صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۷,۰۲۰,۰۶۰ ۲۳.۴۱ % ۱۸,۱۴۲,۴۸۹ ۶۰.۴۹ % ۲,۲۹۳,۴۲۵ ۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۸۷۰,۳۴۲ ۲.۹ % ۱,۶۶۴,۹۴۳ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۶,۸۴۶,۶۷۳ ۲۳.۳۲ % ۱۷,۴۲۰,۲۹۴ ۵۹.۳۴ % ۲,۲۹۱,۶۴۱ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۳,۴۰۰ ۳.۸۶ % ۱,۶۶۴,۱۴۵ ۵.۶۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۶,۸۴۶,۶۷۳ ۲۳.۳۲ % ۱۷,۴۲۰,۲۹۴ ۵۹.۳۵ % ۲,۲۹۰,۹۸۵ ۷.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۲,۳۲۸ ۳.۸۶ % ۱,۶۶۳,۳۴۹ ۵.۶۷ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۶,۸۴۶,۶۷۳ ۲۳.۳۳ % ۱۷,۴۲۰,۲۹۴ ۵۹.۳۶ % ۲,۲۹۰,۳۲۲ ۷.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۸,۲۵۸ ۳.۸۴ % ۱,۶۶۲,۵۵۴ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۶,۸۶۹,۴۶۹ ۲۳.۱۵ % ۱۷,۲۶۸,۱۴۰ ۵۸.۱۸ % ۲,۲۶۲,۶۳۳ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۵,۰۷۲ ۵.۴۴ % ۱,۶۶۱,۷۶۰ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۶,۹۷۱,۱۵۲ ۲۳.۷۷ % ۱۷,۳۱۲,۵۰۵ ۵۹.۰۳ % ۱,۷۹۰,۴۶۸ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۱,۳۴۶ ۵.۴۳ % ۱,۶۶۴,۳۳۱ ۵.۶۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱ % ۱,۷۸۹,۱۱۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۲,۰۱۰ ۴.۶۲ % ۱,۸۷۸,۴۷۰ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۲ % ۱,۷۸۸,۶۴۶ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰,۸۱۲ ۴.۵۹ % ۱,۸۷۷,۶۹۱ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۳ % ۱,۷۸۸,۱۸۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۹,۱۵۱ ۴.۵۸ % ۱,۸۷۶,۹۱۳ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۳ % ۱,۷۸۷,۷۱۶ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۸,۵۳۴ ۴.۵۸ % ۱,۸۷۶,۱۳۵ ۶.۴۷ % ۰ ۰ %