اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 68,638
تعداد واحدهای باقی مانده: 431,362
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 325,069,292,199
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,787,034
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,735,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,736,141
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 4,787,034 4,735,996 145 15 786,668 80 718,030 68,638 325,069,292,199
  2 1397/02/31 4,778,979 4,728,046 165 0 786,653 28 717,950 68,703 324,830,920,230
  3 1397/02/30 4,768,435 4,718,094 170 109 786,653 14 717,922 68,731 324,279,290,934
  4 1397/02/29 4,750,022 4,700,812 359 0 786,544 0 717,908 68,636 322,644,947,748
  5 1397/02/28 4,739,335 4,690,294 219 0 786,544 0 717,908 68,636 321,923,050,134
  6 1397/02/27 4,739,351 4,690,311 219 52 786,544 20 717,908 68,636 321,924,194,951
  7 1397/02/26 4,739,354 4,690,291 219 22 786,492 26 717,888 68,604 321,772,714,935
  8 1397/02/25 4,713,579 4,665,165 288 694 786,470 2 717,862 68,608 320,067,644,678
  9 1397/02/24 4,725,625 4,674,814 365 1 785,776 53 717,860 67,916 317,494,677,427
  10 1397/02/23 4,710,140 4,659,917 385 0 785,775 121 717,807 67,968 316,725,256,833
  11 1397/02/22 4,680,599 4,630,886 253 0 785,775 0 717,686 68,089 315,312,406,466
  12 1397/02/21 4,679,347 4,629,683 202 0 785,775 0 717,686 68,089 315,230,493,065
  13 1397/02/20 4,679,446 4,629,782 201 0 785,775 0 717,686 68,089 315,237,206,157
  14 1397/02/19 4,679,538 4,629,875 201 0 785,775 21 717,686 68,089 315,243,532,365
  15 1397/02/18 4,703,008 4,649,400 189 0 785,775 320 717,665 68,110 316,670,655,344
  16 1397/02/17 4,686,801 4,633,869 196 0 785,775 80 717,345 68,430 317,095,626,032
  17 1397/02/16 4,652,467 4,600,079 197 0 785,775 17 717,265 68,510 315,151,429,423
  18 1397/02/15 4,665,221 4,612,339 204 0 785,775 0 717,248 68,527 316,069,751,846
  19 1397/02/14 4,683,558 4,630,069 212 0 785,775 0 717,248 68,527 317,284,737,780
  20 1397/02/13 4,683,678 4,630,189 212 0 785,775 0 717,248 68,527 317,292,951,101
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق