ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 243,983 75.19 813,517 79.14 880,276 78.11 1,049,385 73.76
اوراق 37,156 11.45 168,636 16.4 195,896 17.38 301,273 21.17
وجه نقد 6,646 2.04 22,873 2.22 31,822 2.82 50,371 3.54
سایر دارایی ها 13,404 4.13 43,557 4.23 38,213 3.39 43,978 3.09
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 109,313 33.68 398,674 38.78 375,688 33.33 440,760 30.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد