صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/31 555,054 551,723 551,723 0 9,535 110,946,344 79,963 66,426,929 44,519,415 24,562,404,151,816
122 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/30 551,770 548,465 548,465 0 1,663 110,936,809 21,947 66,346,966 44,589,843 24,455,955,409,885
123 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/29 550,581 547,272 547,272 0 0 110,935,146 0 66,325,019 44,610,127 24,413,883,309,283
124 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/28 546,297 543,020 543,020 0 0 110,935,146 0 66,325,019 44,610,127 24,224,205,177,011
125 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/27 546,311 543,035 543,035 0 917,378 110,935,146 31,665 66,325,019 44,610,127 24,224,840,559,397
126 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/26 546,323 542,980 542,980 0 9,445 110,017,768 20,716 66,293,354 43,724,414 23,741,485,120,322
127 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/25 545,908 542,567 542,561 -6 3,077 110,008,323 45,263 66,272,638 43,735,685 23,729,529,690,303
128 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/24 545,139 541,799 541,793 -6 2,667 110,005,246 100,375 66,227,375 43,777,871 23,718,790,777,601
129 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/23 543,037 539,685 539,679 -6 2,708 110,002,579 34,712 66,127,000 43,875,579 23,679,013,129,710
130 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/22 543,108 539,753 539,753 0 0 109,999,871 0 66,092,288 43,907,583 23,699,259,846,090
131 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/21 544,277 540,902 541,413 511 0 109,999,871 0 66,092,288 43,907,583 23,749,680,684,324
132 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/20 544,292 540,917 541,428 511 6,907 109,999,871 36,096 66,092,288 43,907,583 23,750,348,683,388
133 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/19 544,304 540,931 541,443 512 3,819 109,992,964 11,061 66,056,192 43,936,772 23,766,783,073,539
134 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/18 546,414 543,024 544,096 1,072 1,937 109,989,145 21,861 66,045,131 43,944,014 23,862,669,804,741
135 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/17 545,912 542,524 544,219 1,695 0 109,987,208 0 66,023,270 43,963,938 23,851,480,826,841
136 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/16 544,554 541,168 544,095 2,927 0 109,987,208 0 66,023,270 43,963,938 23,791,895,841,745
137 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/15 544,570 541,185 544,112 2,927 0 109,987,208 0 66,023,270 43,963,938 23,792,608,751,594
138 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/14 544,586 541,201 544,128 2,927 0 109,987,208 0 66,023,270 43,963,938 23,793,322,039,646
139 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/13 544,602 541,217 544,144 2,927 281 109,987,208 23,708 66,023,270 43,963,938 23,794,035,707,287
140 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/03/12 544,617 541,233 544,159 2,926 6,741 109,986,927 18,792 65,999,562 43,987,365 23,807,428,287,306