اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 157,488
تعداد واحدهای باقی مانده: 342,512
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,545,043,917,245
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,932,245
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,810,550
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,810,550
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 9,932,245 9,810,550 0 0 970,631 0 813,143 157,488 1,545,043,917,245
  2 1398/01/29 9,932,709 9,811,014 0 485 970,631 338 813,143 157,488 1,545,117,004,612
  3 1398/01/28 9,932,912 9,811,103 0 1,232 970,146 136 812,805 157,341 1,543,688,809,478
  4 1398/01/27 10,063,928 9,939,467 0 3,340 968,914 203 812,669 156,245 1,552,992,040,013
  5 1398/01/26 10,167,454 10,038,964 0 849 965,574 309 812,466 153,108 1,537,045,659,639
  6 1398/01/25 9,877,489 9,753,220 0 168 964,725 121 812,157 152,568 1,488,029,255,582
  7 1398/01/24 9,848,513 9,724,651 0 0 964,557 0 812,036 152,521 1,483,213,459,399
  8 1398/01/23 9,828,242 9,704,671 0 0 964,557 0 812,036 152,521 1,480,166,188,721
  9 1398/01/22 9,828,711 9,705,141 0 836 964,557 0 812,036 152,521 1,480,237,758,406
  10 1398/01/21 9,829,180 9,704,928 0 1,053 963,721 793 812,036 151,685 1,472,092,069,305
  11 1398/01/20 9,634,576 9,513,605 0 392 962,668 85 811,243 151,425 1,440,597,636,724
  12 1398/01/19 9,568,761 9,453,215 0 600 962,276 170 811,158 151,118 1,428,550,890,310
  13 1398/01/18 9,551,301 9,436,116 0 12 961,676 61 810,988 150,688 1,421,909,412,980
  14 1398/01/17 9,480,454 9,367,266 0 0 961,664 0 810,927 150,737 1,411,993,584,056
  15 1398/01/16 9,466,756 9,354,296 0 0 961,664 0 810,927 150,737 1,410,038,590,107
  16 1398/01/15 9,467,182 9,354,723 0 0 961,664 0 810,927 150,737 1,410,102,836,914
  17 1398/01/14 9,467,618 9,355,159 0 0 961,664 0 810,927 150,737 1,410,168,571,605
  18 1398/01/13 9,468,044 9,355,585 0 0 961,664 0 810,927 150,737 1,410,232,786,821
  19 1398/01/12 9,468,469 9,356,009 0 246 961,664 80 810,927 150,737 1,410,296,773,140
  20 1398/01/11 9,468,834 9,356,250 0 381 961,418 46 810,847 150,571 1,408,779,937,426