صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
301 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/03 598,242 594,841 594,879 38 15,456 99,976,920 76,436 52,474,015 47,502,905 28,256,668,805,095
302 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/02 596,783 593,394 593,431 37 55,735 99,961,464 54,220 52,397,579 47,563,885 28,224,101,120,863
303 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/01 594,467 591,094 591,131 37 40,212 99,905,729 60,518 52,343,359 47,562,370 28,113,827,431,074
304 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/30 592,952 589,590 589,629 39 233,360 99,865,517 54,417 52,282,841 47,582,676 28,054,279,294,614
305 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/29 589,235 585,874 585,914 40 0 99,632,157 0 52,228,424 47,403,733 27,772,600,988,542
306 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/28 577,035 573,759 573,798 39 0 99,632,157 0 52,228,424 47,403,733 27,198,294,991,599
307 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/27 577,031 573,754 573,794 40 527,321 99,632,157 3,073,826 52,228,424 47,403,733 27,198,100,446,482
308 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/26 576,825 573,716 573,753 37 58,342 99,104,836 165,730 49,154,598 49,950,238 28,657,238,380,793
309 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/25 579,739 576,625 576,664 39 712,256 99,046,494 60,834 48,988,868 50,057,626 28,864,469,103,909
310 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/24 594,339 591,097 591,139 42 56,119 98,334,238 227,335 48,928,034 49,406,204 29,203,847,362,772
311 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/23 603,687 600,401 600,444 43 448,258 98,278,119 19,613 48,700,699 49,577,420 29,766,352,536,257
312 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/22 607,590 604,261 604,293 32 0 97,829,861 0 48,681,086 49,148,775 29,698,679,474,626
313 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/21 601,732 598,494 598,526 32 0 97,829,861 0 48,681,086 49,148,775 29,415,225,371,945
314 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/20 601,729 598,491 598,524 33 308,401 97,829,861 42,343 48,681,086 49,148,775 29,415,107,095,391
315 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/19 601,724 598,468 598,501 33 516,767 97,521,460 72,221 48,638,743 48,882,717 29,254,758,440,743
316 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/18 599,462 596,206 596,238 32 757,216 97,004,693 16,799 48,566,522 48,438,171 28,879,143,337,598
317 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/17 601,506 598,203 598,236 33 459,503 96,247,477 27,760 48,549,723 47,697,754 28,532,947,496,340
318 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/16 605,229 601,888 601,922 34 560,168 95,787,974 30,928 48,521,963 47,266,011 28,448,832,656,849
319 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/15 594,986 591,685 591,719 34 0 95,227,806 0 48,491,035 46,736,771 27,653,429,493,165
320 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/14 588,789 585,546 585,579 33 0 95,227,806 0 48,491,035 46,736,771 27,366,544,870,795