % ۲,۲۶۵,۸۹۰ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۱۲,۲۸۸ ۲.۶۴ % ۱,۷۲۱,۲۰۷ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵ % ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۴ % ۲,۲۶۳,۷۰۳ ۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۳۰,۵۷۵ ۲.۳۸ % ۱,۷۲۰,۳۷۲ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵ % ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۵ % ۲,۲۶۳,۰۴۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۱۷۰ ۲.۳۷ % ۱,۷۱۹,۵۳۹ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۶,۹۰۵,۹۷۷ ۲۲.۵۱ % ۱۹,۰۷۲,۲۱۷ ۶۲.۱۶ % ۲,۲۶۲,۳۸۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۲۱,۴۵۷ ۲.۳۵ % ۱,۷۱۸,۷۰۶ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۶,۷۹۳,۶۸۸ ۲۲.۶۳ % ۱۸,۵۵۱,۰۰۷ ۶۱.۸۱ % ۲,۲۶۱,۳۱۴ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۷۷۳ ۲.۳ % ۱,۷۱۸,۱۶۲ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۶,۷۸۰,۸۸۰ ۲۲.۷۶ % ۱۸,۲۷۸,۱۹۶ ۶۱.۳۷ % ۲,۲۵۹,۰۶۸ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۵۸۲ ۲.۵۲ % ۱,۷۱۷,۰۴۴ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۶,۹۴۹,۷۷۷ ۲۳.۰۴ % ۱۸,۳۷۰,۶۹۸ ۶۰.۸۹ % ۲,۲۸۵,۵۳۹ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۸۳۸ ۲.۹۸ % ۱,۶۶۵,۷۴۱ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %