امیدنامه


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/02/23 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/17 تغییر متولی تغییرات امیدنامه
1397/04/31 تغییر متولی تغییرات امیدنامه
1397/04/27 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزارف تغییر نصاب سرمایه گذاری در صندوق و ... تغییرات امیدنامه
1395/12/24 تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
1394/07/01 تغییر حسابرس و افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
1394/03/11 افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
1391/08/15 حذف هزینه متغییر کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه