صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۴,۸۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۵۰,۰۶۸,۳۵۴,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۷۱,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۲,۷۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۲,۷۴۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۷۱,۶۰۸ ۱۴,۹۰۲,۷۴۲ ۰ ۷۹ ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۶۲۰ ۸۸۶,۷۳۱ ۲۸۵,۱۸۷ ۴,۲۵۰,۰۶۸,۳۵۴,۱۱۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۴,۹۷۱,۲۷۵ ۱۴,۸۰۳,۹۷۳ ۰ ۳۷۱ ۱,۱۷۱,۸۳۹ ۱۷۹ ۸۸۶,۱۱۱ ۲۸۵,۷۲۸ ۴,۲۲۹,۹۰۹,۶۷۸,۷۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۴,۹۳۶,۲۵۰ ۱۴,۷۶۹,۳۸۶ ۰ ۳۵۶ ۱,۱۷۱,۴۶۸ ۸۴ ۸۸۵,۹۳۲ ۲۸۵,۵۳۶ ۴,۲۱۷,۱۹۱,۳۲۳,۱۵۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۵,۱۱۸,۹۹۷ ۱۴,۹۴۹,۹۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۰ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۴,۶۹۱,۳۶۸,۱۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۵,۱۱۵,۳۸۲ ۱۴,۹۴۶,۴۴۹ ۰ ۰ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۰ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۳,۶۸۳,۷۲۰,۱۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۵,۱۱۵,۴۹۹ ۱۴,۹۴۶,۵۶۶ ۰ ۲۸۶ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۶۵۷ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۳,۷۱۷,۱۶۸,۸۳۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۵,۱۱۵,۲۲۹ ۱۴,۹۴۶,۵۱۵ ۰ ۱۷۴ ۱,۱۷۰,۸۲۶ ۱۸۷ ۸۸۵,۱۹۱ ۲۸۵,۶۳۵ ۴,۲۶۹,۲۴۷,۷۵۱,۱۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۵,۱۰۲,۳۵۷ ۱۴,۹۳۳,۷۴۰ ۰ ۱۲۲ ۱,۱۷۰,۶۵۲ ۹۴۷ ۸۸۵,۰۰۴ ۲۸۵,۶۴۸ ۴,۲۶۵,۷۹۲,۹۵۰,۰۵۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۴,۹۹۱,۰۹۲ ۱۴,۸۲۴,۵۶۰ ۰ ۱۴۰ ۱,۱۷۰,۵۳۰ ۷۵۰ ۸۸۴,۰۵۷ ۲۸۶,۴۷۳ ۴,۲۴۶,۸۳۶,۱۶۶,۲۶۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۴,۹۲۴,۵۰۸ ۱۴,۷۵۸,۳۸۹ ۰ ۶۹ ۱,۱۷۰,۳۹۰ ۴۰ ۸۸۳,۳۰۷ ۲۸۷,۰۸۳ ۴,۲۳۶,۸۸۲,۶۳۱,۴۰۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۵,۰۱۵,۱۷۴ ۱۴,۸۴۷,۵۲۹ ۰ ۰ ۱,۱۷۰,۳۲۱ ۰ ۸۸۳,۲۶۷ ۲۸۷,۰۵۴ ۴,۲۶۲,۰۴۲,۶۹۲,۹۰۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۴,۹۷۸,۹۵۷ ۱۴,۸۱۱,۹۵۱ ۰ ۰ ۱,۱۷۰,۳۲۱ ۰ ۸۸۳,۲۶۷ ۲۸۷,۰۵۴ ۴,۲۵۱,۸۲۹,۶۴۰,۹۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۴,۹۷۹,۰۵۲ ۱۴,۸۱۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۱,۱۷۰,۳۲۱ ۰ ۸۸۳,۲۶۷ ۲۸۷,۰۵۴ ۴,۲۵۱,۸۵۷,۰۵۷,۸۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۴,۹۷۹,۱۴۸ ۱۴,۸۱۲,۱۴۲ ۰ ۵۴۱ ۱,۱۷۰,۳۲۱ ۱,۶۶۱ ۸۸۳,۲۶۷ ۲۸۷,۰۵۴ ۴,۲۵۱,۸۸۴,۶۸۰,۷۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۴,۹۷۸,۲۸۳ ۱۴,۸۱۱,۹۲۶ ۰ ۵۴۸ ۱,۱۶۹,۷۸۰ ۳۶۵ ۸۸۱,۶۰۶ ۲۸۸,۱۷۴ ۴,۲۶۸,۴۱۱,۹۳۶,۵۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۴,۹۵۵,۴۸۴ ۱۴,۷۸۹,۱۹۶ ۰ ۵۴۸ ۱,۱۶۹,۲۳۲ ۱,۹۲۱ ۸۸۱,۲۴۱ ۲۸۷,۹۹۱ ۴,۲۵۹,۱۵۵,۲۸۵,۷۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۵,۱۳۷,۴۲۹ ۱۴,۹۶۹,۲۱۴ ۰ ۸۸۷ ۱,۱۶۸,۶۸۴ ۳۳۸ ۸۷۹,۳۲۰ ۲۸۹,۳۶۴ ۴,۳۳۱,۵۵۱,۶۹۲,۶۷۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۵,۱۵۱,۹۸۸ ۱۴,۹۸۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۱,۱۶۷,۷۹۷ ۰ ۸۷۸,۹۸۲ ۲۸۸,۸۱۵ ۴,۳۲۷,۰۶۸,۳۳۹,۳۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۵,۱۸۵,۱۰۲ ۱۵,۰۱۴,۶۵۷ ۰ ۰ ۱,۱۶۷,۷۹۷ ۰ ۸۷۸,۹۸۲ ۲۸۸,۸۱۵ ۴,۳۳۶,۴۵۸,۰۲۶,۷۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۵,۱۸۵,۲۱۰ ۱۵,۰۱۴,۷۶۴ ۰ ۴۶۹ ۱,۱۶۷,۷۹۷ ۴۳۵ ۸۷۸,۹۸۲ ۲۸۸,۸۱۵ ۴,۳۳۶,۴۸۹,۱۰۶,۹۹۷