صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/07 689,388 685,426 685,426 0 19,853 118,964,158 32,872 71,702,568 47,261,590 32,394,325,997,494
22 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/06 681,436 677,528 677,528 0 0 118,944,305 0 71,669,696 47,274,609 32,029,859,578,569
23 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/05 679,001 675,109 675,109 0 20,967 118,944,305 15,764 71,669,696 47,274,609 31,915,493,619,702
24 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/04 678,998 675,105 675,105 0 27,693 118,923,338 70,649 71,653,932 47,269,406 31,911,828,259,489
25 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/03 677,412 673,534 673,534 0 0 118,895,645 0 71,583,283 47,312,362 31,866,502,847,474
26 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/02 660,087 656,328 656,328 0 0 118,895,645 0 71,583,283 47,312,362 31,052,411,936,822
27 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/01 660,085 656,325 656,325 0 15,056 118,895,645 387,800 71,583,283 47,312,362 31,052,297,052,089
28 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/31 660,052 656,322 656,322 0 346,075 118,880,589 15,776 71,195,483 47,685,106 31,296,768,496,141
29 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/30 660,557 656,790 656,790 0 10,642 118,534,514 130,743 71,179,707 47,354,807 31,102,172,378,913
30 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/29 677,543 673,667 673,667 0 19,470 118,523,872 308,595 71,048,964 47,474,908 31,982,259,299,534
31 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/28 673,554 669,726 669,726 0 19,744 118,504,402 59,625 70,740,369 47,764,033 31,988,834,872,910
32 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/27 685,338 681,429 681,429 0 0 118,484,658 0 70,680,744 47,803,914 32,574,960,255,407
33 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/26 702,373 698,348 698,348 0 0 118,484,658 0 70,680,744 47,803,914 33,383,782,434,298
34 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/25 702,370 698,345 698,345 0 18,364 118,484,658 1,695,541 70,680,744 47,803,914 33,383,610,881,938
35 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/24 702,207 698,319 698,319 0 12,903 118,466,294 120,035 68,985,203 49,481,091 34,553,574,872,833
36 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/23 705,295 701,394 701,394 0 50,814 118,453,391 197,561 68,865,168 49,588,223 34,780,894,437,535
37 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/22 695,552 691,722 691,722 0 40,056 118,402,577 30,147 68,667,607 49,734,970 34,402,777,778,181
38 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/21 702,171 698,298 698,298 0 31,444 118,362,521 12,773 68,637,460 49,725,061 34,722,902,155,796
39 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/20 717,204 713,227 713,227 0 0 118,331,077 0 68,624,687 49,706,390 35,451,940,427,842
40 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/19 715,805 711,820 711,820 0 0 118,331,077 0 68,624,687 49,706,390 35,382,022,329,450