صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/13 542,257 539,235 539,302 67 518,698 107,276,479 13,336 58,909,401 48,367,078 26,081,208,831,603
262 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/12 548,769 545,684 545,750 66 10,260 106,757,781 32,732 58,896,065 47,861,716 26,117,387,394,031
263 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/11 549,150 546,064 546,127 63 0 106,747,521 0 58,863,333 47,884,188 26,147,847,723,702
264 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/10 534,254 531,272 531,331 59 0 106,747,521 0 58,863,333 47,884,188 25,439,506,185,858
265 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/09 534,257 531,275 531,334 59 581,764 106,747,521 52,133 58,863,333 47,884,188 25,439,650,756,702
266 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/08 534,257 531,241 531,301 60 100,449 106,165,757 15,118 58,811,200 47,354,557 25,156,679,893,714
267 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/07 535,334 532,303 532,366 63 102,641 106,065,308 69,220 58,796,082 47,269,226 25,161,571,255,729
268 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/06 543,909 540,819 540,884 65 425,864 105,962,667 11,383 58,726,862 47,235,805 25,546,012,038,401
269 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/05 543,559 540,435 540,503 68 145,018 105,536,803 2,840 58,715,479 46,821,324 25,303,881,494,031
270 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/04 540,612 537,498 537,566 68 0 105,391,785 0 58,712,639 46,679,146 25,089,950,210,617
271 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/03 524,867 521,861 521,926 65 0 105,391,785 0 58,712,639 46,679,146 24,360,014,180,755
272 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/02 524,869 521,863 521,929 66 404,947 105,391,785 24,375 58,712,639 46,679,146 24,360,139,685,798
273 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/01 524,871 521,840 521,905 65 987 104,986,838 539,341 58,688,264 46,298,574 24,160,440,943,312
274 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/30 511,322 508,416 508,477 61 1,232 104,985,851 853,975 58,148,923 46,836,928 23,812,622,124,825
275 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/29 506,548 503,722 503,784 62 0 104,984,619 0 57,294,948 47,689,671 24,022,340,829,206
276 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/28 522,128 519,210 519,274 64 1,268 104,984,619 258,749 57,294,948 47,689,671 24,760,967,521,194
277 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/27 522,114 519,212 519,276 64 0 104,983,351 0 57,036,199 47,947,152 24,894,747,039,549
278 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/26 538,379 535,358 535,425 67 0 104,983,351 0 57,036,199 47,947,152 25,668,907,656,044
279 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/25 538,382 535,361 535,428 67 1,745 104,983,351 241,828 57,036,199 47,947,152 25,669,051,052,444
280 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/24 538,353 535,347 535,413 66 378,351 104,981,606 75,088 56,794,371 48,187,235 25,796,898,148,408