صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/23 554,802 551,507 551,507 0 0 109,240,750 0 62,488,057 46,752,693 25,784,445,689,766
222 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/22 544,104 540,883 540,883 0 0 109,240,750 0 62,488,057 46,752,693 25,287,713,838,101
223 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/21 544,109 540,887 540,887 0 923,254 109,240,750 55,051 62,488,057 46,752,693 25,287,927,852,370
224 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/20 544,109 540,827 540,827 0 14,508 108,317,496 40,533 62,433,006 45,884,490 24,815,564,568,842
225 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/19 545,416 542,125 542,125 0 407,849 108,302,988 121,011 62,392,473 45,910,515 24,889,223,907,232
226 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/18 540,385 537,147 537,147 0 390 107,895,139 517,231 62,271,462 45,623,677 24,506,621,354,567
227 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/17 527,511 524,396 524,396 0 14,950 107,894,749 41,758 61,754,231 46,140,518 24,195,895,948,526
228 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/16 521,652 518,579 518,579 0 0 107,879,799 0 61,712,473 46,167,326 23,941,404,321,482
229 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/15 524,648 521,555 521,555 0 0 107,879,799 0 61,712,473 46,167,326 24,078,809,006,991
230 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/14 524,652 521,559 521,559 0 1,719 107,879,799 117,918 61,712,473 46,167,326 24,078,971,339,625
231 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/13 524,647 521,562 521,562 0 1,309 107,878,080 114,733 61,594,555 46,283,525 24,139,728,438,544
232 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/12 527,918 524,823 524,823 0 5,391 107,876,771 90,271 61,479,822 46,396,949 24,350,204,815,677
233 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/11 524,422 521,358 521,358 0 6,180 107,871,380 656,895 61,389,551 46,481,829 24,233,672,778,835
234 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/10 523,724 520,703 520,703 0 1,798 107,865,200 17,056 60,732,656 47,132,544 24,542,067,345,444
235 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/09 527,256 524,202 524,202 0 0 107,863,402 0 60,715,600 47,147,802 24,714,959,099,793
236 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/08 531,925 528,846 528,846 0 0 107,863,402 0 60,715,600 47,147,802 24,933,915,731,033
237 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/07 531,936 528,857 528,857 0 309 107,863,402 58,942 60,715,600 47,147,802 24,934,451,700,715
238 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/06 531,944 528,868 528,868 0 87 107,863,093 167,900 60,656,658 47,206,435 24,965,996,340,541
239 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/05 533,522 530,447 530,447 0 1,327 107,863,006 381,496 60,488,758 47,374,248 25,129,536,990,405
240 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/04 534,941 531,880 531,880 0 2,077 107,861,679 185,195 60,107,262 47,754,417 25,399,634,433,779