صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۴۳۷,۸۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۶,۵۶۲,۱۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۶۹۲,۱۸۰,۶۷۱,۶۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰۲,۱۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹۹,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰۶,۸۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۵۰۲,۱۷۲ ۴۹۹,۳۸۵ ۷,۴۹۰ ۳,۰۰۹ ۸۸,۳۵۵,۷۴۵ ۱,۰۷۰,۵۲۶ ۴۴,۹۱۷,۹۴۳ ۴۳,۴۳۷,۸۰۲ ۲۱,۶۹۲,۱۸۰,۶۷۱,۶۶۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۵۱۲,۹۱۷ ۵۱۰,۱۰۱ ۴,۶۶۸ ۰ ۸۸,۳۵۲,۷۳۶ ۰ ۴۳,۸۴۷,۴۱۷ ۴۴,۵۰۵,۳۱۹ ۲۲,۷۰۲,۲۲۳,۸۸۸,۶۶۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۵۲۴,۲۴۷ ۵۲۱,۳۳۲ ۴,۶۷۱ ۲۹۹ ۸۸,۳۵۲,۷۳۶ ۹۹,۹۰۶ ۴۳,۸۴۷,۴۱۷ ۴۴,۵۰۵,۳۱۹ ۲۳,۲۰۲,۰۴۳,۸۲۹,۸۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۵۲۴,۲۴۰ ۵۲۱,۳۳۱ ۴,۶۶۰ ۰ ۸۸,۳۵۲,۴۳۷ ۰ ۴۳,۷۴۷,۵۱۱ ۴۴,۶۰۴,۹۲۶ ۲۳,۲۵۳,۹۱۹,۶۱۸,۸۱۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۵۴۴,۰۷۲ ۵۴۱,۰۱۹ ۰ ۰ ۸۸,۳۵۲,۴۳۷ ۰ ۴۳,۷۴۷,۵۱۱ ۴۴,۶۰۴,۹۲۶ ۲۴,۱۳۲,۱۲۵,۳۳۴,۶۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۵۴۴,۰۷۲ ۵۴۱,۰۱۹ ۰ ۳۹۴ ۸۸,۳۵۲,۴۳۷ ۳۳۴,۸۱۱ ۴۳,۷۴۷,۵۱۱ ۴۴,۶۰۴,۹۲۶ ۲۴,۱۳۲,۱۲۶,۵۱۲,۵۱۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۵۴۴,۰۴۹ ۵۴۱,۰۱۹ ۰ ۵,۵۳۷ ۸۸,۳۵۲,۰۴۳ ۳۹۵,۹۶۸ ۴۳,۴۱۲,۷۰۰ ۴۴,۹۳۹,۳۴۳ ۲۴,۳۱۳,۰۵۳,۵۵۰,۳۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۵۴۲,۶۷۸ ۵۳۹,۶۵۷ ۰ ۱۱,۸۳۸ ۸۸,۳۴۶,۵۰۶ ۷۳۳,۶۳۹ ۴۳,۰۱۶,۷۳۲ ۴۵,۳۲۹,۷۷۴ ۲۴,۴۶۲,۵۴۶,۳۱۳,۳۴۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۵۵۸,۲۱۳ ۵۵۵,۱۳۵ ۰ ۶,۵۳۲ ۸۸,۳۳۴,۶۶۸ ۹۲,۸۲۴ ۴۲,۲۸۳,۰۹۳ ۴۶,۰۵۱,۵۷۵ ۲۵,۵۶۴,۸۴۹,۶۹۰,۹۹۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۵۷۴,۵۳۳ ۵۷۱,۳۲۲ ۰ ۰ ۸۸,۳۲۸,۱۳۶ ۰ ۴۲,۱۹۰,۲۶۹ ۴۶,۱۳۷,۸۶۷ ۲۶,۳۵۹,۵۸۱,۴۲۹,۵۰۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۵۹۰,۳۸۶ ۵۸۷,۰۴۵ ۰ ۰ ۸۸,۳۲۸,۱۳۶ ۰ ۴۲,۱۹۰,۲۶۹ ۴۶,۱۳۷,۸۶۷ ۲۷,۰۸۴,۹۸۷,۷۹۷,۵۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۵۹۰,۳۸۹ ۵۸۷,۰۴۸ ۰ ۰ ۸۸,۳۲۸,۱۳۶ ۰ ۴۲,۱۹۰,۲۶۹ ۴۶,۱۳۷,۸۶۷ ۲۷,۰۸۵,۱۳۰,۴۳۴,۳۸۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۵۹۰,۲۹۸ ۵۸۶,۹۵۷ ۰ ۲۲,۱۷۴ ۸۸,۳۲۸,۱۳۶ ۸۴,۴۵۹ ۴۲,۱۹۰,۲۶۹ ۴۶,۱۳۷,۸۶۷ ۲۷,۰۸۰,۹۳۴,۰۰۸,۸۷۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۵۹۰,۲۹۵ ۵۸۶,۹۵۸ ۰ ۴۹,۶۴۳ ۸۸,۳۰۵,۹۶۲ ۶۸,۴۲۹ ۴۲,۱۰۵,۸۱۰ ۴۶,۲۰۰,۱۵۲ ۲۷,۱۱۷,۵۶۳,۴۳۱,۵۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵۹۸,۱۰۴ ۵۹۴,۷۱۲ ۰ ۵۳,۳۴۱ ۸۸,۲۵۶,۳۱۹ ۸۰,۶۳۸ ۴۲,۰۳۷,۳۸۱ ۴۶,۲۱۸,۹۳۸ ۲۷,۴۸۶,۹۷۰,۸۰۴,۷۲۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵۹۹,۹۱۲ ۵۹۶,۵۰۵ ۰ ۲۱,۹۵۰ ۸۸,۲۰۲,۹۷۸ ۱۳۹,۸۴۹ ۴۱,۹۵۶,۷۴۳ ۴۶,۲۴۶,۲۳۵ ۲۷,۵۸۶,۱۰۹,۱۴۱,۸۶۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۶۰۸,۶۵۶ ۶۰۵,۱۹۳ ۰ ۱۵,۰۳۲ ۸۸,۱۸۱,۰۲۸ ۱۰۲,۷۹۳ ۴۱,۸۱۶,۸۹۴ ۴۶,۳۶۴,۱۳۴ ۲۸,۰۵۹,۲۶۶,۹۷۵,۱۳۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۵۹۱,۵۲۲ ۵۸۸,۱۷۴ ۰ ۰ ۸۸,۱۶۵,۹۹۶ ۰ ۴۱,۷۱۴,۱۰۱ ۴۶,۴۵۱,۸۹۵ ۲۷,۳۲۱,۷۹۹,۰۱۱,۷۵۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۵۹۴,۱۷۶ ۵۹۰,۸۵۰ ۰ ۰ ۸۸,۱۶۵,۹۹۶ ۰ ۴۱,۷۱۴,۱۰۱ ۴۶,۴۵۱,۸۹۵ ۲۷,۴۴۶,۱۰۴,۵۴۶,۸۰۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۵۹۴,۱۷۹ ۵۹۰,۸۵۴ ۰ ۱۰۴,۹۸۸ ۸۸,۱۶۵,۹۹۶ ۶۳,۹۲۲ ۴۱,۷۱۴,۱۰۱ ۴۶,۴۵۱,۸۹۵ ۲۷,۴۴۶,۲۶۷,۶۴۶,۷۰۴