صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
401 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/24 584,799 581,495 587,796 6,301 61,955 86,632,385 54,692 39,247,171 47,385,214 27,554,288,578,882
402 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/23 569,225 566,025 573,590 7,565 12,303 86,570,430 219,427 39,192,479 47,377,951 26,817,093,048,030
403 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/22 576,989 573,745 573,745 0 0 86,558,127 0 38,973,052 47,585,075 27,301,698,528,951
404 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/21 562,948 559,793 559,793 0 0 86,558,127 0 38,973,052 47,585,075 26,637,784,236,584
405 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/20 562,949 559,794 559,794 0 6,369 86,558,127 1,426,995 38,973,052 47,585,075 26,637,838,103,142
406 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/19 562,858 559,795 559,795 0 3,846 86,551,758 668,335 37,546,057 49,005,701 27,433,133,082,068
407 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/18 563,766 560,704 560,704 0 29,635 86,547,912 124,595 36,877,722 49,670,190 27,850,291,487,794
408 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/17 575,203 572,069 572,069 0 18,291 86,518,277 114,736 36,753,127 49,765,150 28,469,076,134,541
409 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/16 589,457 586,200 586,200 0 9,358 86,499,986 452,095 36,638,391 49,861,595 29,228,859,724,881
410 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/15 583,678 580,478 580,478 0 0 86,490,628 0 36,186,296 50,304,332 29,200,562,455,891
411 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/14 575,103 571,936 571,936 0 0 86,490,628 0 36,186,296 50,304,332 28,770,853,552,310
412 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/13 575,108 571,941 571,941 0 58,734 86,490,628 176,604 36,186,296 50,304,332 28,771,132,659,097
413 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/12 575,103 571,943 571,943 0 521,329 86,431,894 77,439 36,009,692 50,422,202 28,838,642,452,208
414 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/11 589,454 586,116 586,116 0 591,541 85,910,565 25,343 35,932,253 49,978,312 29,293,065,679,533
415 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/10 597,237 593,794 593,794 0 0 85,319,024 0 35,906,910 49,412,114 29,340,604,860,925
416 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/09 594,202 590,769 590,769 0 0 85,319,024 0 35,906,910 49,412,114 29,191,134,981,162
417 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/08 594,203 590,769 590,769 0 0 85,319,024 0 35,906,910 49,412,114 29,191,151,687,217
418 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/07 594,203 590,770 590,770 0 0 85,319,024 0 35,906,910 49,412,114 29,191,171,934,725
419 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/06 594,211 590,777 590,777 0 157,785 85,319,024 61,224 35,906,910 49,412,114 29,191,545,868,356
420 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/05 594,214 590,774 590,774 0 24,462 85,161,239 960,631 35,845,686 49,315,553 29,134,332,274,616