صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۴۹۵,۴۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۵۰۴,۵۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۳۵۸,۷۴۲,۸۸۹,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲۴,۴۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱۹,۳۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱۹,۳۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۸۲۴,۴۲۶ ۸۱۹,۳۰۳ ۸۱۹,۳۰۳ ۰ ۴۵,۴۱۷ ۱۲۷,۹۴۸,۷۳۹ ۵۰,۵۲۴ ۸۸,۴۵۳,۲۸۴ ۳۹,۴۹۵,۴۵۵ ۳۲,۳۵۸,۷۴۲,۸۸۹,۰۱۷
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۸۲۷,۳۱۳ ۸۲۲,۱۶۶ ۸۲۲,۱۶۶ ۰ ۴۸,۲۶۲ ۱۲۷,۹۰۳,۳۲۲ ۲۴,۹۶۵ ۸۸,۴۰۲,۷۶۰ ۳۹,۵۰۰,۵۶۲ ۳۲,۴۷۶,۰۳۴,۲۰۱,۵۲۲
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۸۲۳,۴۲۳ ۸۱۸,۳۲۵ ۸۱۸,۳۲۵ ۰ ۳۱,۴۶۱ ۱۲۷,۸۵۵,۰۶۰ ۴,۷۸۷ ۸۸,۳۷۷,۷۹۵ ۳۹,۴۷۷,۲۶۵ ۳۲,۳۰۵,۲۵۱,۸۰۶,۳۵۷
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۸۲۱,۰۹۸ ۸۱۶,۰۱۴ ۸۱۶,۰۱۴ ۰ ۰ ۱۲۷,۸۲۳,۵۹۹ ۰ ۸۸,۳۷۳,۰۰۸ ۳۹,۴۵۰,۵۹۱ ۳۲,۱۹۲,۲۲۲,۹۹۵,۷۰۶
  ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۸۳۲,۷۹۹ ۸۲۷,۶۳۳ ۸۲۷,۶۳۳ ۰ ۰ ۱۲۷,۸۲۳,۵۹۹ ۰ ۸۸,۳۷۳,۰۰۸ ۳۹,۴۵۰,۵۹۱ ۳۲,۶۵۰,۶۱۳,۸۶۹,۰۵۵
  ۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸۳۲,۷۹۵ ۸۲۷,۶۳۰ ۸۲۷,۶۳۰ ۰ ۳۸,۹۹۴ ۱۲۷,۸۲۳,۵۹۹ ۴,۶۳۸ ۸۸,۳۷۳,۰۰۸ ۳۹,۴۵۰,۵۹۱ ۳۲,۶۵۰,۴۸۰,۱۱۵,۳۹۷
  ۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۸۳۲,۸۵۷ ۸۲۷,۶۸۷ ۸۲۷,۶۸۷ ۰ ۲۳,۷۸۹ ۱۲۷,۷۸۴,۶۰۵ ۲۸,۲۱۵ ۸۸,۳۶۸,۳۷۰ ۳۹,۴۱۶,۲۳۵ ۳۲,۶۲۴,۲۸۹,۳۴۲,۳۰۱
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸۳۱,۴۰۵ ۸۲۶,۲۱۶ ۸۲۶,۲۱۶ ۰ ۲۳,۶۵۹ ۱۲۷,۷۶۰,۸۱۶ ۷۲,۹۲۴ ۸۸,۳۴۰,۱۵۵ ۳۹,۴۲۰,۶۶۱ ۳۲,۵۶۹,۹۷۴,۶۱۶,۷۰۹
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸۳۱,۲۷۰ ۸۲۶,۱۰۶ ۸۲۶,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۲۷,۷۳۷,۱۵۷ ۰ ۸۸,۲۶۷,۲۳۱ ۳۹,۴۶۹,۹۲۶ ۳۲,۶۰۶,۳۲۶,۴۰۰,۵۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸۱۶,۹۲۷ ۸۱۱,۸۶۲ ۸۱۱,۸۶۲ ۰ ۶۸,۹۰۷ ۱۲۷,۷۳۷,۱۵۷ ۷,۶۰۵ ۸۸,۲۶۷,۲۳۱ ۳۹,۴۶۹,۹۲۶ ۳۲,۰۴۴,۱۲۸,۰۲۳,۱۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸۱۶,۷۹۶ ۸۱۱,۷۲۳ ۸۱۱,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۲۷,۶۶۸,۲۵۰ ۰ ۸۸,۲۵۹,۶۲۶ ۳۹,۴۰۸,۶۲۴ ۳۱,۹۸۸,۸۸۴,۰۹۹,۳۲۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۸۲۱,۶۵۹ ۸۱۶,۵۵۲ ۸۱۶,۵۵۲ ۰ ۰ ۱۲۷,۶۶۸,۲۵۰ ۰ ۸۸,۲۵۹,۶۲۶ ۳۹,۴۰۸,۶۲۴ ۳۲,۱۷۹,۱۷۷,۲۵۸,۵۹۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸۲۱,۶۵۶ ۸۱۶,۵۴۸ ۸۱۶,۵۴۸ ۰ ۴۳,۷۹۴ ۱۲۷,۶۶۸,۲۵۰ ۲۴,۴۹۳ ۸۸,۲۵۹,۶۲۶ ۳۹,۴۰۸,۶۲۴ ۳۲,۱۷۹,۰۴۰,۷۸۳,۷۶۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸۲۱,۸۳۵ ۸۱۶,۷۲۵ ۸۱۶,۷۲۵ ۰ ۵۰,۹۲۴ ۱۲۷,۶۲۴,۴۵۶ ۱۲,۸۹۸ ۸۸,۲۳۵,۱۳۳ ۳۹,۳۸۹,۳۲۳ ۳۲,۱۷۰,۲۴۳,۹۳۱,۰۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸۲۶,۷۴۳ ۸۲۱,۵۹۳ ۸۲۱,۵۹۳ ۰ ۱۴۴,۶۰۴ ۱۲۷,۵۷۳,۵۳۲ ۸,۷۴۱ ۸۸,۲۲۲,۲۳۵ ۳۹,۳۵۱,۲۹۷ ۳۲,۳۳۰,۷۶۰,۱۹۲,۹۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸۱۷,۵۲۸ ۸۱۲,۴۵۰ ۸۱۲,۴۵۰ ۰ ۱۷,۶۸۳ ۱۲۷,۴۲۸,۹۲۸ ۱۱,۳۹۸ ۸۸,۲۱۳,۴۹۴ ۳۹,۲۱۵,۴۳۴ ۳۱,۸۶۰,۵۷۲,۷۴۴,۶۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸۱۳,۰۷۹ ۸۰۸,۰۳۹ ۸۰۸,۰۳۹ ۰ ۴۴,۹۱۹ ۱۲۷,۴۱۱,۲۴۵ ۱۹,۱۰۲ ۸۸,۲۰۲,۰۹۶ ۳۹,۲۰۹,۱۴۹ ۳۱,۶۸۲,۵۳۹,۲۹۴,۳۹۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۷۹۵,۲۳۹ ۷۹۰,۳۲۰ ۷۹۰,۳۲۰ ۰ ۰ ۱۲۷,۳۶۶,۳۲۶ ۰ ۸۸,۱۸۲,۹۹۴ ۳۹,۱۸۳,۳۳۲ ۳۰,۹۶۷,۳۶۸,۴۸۸,۳۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۷۸۹,۹۲۱ ۷۸۵,۰۳۱ ۷۸۵,۰۳۱ ۰ ۰ ۱۲۷,۳۶۶,۳۲۶ ۰ ۸۸,۱۸۲,۹۹۴ ۳۹,۱۸۳,۳۳۲ ۳۰,۷۶۰,۱۳۵,۳۵۶,۹۲۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۷۸۹,۹۳۰ ۷۸۵,۰۴۱ ۷۸۵,۰۴۱ ۰ ۳۱,۴۱۹ ۱۲۷,۳۶۶,۳۲۶ ۲۶,۷۱۰ ۸۸,۱۸۲,۹۹۴ ۳۹,۱۸۳,۳۳۲ ۳۰,۷۶۰,۵۰۴,۸۵۸,۵۴۶
  مشاهده همه