صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۰,۸۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۹,۱۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۲۶,۰۹۷,۶۸۶,۱۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۸۰,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۴۰,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۴۰,۹۷۲
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۲,۳۸۰,۴۷۸ ۱۲,۲۴۰,۹۷۲ ۰ ۵۶۷ ۱,۰۶۱,۷۷۸ ۹۸ ۸۳۰,۹۰۶ ۲۳۰,۸۷۲ ۲,۸۲۶,۰۹۷,۶۸۶,۱۵۸
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۲,۷۰۸,۶۴۵ ۱۲,۵۶۵,۳۶۷ ۰ ۱,۹۴۱ ۱,۰۶۱,۲۱۱ ۲۸ ۸۳۰,۸۰۸ ۲۳۰,۴۰۳ ۲,۸۹۵,۰۹۸,۲۹۴,۱۲۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۲,۷۳۵,۹۸۸ ۱۲,۵۹۱,۸۸۰ ۰ ۲۰۲ ۱,۰۵۹,۲۷۰ ۳۲ ۸۳۰,۷۸۰ ۲۲۸,۴۹۰ ۲,۸۷۷,۱۱۸,۶۷۹,۲۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۲,۶۵۷,۹۴۰ ۱۲,۵۱۴,۳۲۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۹,۰۶۸ ۰ ۸۳۰,۷۴۸ ۲۲۸,۳۲۰ ۲,۸۵۷,۲۷۰,۱۰۷,۸۴۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۶۴۴,۷۱۴ ۱۲,۵۰۰,۸۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۵۹,۰۶۸ ۰ ۸۳۰,۷۴۸ ۲۲۸,۳۲۰ ۲,۸۵۴,۱۹۹,۴۰۸,۲۲۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۶۴۵,۲۱۷ ۱۲,۵۰۱,۳۷۷ ۰ ۴۶۳ ۱,۰۵۹,۰۶۸ ۶۵ ۸۳۰,۷۴۸ ۲۲۸,۳۲۰ ۲,۸۵۴,۳۱۴,۲۹۲,۳۵۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۶۴۵,۶۸۰ ۱۲,۵۰۱,۵۸۸ ۰ ۵۲۹ ۱,۰۵۸,۶۰۵ ۱۶ ۸۳۰,۶۸۳ ۲۲۷,۹۲۲ ۲,۸۴۹,۳۸۶,۸۵۶,۴۷۵
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۵۹۸,۲۰۲ ۱۲,۴۵۴,۴۵۲ ۰ ۱۸۰ ۱,۰۵۸,۰۷۶ ۵۳ ۸۳۰,۶۶۷ ۲۲۷,۴۰۹ ۲,۸۳۲,۲۵۴,۴۳۷,۴۸۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۵۸۰,۶۶۶ ۱۲,۴۳۷,۴۱۷ ۰ ۵۲۳ ۱,۰۵۷,۸۹۶ ۳۹۰ ۸۳۰,۶۱۴ ۲۲۷,۲۸۲ ۲,۸۲۶,۸۰۱,۰۳۴,۵۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۴۵۳,۶۲۰ ۱۲,۳۱۳,۸۰۹ ۰ ۱,۲۹۹ ۱,۰۵۷,۳۷۳ ۱ ۸۳۰,۲۲۴ ۲۲۷,۱۴۹ ۲,۷۹۷,۰۶۹,۳۱۷,۱۳۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۳۷۸,۹۰۱ ۱۲,۲۳۹,۵۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۰۷۴ ۰ ۸۳۰,۲۲۳ ۲۲۵,۸۵۱ ۲,۷۶۴,۳۱۲,۵۶۲,۵۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۴۵۹,۳۲۳ ۱۲,۳۱۹,۱۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۵۶,۰۷۴ ۰ ۸۳۰,۲۲۳ ۲۲۵,۸۵۱ ۲,۷۸۲,۲۹۶,۰۷۳,۹۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۴۵۹,۸۰۸ ۱۲,۳۱۹,۶۵۲ ۰ ۱,۴۲۰ ۱,۰۵۶,۰۷۴ ۷۲ ۸۳۰,۲۲۳ ۲۲۵,۸۵۱ ۲,۷۸۲,۴۰۵,۷۳۲,۱۷۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۴۶۰,۲۴۹ ۱۲,۳۱۹,۲۵۱ ۰ ۱,۹۲۶ ۱,۰۵۴,۶۵۴ ۱۷۶ ۸۳۰,۱۵۱ ۲۲۴,۵۰۳ ۲,۷۶۵,۷۰۸,۸۲۴,۵۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۲,۴۱۳,۴۳۱ ۱۲,۲۷۲,۴۵۳ ۰ ۸۳۰ ۱,۰۵۲,۷۲۸ ۱۰ ۸۲۹,۹۷۵ ۲۲۲,۷۵۳ ۲,۷۳۳,۷۲۵,۶۹۹,۳۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۲,۳۹۱,۹۱۴ ۱۲,۲۵۰,۶۷۰ ۰ ۴۴۸ ۱,۰۵۱,۸۹۸ ۲۸۹ ۸۲۹,۹۶۵ ۲۲۱,۹۳۳ ۲,۷۱۸,۸۲۷,۹۰۸,۱۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۲,۴۵۷,۵۴۰ ۱۲,۳۱۵,۸۶۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۱,۴۵۰ ۰ ۸۲۹,۶۷۶ ۲۲۱,۷۷۴ ۲,۷۳۱,۳۳۷,۹۹۵,۲۹۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۲,۴۳۳,۵۳۶ ۱۲,۲۹۲,۲۱۲ ۰ ۰ ۱,۰۵۱,۴۵۰ ۰ ۸۲۹,۶۷۶ ۲۲۱,۷۷۴ ۲,۷۲۶,۰۹۲,۹۱۶,۴۶۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۲,۴۳۴,۰۳۳ ۱۲,۲۹۲,۷۰۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۱,۴۵۰ ۰ ۸۲۹,۶۷۶ ۲۲۱,۷۷۴ ۲,۷۲۶,۲۰۳,۰۶۶,۵۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۲,۴۳۴,۵۳۰ ۱۲,۲۹۳,۲۰۵ ۰ ۳۴۴ ۱,۰۵۱,۴۵۰ ۷۹ ۸۲۹,۶۷۶ ۲۲۱,۷۷۴ ۲,۷۲۶,۳۱۳,۲۵۰,۴۵۶