دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشرو مورخ 96.04.13
منبع -
مقدمه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو طبق ماده 28 اساسنامه، در روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست