صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تصمیمات مجمع -تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ تصمیمات مجمع -تغییر حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کانون ها و حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تصمیمات مجمع صندوق پیشرو -هزینه حسابرس- ۹۹.۰۴.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع -پیشرو-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ پیشرو -افزایش سقف ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تغییر هزینه دسترسی به نرم افزارف تغییر نصاب سرمایه گذاری در صندوق و ... تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تغییر حسابرس و افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ حذف هزینه متغییر کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه