صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/22 536,328 532,977 536,101 3,124 65 109,845,728 21,441 65,468,572 44,377,156 23,652,009,925,902
162 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/21 534,752 531,408 534,557 3,149 25 109,845,663 98,503 65,447,131 44,398,532 23,593,729,049,636
163 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/20 526,352 523,071 526,214 3,143 1,155 109,845,638 51,979 65,348,628 44,497,010 23,275,099,767,088
164 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/19 522,134 518,885 522,996 4,111 1,880 109,844,483 32,195 65,296,649 44,547,834 23,115,211,708,062
165 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/18 532,378 529,054 529,048 -6 0 109,842,603 0 65,264,454 44,578,149 23,584,254,999,342
166 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/17 535,026 531,684 531,678 -6 0 109,842,603 0 65,264,454 44,578,149 23,701,473,714,483
167 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/16 535,046 531,703 531,697 -6 467 109,842,603 34,175 65,264,454 44,578,149 23,702,338,575,427
168 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/15 535,062 531,722 531,717 -5 0 109,842,136 0 65,230,279 44,611,857 23,721,125,389,171
169 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/14 532,149 528,828 528,822 -6 3,758 109,842,136 137,431 65,230,279 44,611,857 23,591,982,853,620
170 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/13 532,158 528,847 528,841 -6 3,129 109,838,378 15,227 65,092,848 44,745,530 23,663,521,900,812
171 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/12 537,508 534,156 534,150 -6 9,458 109,835,249 8,242 65,077,621 44,757,628 23,907,570,365,915
172 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/11 544,777 541,372 541,366 -6 0 109,825,791 0 65,069,379 44,756,412 24,229,884,310,609
173 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/10 550,937 547,490 547,484 -6 0 109,825,791 0 65,069,379 44,756,412 24,503,699,353,940
174 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/09 550,950 547,503 547,498 -5 8,596 109,825,791 14,938 65,069,379 44,756,412 24,504,291,849,458
175 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/08 550,962 547,516 547,510 -6 2,728 109,817,195 32,231 65,054,441 44,762,754 24,508,327,285,908
176 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/07 549,297 545,863 545,857 -6 10 109,814,467 47,787 65,022,210 44,792,257 24,450,452,179,060
177 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/06 540,243 536,875 536,869 -6 79 109,814,457 89,293 64,974,423 44,840,034 24,073,476,015,932
178 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/05 538,587 535,237 535,231 -6 818 109,814,378 198,196 64,885,130 44,929,248 24,047,796,949,496
179 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/04 543,549 540,172 540,166 -6 0 109,813,560 0 64,686,934 45,126,626 24,376,142,184,041
180 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/03 547,539 544,142 544,136 -6 0 109,813,560 0 64,686,934 45,126,626 24,555,287,891,598