لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع تصویب صورت های مالی سالانه، تغییر رکن حسابرس، تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 1398/03/19
2 تصمیمات مجمع: تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 1398/02/19
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/01/31 1398/01/31
4 دعوت به مجمع تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 1398/01/21
5 تصمیمات مجمع صندوق ( تغییرات امیدنامه) مورخ 1397.03.29 1397/04/27
6 تصمیمات مجمع صندوق (سالانه- تغییرات اساسنامه و ...) مورخ 1397.03.29 1397/04/27
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 29/03/1397 1397/03/29
8 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر سهامدار ممتاز، تغییر رکن متولی و تغییر امیدنامه صندوق پیشرو مورخ 97.03.29 1397/03/13
9 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 1396/05/19
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 1396/04/14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه