ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/17 787,842 80.82 % 146,377 15.02 % 0 0 % 18,262 1.87 % 22,330 4.41 % 2,627,641 269.55 %
2 1397/10/16 778,228 80.59 % 146,163 15.14 % 0 0 % 21,156 2.19 % 20,075 4.22 % 405,496 41.99 %
3 1397/10/15 778,718 80.7 % 144,140 14.94 % 0 0 % 21,332 2.21 % 20,770 4.3 % 364,429 37.77 %
4 1397/10/14 779,526 80.46 % 143,962 14.86 % 0 0 % 24,570 2.54 % 20,756 4.28 % 45,711 4.72 %
5 1397/10/13 779,526 80.46 % 144,004 14.86 % 0 0 % 24,524 2.53 % 20,740 4.28 % 358,455 37 %
6 1397/10/12 779,526 80.46 % 144,001 14.86 % 0 0 % 24,524 2.53 % 20,725 4.28 % 363,980 37.57 %
7 1397/10/11 787,365 80.38 % 143,694 14.67 % 0 0 % 28,549 2.91 % 20,000 4.15 % 2,582,205 263.6 %
8 1397/10/10 790,529 80.29 % 138,891 14.11 % 0 0 % 34,456 3.5 % 20,775 4.29 % 365,798 37.15 %
9 1397/10/09 791,964 79.87 % 141,743 14.29 % 0 0 % 37,153 3.75 % 20,760 4.26 % 366,876 37 %
10 1397/10/08 788,788 80.34 % 130,826 13.32 % 0 0 % 39,640 4.04 % 22,606 4.68 % 367,071 37.39 %