صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/18 715,805 711,820 711,820 0 17,456 118,331,077 73,305 68,624,687 49,706,390 35,382,012,828,697
42 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/17 715,799 711,819 711,819 0 66,745 118,313,621 62,264 68,551,382 49,762,239 35,421,689,960,640
43 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/16 714,644 710,671 710,671 0 101,241 118,246,876 12,161 68,489,118 49,757,758 35,361,411,557,141
44 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/15 720,832 716,809 716,809 0 788,867 118,145,635 24,027 68,476,957 49,668,678 35,602,945,813,755
45 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/14 724,740 720,627 720,627 0 295,928 117,356,768 85,914 68,452,930 48,903,838 35,241,404,715,677
46 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/13 728,449 724,293 724,293 0 0 117,060,840 0 68,367,016 48,693,824 35,268,572,981,759
47 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/12 719,901 715,792 715,792 0 0 117,060,840 0 68,367,016 48,693,824 34,854,668,743,363
48 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/11 719,905 715,797 715,797 0 272,776 117,060,840 202,036 68,367,016 48,693,824 34,854,885,228,128
49 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/10 719,892 715,778 715,778 0 135,340 116,788,064 356,282 68,164,980 48,623,084 34,803,346,915,259
50 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/09 709,972 705,936 705,936 0 244,581 116,652,724 95,940 67,808,698 48,844,026 34,480,767,368,621
51 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/08 720,326 716,189 716,189 0 225,991 116,408,143 12,732 67,712,758 48,695,385 34,875,085,310,369
52 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/07 746,179 741,847 741,847 0 439,972 116,182,152 4,974 67,700,026 48,482,126 35,966,308,639,958
53 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/06 747,141 742,767 742,767 0 0 115,742,180 0 67,695,052 48,047,128 35,687,841,845,526
54 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/05 737,333 733,033 733,033 0 0 115,742,180 0 67,695,052 48,047,128 35,220,140,018,602
55 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/04 737,338 733,039 733,039 0 226,969 115,742,180 14,972 67,695,052 48,047,128 35,220,408,679,772
56 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/03 737,343 733,024 733,024 0 55,112 115,515,211 297,137 67,680,080 47,835,131 35,064,299,774,058
57 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/02 735,334 731,051 731,051 0 94,935 115,460,099 22,146 67,382,943 48,077,156 35,146,865,463,646
58 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/06/01 721,111 716,937 716,937 0 86,812 115,365,164 7,398 67,360,797 48,004,367 34,416,122,181,015
59 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/31 716,306 712,155 712,155 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 34,129,971,327,230
60 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/30 705,827 701,746 701,746 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 33,631,134,445,574