ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/07 775,494 79.57 % 173,530 17.81 % 0 0 % 772 0.08 % 24,802 4.77 % 331,477 34.01 %
2 1397/11/06 784,578 79 % 182,129 18.34 % 0 0 % 5,645 0.57 % 20,835 4.26 % 336,720 33.9 %
3 1397/11/05 787,723 78.92 % 182,006 18.23 % 0 0 % 7,831 0.78 % 20,567 4.21 % 338,444 33.91 %
4 1397/11/04 787,723 78.92 % 182,003 18.23 % 0 0 % 7,831 0.78 % 20,557 4.21 % 338,444 33.91 %
5 1397/11/03 787,723 78.89 % 182,000 18.23 % 0 0 % 8,192 0.82 % 20,548 4.21 % 338,444 33.9 %
6 1397/11/02 778,409 78.79 % 181,845 18.41 % 0 0 % 7,183 0.73 % 20,540 4.25 % 339,478 34.36 %
7 1397/11/01 772,842 77.55 % 181,809 18.24 % 0 0 % 21,377 2.15 % 20,530 4.21 % 337,693 33.89 %
8 1397/10/30 789,012 78.45 % 181,679 18.06 % 0 0 % 14,386 1.43 % 20,721 4.19 % 345,941 34.39 %
9 1397/10/29 779,182 77.76 % 181,605 18.12 % 0 0 % 14,083 1.41 % 27,187 4.92 % 347,445 34.67 %
10 1397/10/28 779,878 78.08 % 181,477 18.17 % 0 0 % 18,003 1.8 % 19,502 3.95 % 343,688 34.41 %