صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۵۸۱,۰۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۴,۴۱۸,۹۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۷۳۹,۷۱۳,۴۱۷,۸۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳۴,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳۰,۵۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳۰,۵۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۶۳۴,۱۵۳ ۶۳۰,۵۱۹ ۶۳۰,۵۱۹ ۰ ۱۷,۲۷۰ ۱۱۲,۵۰۷,۵۷۸ ۱۰,۶۴۵ ۶۶,۹۲۶,۵۱۷ ۴۵,۵۸۱,۰۶۱ ۲۸,۷۳۹,۷۱۳,۴۱۷,۸۲۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۶۳۷,۷۱۰ ۶۳۴,۰۵۶ ۶۳۴,۰۵۶ ۰ ۴,۹۳۳ ۱۱۲,۴۹۰,۳۰۸ ۸,۳۱۲ ۶۶,۹۱۵,۸۷۲ ۴۵,۵۷۴,۴۳۶ ۲۸,۸۹۶,۷۴۵,۹۰۲,۲۲۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۶۳۱,۷۳۹ ۶۲۸,۱۲۳ ۶۲۸,۱۲۳ ۰ ۹,۱۰۷ ۱۱۲,۴۸۵,۳۷۵ ۷۰ ۶۶,۹۰۷,۵۶۰ ۴۵,۵۷۷,۸۱۵ ۲۸,۶۲۸,۴۵۲,۷۰۰,۱۴۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۶۳۱,۷۴۰ ۶۲۸,۱۲۳ ۶۲۸,۱۲۳ ۰ ۰ ۱۱۲,۴۷۶,۲۶۸ ۰ ۶۶,۹۰۷,۴۹۰ ۴۵,۵۶۸,۷۷۸ ۲۸,۶۲۲,۸۱۱,۹۷۸,۳۸۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۶۳۱,۷۴۲ ۶۲۸,۱۲۵ ۶۲۸,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۱۲,۴۷۶,۲۶۸ ۰ ۶۶,۹۰۷,۴۹۰ ۴۵,۵۶۸,۷۷۸ ۲۸,۶۲۲,۸۸۸,۶۷۳,۷۰۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۶۳۱,۷۴۴ ۶۲۸,۱۲۷ ۶۲۸,۱۲۷ ۰ ۰ ۱۱۲,۴۷۶,۲۶۸ ۰ ۶۶,۹۰۷,۴۹۰ ۴۵,۵۶۸,۷۷۸ ۲۸,۶۲۲,۹۶۶,۷۶۸,۱۹۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۶۳۲,۱۱۰ ۶۲۸,۴۷۴ ۶۲۸,۴۷۴ ۰ ۱۰۲,۶۵۷ ۱۱۲,۴۷۶,۲۶۸ ۱۴,۳۱۷ ۶۶,۹۰۷,۴۹۰ ۴۵,۵۶۸,۷۷۸ ۲۸,۶۳۸,۷۹۵,۹۱۷,۲۱۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۶۳۲,۱۱۱ ۶۲۸,۴۶۹ ۶۲۸,۴۶۹ ۰ ۹۱,۰۲۰ ۱۱۲,۳۷۳,۶۱۱ ۴۴,۴۹۹ ۶۶,۸۹۳,۱۷۳ ۴۵,۴۸۰,۴۳۸ ۲۸,۵۸۳,۰۳۹,۷۷۵,۶۷۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۶۳۲,۳۶۳ ۶۲۸,۶۹۲ ۶۲۸,۶۹۲ ۰ ۱۸۴,۷۷۱ ۱۱۲,۲۸۲,۵۹۱ ۲۹,۸۵۹ ۶۶,۸۴۸,۶۷۴ ۴۵,۴۳۳,۹۱۷ ۲۸,۵۶۳,۹۲۸,۹۷۱,۸۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۶۲۷,۶۲۸ ۶۲۳,۹۷۰ ۶۲۳,۹۷۰ ۰ ۴۴,۴۵۹ ۱۱۲,۰۹۷,۸۲۰ ۲۲,۴۴۵ ۶۶,۸۱۸,۸۱۵ ۴۵,۲۷۹,۰۰۵ ۲۸,۲۵۲,۷۶۰,۲۶۳,۴۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۶۳۳,۳۵۵ ۶۲۹,۶۵۳ ۶۲۹,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۱۲,۰۵۳,۳۶۱ ۰ ۶۶,۷۹۶,۳۷۰ ۴۵,۲۵۶,۹۹۱ ۲۸,۴۹۶,۲۱۶,۸۷۳,۲۶۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۶۳۰,۵۱۲ ۶۲۶,۸۲۵ ۶۲۶,۸۲۵ ۰ ۰ ۱۱۲,۰۵۳,۳۶۱ ۰ ۶۶,۷۹۶,۳۷۰ ۴۵,۲۵۶,۹۹۱ ۲۸,۳۶۸,۲۳۵,۵۷۲,۴۹۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۶۳۰,۵۰۷ ۶۲۶,۸۲۰ ۶۲۶,۸۲۰ ۰ ۵۴,۹۲۶ ۱۱۲,۰۵۳,۳۶۱ ۳۶,۵۱۲ ۶۶,۷۹۶,۳۷۰ ۴۵,۲۵۶,۹۹۱ ۲۸,۳۶۷,۹۷۷,۹۶۶,۶۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۶۳۰,۵۱۴ ۶۲۶,۸۲۵ ۶۲۶,۸۲۵ ۰ ۵۵,۲۲۵ ۱۱۱,۹۹۸,۴۳۵ ۳,۳۱۲ ۶۶,۷۵۹,۸۵۸ ۴۵,۲۳۸,۵۷۷ ۲۸,۳۵۶,۶۹۱,۴۵۳,۷۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۶۳۰,۴۰۰ ۶۲۶,۷۰۰ ۶۲۶,۷۰۰ ۰ ۴۰,۰۶۶ ۱۱۱,۹۴۳,۲۱۰ ۱۱,۱۵۴ ۶۶,۷۵۶,۵۴۶ ۴۵,۱۸۶,۶۶۴ ۲۸,۳۱۸,۵۰۳,۳۱۱,۲۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۶۳۰,۵۰۲ ۶۲۶,۷۸۳ ۶۲۶,۷۸۳ ۰ ۱۲۳,۸۶۵ ۱۱۱,۹۰۳,۱۴۴ ۳۶,۳۳۳ ۶۶,۷۴۵,۳۹۲ ۴۵,۱۵۷,۷۵۲ ۲۸,۳۰۴,۱۱۱,۳۰۶,۶۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۶۲۱,۶۰۹ ۶۱۷,۹۲۳ ۶۱۷,۹۲۳ ۰ ۲۸۲,۷۴۲ ۱۱۱,۷۷۹,۲۷۹ ۱۷,۸۱۰ ۶۶,۷۰۹,۰۵۹ ۴۵,۰۷۰,۲۲۰ ۲۷,۸۴۹,۹۰۶,۲۴۶,۷۴۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۶۱۴,۴۹۰ ۶۱۰,۸۲۹ ۶۱۰,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۹۶,۵۳۷ ۰ ۶۶,۶۹۱,۲۴۹ ۴۴,۸۰۵,۲۸۸ ۲۷,۳۶۸,۳۹۰,۱۱۹,۱۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۶۲۰,۰۱۲ ۶۱۶,۳۰۷ ۶۱۶,۳۰۷ ۰ ۰ ۱۱۱,۴۹۶,۵۳۷ ۰ ۶۶,۶۹۱,۲۴۹ ۴۴,۸۰۵,۲۸۸ ۲۷,۶۱۳,۷۹۶,۶۶۵,۵۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۶۲۰,۰۲۵ ۶۱۶,۳۲۰ ۶۱۶,۳۲۰ ۰ ۵۲,۱۷۴ ۱۱۱,۴۹۶,۵۳۷ ۱۵,۳۹۶ ۶۶,۶۹۱,۲۴۹ ۴۴,۸۰۵,۲۸۸ ۲۷,۶۱۴,۳۸۲,۳۹۱,۳۹۹
  مشاهده همه