صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
361 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/03 524,240 521,331 525,991 4,660 0 88,352,437 0 43,747,511 44,604,926 23,253,919,618,811
362 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/02 544,072 541,019 541,019 0 0 88,352,437 0 43,747,511 44,604,926 24,132,125,334,680
363 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/08/01 544,072 541,019 541,019 0 394 88,352,437 334,811 43,747,511 44,604,926 24,132,126,512,511
364 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/30 544,049 541,019 541,019 0 5,537 88,352,043 395,968 43,412,700 44,939,343 24,313,053,550,346
365 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/29 542,678 539,657 539,657 0 11,838 88,346,506 733,639 43,016,732 45,329,774 24,462,546,313,348
366 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/28 558,213 555,135 555,135 0 6,532 88,334,668 92,824 42,283,093 46,051,575 25,564,849,690,990
367 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/27 574,533 571,322 571,322 0 0 88,328,136 0 42,190,269 46,137,867 26,359,581,429,508
368 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/26 590,386 587,045 587,045 0 0 88,328,136 0 42,190,269 46,137,867 27,084,987,797,554
369 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/25 590,389 587,048 587,048 0 0 88,328,136 0 42,190,269 46,137,867 27,085,130,434,384
370 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/24 590,298 586,957 586,957 0 22,174 88,328,136 84,459 42,190,269 46,137,867 27,080,934,008,873
371 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/23 590,295 586,958 586,958 0 49,643 88,305,962 68,429 42,105,810 46,200,152 27,117,563,431,594
372 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/22 598,104 594,712 594,712 0 53,341 88,256,319 80,638 42,037,381 46,218,938 27,486,970,804,724
373 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/21 599,912 596,505 596,505 0 21,950 88,202,978 139,849 41,956,743 46,246,235 27,586,109,141,869
374 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/20 608,656 605,193 605,193 0 15,032 88,181,028 102,793 41,816,894 46,364,134 28,059,266,975,134
375 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/19 591,522 588,174 588,174 0 0 88,165,996 0 41,714,101 46,451,895 27,321,799,011,754
376 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/18 594,176 590,850 590,850 0 0 88,165,996 0 41,714,101 46,451,895 27,446,104,546,805
377 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/17 594,179 590,854 590,854 0 104,988 88,165,996 63,922 41,714,101 46,451,895 27,446,267,646,704
378 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/16 594,178 590,850 590,850 0 33,106 88,061,008 64,468 41,650,179 46,410,829 27,421,818,550,492
379 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/15 588,471 585,186 585,186 0 43,886 88,027,902 60,039 41,585,711 46,442,191 27,177,338,677,882
380 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/14 581,518 578,281 578,281 0 106,170 87,984,016 57,778 41,525,672 46,458,344 26,865,967,947,738