صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/03 538,892 535,816 535,816 0 4,628 107,859,602 30,383 59,922,067 47,937,535 25,685,688,781,324
242 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/02 543,675 540,567 540,567 0 0 107,854,974 0 59,891,684 47,963,290 25,927,350,527,359
243 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/01 547,415 544,286 544,286 0 0 107,854,974 0 59,891,684 47,963,290 26,105,764,148,530
244 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/30 547,427 544,298 544,298 0 10,335 107,854,974 50,836 59,891,684 47,963,290 26,106,336,692,931
245 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/29 547,312 544,186 544,186 0 5,958 107,844,639 108,651 59,840,848 48,003,791 26,122,978,766,190
246 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/28 548,519 545,386 545,386 0 165,822 107,838,681 81,519 59,732,197 48,106,484 26,236,591,339,868
247 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/27 553,020 549,854 549,854 0 76,783 107,672,859 26,914 59,650,678 48,022,181 26,405,181,600,076
248 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/26 557,020 553,831 553,901 70 113,083 107,596,076 24,149 59,623,764 47,972,312 26,568,574,181,561
249 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/25 558,796 555,593 555,664 71 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 26,603,688,379,130
250 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/24 541,498 538,423 538,490 67 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 25,781,495,715,723
251 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/23 541,505 538,430 538,497 67 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 25,781,838,717,510
252 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/22 541,512 538,437 538,504 67 54,162 107,482,993 23,403 59,599,615 47,883,378 25,782,175,479,820
253 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/21 541,518 538,440 538,507 67 13,605 107,428,831 28,704 59,576,212 47,852,619 25,765,784,391,588
254 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/20 532,709 529,700 529,765 65 883 107,415,226 283,963 59,547,508 47,867,718 25,355,507,281,527
255 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/19 523,840 520,911 520,978 67 9 107,414,343 149,268 59,263,545 48,150,798 25,082,262,811,007
256 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/18 509,079 506,261 506,325 64 0 107,414,334 0 59,114,277 48,300,057 24,452,418,817,635
257 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/17 523,206 520,300 520,368 68 0 107,414,334 0 59,114,277 48,300,057 25,130,523,658,011
258 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/16 523,209 520,303 520,371 68 30,441 107,414,334 136,015 59,114,277 48,300,057 25,130,684,711,618
259 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/15 523,204 520,305 520,373 68 32,599 107,383,893 48,727 58,978,262 48,405,631 25,185,688,582,657
260 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/14 533,739 530,775 530,845 70 74,815 107,351,294 20,134 58,929,535 48,421,759 25,701,065,152,711