صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
341 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/23 485,679 482,844 495,475 12,631 0 89,526,937 0 48,073,150 41,453,787 20,015,710,194,112
342 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/22 485,676 482,840 495,471 12,631 411 89,526,937 194,958 48,073,150 41,453,787 20,015,550,082,059
343 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/21 485,658 482,836 495,408 12,572 806 89,526,526 272,191 47,878,192 41,648,334 20,109,324,177,827
344 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/20 482,994 480,259 493,216 12,957 1,380 89,525,720 281,013 47,606,001 41,919,719 20,132,318,987,624
345 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/19 484,655 481,928 494,945 13,017 1,823 89,524,340 228,354 47,324,988 42,199,352 20,337,053,471,798
346 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/18 493,428 490,650 503,679 13,029 6,275 89,522,517 17,905 47,096,634 42,425,883 20,816,257,400,004
347 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/17 507,807 504,931 512,343 7,412 0 89,516,242 0 47,078,729 42,437,513 21,428,028,456,812
348 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/16 519,290 516,326 523,742 7,416 0 89,516,242 0 47,078,729 42,437,513 21,911,594,233,174
349 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/15 519,279 516,316 523,732 7,416 27,804 89,516,242 53,975 47,078,729 42,437,513 21,911,152,960,247
350 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/14 519,265 516,303 523,715 7,412 0 89,488,438 0 47,024,754 42,463,684 21,924,142,940,576
351 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/13 506,785 503,907 511,356 7,449 905 89,488,438 70,559 47,024,754 42,463,684 21,397,733,244,024
352 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/12 506,769 503,896 511,333 7,437 1,129,433 89,487,533 72,578 46,954,195 42,533,338 21,432,362,064,164
353 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/11 506,849 503,898 511,530 7,632 1,244 88,358,100 300,175 46,881,617 41,476,483 20,899,928,888,639
354 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/10 513,860 510,884 518,471 7,587 0 88,356,856 0 46,581,442 41,775,414 21,342,384,953,445
355 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/09 504,170 501,259 508,910 7,651 0 88,356,856 0 46,581,442 41,775,414 20,940,318,503,013
356 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/08 504,159 501,248 508,899 7,651 435 88,356,856 860,250 46,581,442 41,775,414 20,939,848,764,660
357 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/07 504,089 501,237 508,734 7,497 676 88,356,421 803,249 45,721,192 42,635,229 21,370,350,071,444
358 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/06 502,172 499,385 506,875 7,490 3,009 88,355,745 1,070,526 44,917,943 43,437,802 21,692,180,671,668
359 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/05 512,917 510,101 514,769 4,668 0 88,352,736 0 43,847,417 44,505,319 22,702,223,888,663
360 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/04 524,247 521,332 526,003 4,671 299 88,352,736 99,906 43,847,417 44,505,319 23,202,043,829,887