ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 185,780 82.19 231,803 90.92 249,323 88.8 251,881 89.92
اوراق 26,779 11.84 10,827 4.24 15,387 5.48 18,210 6.5
وجه نقد 4,072 1.8 5,224 2.04 9,743 3.47 5,763 2.05
سایر دارایی ها 10,445 4.62 7,072 2.77 6,305 2.24 4,244 1.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,803 36.63 86,740 34.02 89,304 31.8 91,736 32.75
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق