صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
321 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/13 588,785 585,543 585,576 33 532,174 95,227,806 24,283 48,491,035 46,736,771 27,366,375,135,563
322 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/12 588,780 585,502 585,535 33 164,460 94,695,632 8,053 48,466,752 46,228,880 27,067,090,685,081
323 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/11 590,115 586,827 586,859 32 210,722 94,531,172 13,234 48,458,699 46,072,473 27,036,570,518,331
324 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/10 586,998 583,731 583,731 0 102,153 94,320,450 28,072 48,445,465 45,874,985 26,778,660,666,862
325 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/09 574,942 571,766 571,766 0 58,567 94,218,297 29,753 48,417,393 45,800,904 26,187,397,127,592
326 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/08 563,559 560,463 560,463 0 0 94,159,730 0 48,387,640 45,772,090 25,653,579,625,963
327 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/07 556,012 552,972 552,972 0 0 94,159,730 0 48,387,640 45,772,090 25,310,680,522,558
328 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/06 556,006 552,966 552,966 0 130,127 94,159,730 8,184 48,387,640 45,772,090 25,310,409,180,995
329 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/05 556,000 552,951 552,951 0 183,806 94,029,603 7,932 48,379,456 45,650,147 25,242,313,683,533
330 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/04 548,760 545,755 545,755 0 248,102 93,845,797 32,052 48,371,524 45,474,273 24,817,823,393,251
331 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/03 553,782 550,729 550,729 0 543,138 93,597,695 32,064 48,339,472 45,258,223 24,925,004,979,714
332 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/02 545,685 542,652 542,652 0 370,334 93,054,557 6,950 48,307,408 44,747,149 24,282,108,080,904
333 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/09/01 549,238 546,162 546,162 0 0 92,684,223 0 48,300,458 44,383,765 24,240,724,577,967
334 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/30 546,120 543,058 543,058 0 0 92,684,223 0 48,300,458 44,383,765 24,102,947,704,954
335 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/29 546,113 543,050 543,050 0 380,100 92,684,223 12,168 48,300,458 44,383,765 24,102,618,720,814
336 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/28 546,112 543,024 543,024 0 113,972 92,304,123 45,190 48,288,290 44,015,833 23,901,656,908,870
337 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/27 531,276 528,291 528,291 0 2,535,044 92,190,151 23,257 48,243,100 43,947,051 23,216,845,194,177
338 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/26 517,608 514,550 519,072 4,522 109,841 89,655,107 23,641 48,219,843 41,435,264 21,320,518,020,211
339 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/25 503,266 500,301 512,786 12,485 18,329 89,545,266 123,052 48,196,202 41,349,064 20,686,979,305,290
340 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/24 498,103 495,190 507,950 12,760 0 89,526,937 0 48,073,150 41,453,787 20,527,497,131,061