صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تصمیمات مجمع صندوق پیشرو -هزینه حسابرس- ۹۹.۰۴.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع -پیشرو-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ پیشرو -افزایش سقف ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تغییر هزینه دسترسی به نرم افزارف تغییر نصاب سرمایه گذاری در صندوق و ... تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تغییر حسابرس و افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ حذف هزینه متغییر کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه