صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3821 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/15 994,858 986,093 986,093 0 0 499,941 0 567 499,374 492,428,530,190
3822 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/14 994,731 985,971 985,971 0 0 499,941 100 567 499,374 492,367,837,124
3823 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/13 982,479 974,262 974,262 0 0 499,941 0 467 499,474 486,618,088,567
3824 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/12 981,329 973,350 973,350 0 0 499,941 467 467 499,474 486,162,297,854
3825 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/11 970,781 962,935 962,935 0 0 499,941 0 0 499,941 481,410,232,996
3826 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/10 975,464 967,729 967,729 0 0 499,941 0 0 499,941 483,807,014,014
3827 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/09 990,079 982,121 982,121 0 0 499,941 0 0 499,941 491,002,134,140
3828 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/08 989,900 981,950 981,950 0 0 499,941 0 0 499,941 490,916,417,337
3829 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/07 989,722 981,778 981,778 0 0 499,941 0 0 499,941 490,830,703,308
3830 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/06 999,416 991,124 991,124 0 0 499,941 0 0 499,941 495,503,096,553
3831 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/05 999,029 990,913 990,913 0 0 499,941 0 0 499,941 495,397,352,281
3832 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/04 1,003,719 998,134 998,134 0 0 499,941 0 0 499,941 499,007,836,838
3833 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/03 1,001,622 997,524 997,524 0 0 499,941 0 0 499,941 498,702,603,417
3834 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/02 1,001,585 1,001,571 1,001,571 0 0 499,941 0 0 499,941 500,725,872,376
3835 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/02/01 1,001,296 1,001,289 1,001,289 0 0 499,941 0 0 499,941 500,585,150,716
3836 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1390/01/31 1,001,000 1,001,000 1,001,000 0 489,941 499,941 0 0 499,941 500,438,311,880