صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/09 651,009 647,224 647,224 0 0 112,612,645 0 67,009,279 45,603,366 29,515,575,819,915
82 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/08 636,702 633,050 633,050 0 0 112,612,645 0 67,009,279 45,603,366 28,869,232,956,377
83 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/07 636,699 633,047 633,047 0 43,412 112,612,645 64,321 67,009,279 45,603,366 28,869,083,542,280
84 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/06 636,692 633,042 633,042 0 61,655 112,569,233 18,441 66,944,958 45,624,275 28,882,061,479,070
85 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/05 634,153 630,519 630,519 0 17,270 112,507,578 10,645 66,926,517 45,581,061 28,739,713,417,822
86 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/04 637,710 634,056 634,056 0 4,933 112,490,308 8,312 66,915,872 45,574,436 28,896,745,902,221
87 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/03 631,739 628,123 628,123 0 9,107 112,485,375 70 66,907,560 45,577,815 28,628,452,700,144
88 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/02 631,740 628,123 628,123 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,811,978,385
89 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/01 631,742 628,125 628,125 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,888,673,707
90 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/31 631,744 628,127 628,127 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,966,768,194
91 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/30 632,110 628,474 628,474 0 102,657 112,476,268 14,317 66,907,490 45,568,778 28,638,795,917,212
92 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/29 632,111 628,469 628,469 0 91,020 112,373,611 44,499 66,893,173 45,480,438 28,583,039,775,679
93 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/28 632,363 628,692 628,692 0 184,771 112,282,591 29,859 66,848,674 45,433,917 28,563,928,971,813
94 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/27 627,628 623,970 623,970 0 44,459 112,097,820 22,445 66,818,815 45,279,005 28,252,760,263,462
95 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/26 633,355 629,653 629,653 0 0 112,053,361 0 66,796,370 45,256,991 28,496,216,873,262
96 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/25 630,512 626,825 626,825 0 0 112,053,361 0 66,796,370 45,256,991 28,368,235,572,498
97 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/24 630,507 626,820 626,820 0 54,926 112,053,361 36,512 66,796,370 45,256,991 28,367,977,966,696
98 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/23 630,514 626,825 626,825 0 55,225 111,998,435 3,312 66,759,858 45,238,577 28,356,691,453,749
99 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/22 630,400 626,700 626,700 0 40,066 111,943,210 11,154 66,756,546 45,186,664 28,318,503,311,255
100 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/21 630,502 626,783 626,783 0 123,865 111,903,144 36,333 66,745,392 45,157,752 28,304,111,306,649