اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 56,625
تعداد واحدهای باقی مانده: 443,375
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 274,972,387,588
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,921,086
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,856,025
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,856,633
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 4,921,086 4,856,025 608 138 771,446 32 714,821 56,625 274,972,387,588
  2 1396/11/30 4,921,224 4,856,041 609 209 771,308 0 714,789 56,519 274,458,558,758
  3 1396/11/29 4,936,956 4,871,178 557 0 771,099 0 714,789 56,310 274,296,029,402
  4 1396/11/28 4,945,258 4,878,827 755 0 771,099 0 714,789 56,310 274,726,739,033
  5 1396/11/27 4,954,870 4,889,469 1,054 0 771,099 0 714,789 56,310 275,326,022,381
  6 1396/11/26 4,955,057 4,889,656 1,054 0 771,099 0 714,789 56,310 275,336,546,112
  7 1396/11/25 4,955,246 4,889,845 1,054 0 771,099 0 714,789 56,310 275,347,194,891
  8 1396/11/24 4,943,211 4,877,983 1,134 171 771,099 867 714,789 56,310 274,679,207,129
  9 1396/11/23 4,931,644 4,867,881 1,120 0 770,928 0 713,922 57,006 277,498,399,392
  10 1396/11/22 4,930,963 4,867,040 966 31 770,928 5 713,922 57,006 277,450,502,941
  11 1396/11/21 4,931,158 4,867,205 967 0 770,897 0 713,917 56,980 277,333,361,904
  12 1396/11/20 4,965,493 4,900,388 985 0 770,897 0 713,917 56,980 279,224,087,465
  13 1396/11/19 4,965,695 4,900,590 985 4 770,897 0 713,917 56,980 279,235,634,459
  14 1396/11/18 4,965,903 4,900,793 985 4 770,893 336 713,917 56,976 279,227,588,135
  15 1396/11/17 4,948,973 4,884,777 1,201 12 770,889 0 713,581 57,308 279,936,791,363
  16 1396/11/16 4,957,827 4,893,544 1,207 15 770,877 100 713,581 57,296 280,380,471,858
  17 1396/11/15 4,939,802 4,877,622 1,223 0 770,862 0 713,481 57,381 279,882,853,831
  18 1396/11/14 4,947,871 4,885,578 1,215 0 770,862 0 713,481 57,381 280,339,372,064
  19 1396/11/13 4,977,106 4,913,987 1,252 0 770,862 0 713,481 57,381 281,969,489,048
  20 1396/11/12 4,977,140 4,914,021 1,252 66 770,862 0 713,481 57,381 281,971,435,779
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق