صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/20 621,609 617,923 617,923 0 282,742 111,779,279 17,810 66,709,059 45,070,220 27,849,906,246,742
102 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/19 614,490 610,829 610,829 0 0 111,496,537 0 66,691,249 44,805,288 27,368,390,119,181
103 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/18 620,012 616,307 616,307 0 0 111,496,537 0 66,691,249 44,805,288 27,613,796,665,576
104 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/17 620,025 616,320 616,320 0 52,174 111,496,537 15,396 66,691,249 44,805,288 27,614,382,391,399
105 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/16 620,036 616,328 616,328 0 19,367 111,444,363 16,480 66,675,853 44,768,510 27,592,108,120,711
106 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/15 617,822 614,129 614,129 0 98,370 111,424,996 45,822 66,659,373 44,765,623 27,491,845,076,813
107 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/14 604,654 601,011 601,011 0 24,331 111,326,626 70,673 66,613,551 44,713,075 26,873,040,021,927
108 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/13 598,284 594,685 594,685 0 33,672 111,302,295 7,800 66,542,878 44,759,417 26,617,762,748,475
109 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/12 597,884 594,287 594,287 0 0 111,268,623 0 66,535,078 44,733,545 26,584,554,692,108
110 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/11 600,052 596,426 596,426 0 0 111,268,623 0 66,535,078 44,733,545 26,680,255,402,057
111 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/10 600,061 596,435 596,435 0 21,567 111,268,623 7,332 66,535,078 44,733,545 26,680,640,291,176
112 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/09 600,159 596,527 596,527 0 68,234 111,247,056 30,110 66,527,746 44,719,310 26,676,282,693,233
113 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/08 595,700 592,086 592,086 0 37,709 111,178,822 8,393 66,497,636 44,681,186 26,455,094,606,382
114 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/07 590,655 587,066 587,066 0 38,968 111,141,113 6,875 66,489,243 44,651,870 26,213,590,884,685
115 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/06 587,342 583,771 583,771 0 95,475 111,102,145 2,742 66,482,368 44,619,777 26,047,727,484,651
116 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/05 584,541 580,984 580,984 0 0 111,006,670 0 66,479,626 44,527,044 25,869,502,799,474
117 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/04 571,832 568,377 568,377 0 0 111,006,670 0 66,479,626 44,527,044 25,308,151,243,665
118 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/03 571,846 568,391 568,391 0 22,336 111,006,670 25,142 66,479,626 44,527,044 25,308,782,165,607
119 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/02 571,858 568,404 568,404 0 14,549 110,984,334 16,982 66,454,484 44,529,850 25,310,932,011,524
120 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/01 560,125 556,761 556,761 0 23,441 110,969,785 10,573 66,437,502 44,532,283 24,793,823,559,644