صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۷۲,۴۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۳,۹۲۷,۵۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۰۳۶,۵۷۰,۵۱۸,۳۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹۰,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۶,۸۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۶,۸۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۵۹۰,۱۱۵ ۵۸۶,۸۲۷ ۳۲ ۲۱۰,۷۲۲ ۹۴,۵۳۱,۱۷۲ ۱۳,۲۳۴ ۴۸,۴۵۸,۶۹۹ ۴۶,۰۷۲,۴۷۳ ۲۷,۰۳۶,۵۷۰,۵۱۸,۳۳۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۵۸۶,۹۹۸ ۵۸۳,۷۳۱ ۰ ۱۰۲,۱۵۳ ۹۴,۳۲۰,۴۵۰ ۲۸,۰۷۲ ۴۸,۴۴۵,۴۶۵ ۴۵,۸۷۴,۹۸۵ ۲۶,۷۷۸,۶۶۰,۶۶۶,۸۶۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۵۷۴,۹۴۲ ۵۷۱,۷۶۶ ۰ ۵۸,۵۶۷ ۹۴,۲۱۸,۲۹۷ ۲۹,۷۵۳ ۴۸,۴۱۷,۳۹۳ ۴۵,۸۰۰,۹۰۴ ۲۶,۱۸۷,۳۹۷,۱۲۷,۵۹۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۵۶۳,۵۵۹ ۵۶۰,۴۶۳ ۰ ۰ ۹۴,۱۵۹,۷۳۰ ۰ ۴۸,۳۸۷,۶۴۰ ۴۵,۷۷۲,۰۹۰ ۲۵,۶۵۳,۵۷۹,۶۲۵,۹۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۵۵۶,۰۱۲ ۵۵۲,۹۷۲ ۰ ۰ ۹۴,۱۵۹,۷۳۰ ۰ ۴۸,۳۸۷,۶۴۰ ۴۵,۷۷۲,۰۹۰ ۲۵,۳۱۰,۶۸۰,۵۲۲,۵۵۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۵۵۶,۰۰۶ ۵۵۲,۹۶۶ ۰ ۱۳۰,۱۲۷ ۹۴,۱۵۹,۷۳۰ ۸,۱۸۴ ۴۸,۳۸۷,۶۴۰ ۴۵,۷۷۲,۰۹۰ ۲۵,۳۱۰,۴۰۹,۱۸۰,۹۹۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۵۵۶,۰۰۰ ۵۵۲,۹۵۱ ۰ ۱۸۳,۸۰۶ ۹۴,۰۲۹,۶۰۳ ۷,۹۳۲ ۴۸,۳۷۹,۴۵۶ ۴۵,۶۵۰,۱۴۷ ۲۵,۲۴۲,۳۱۳,۶۸۳,۵۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۵۴۸,۷۶۰ ۵۴۵,۷۵۵ ۰ ۲۴۸,۱۰۲ ۹۳,۸۴۵,۷۹۷ ۳۲,۰۵۲ ۴۸,۳۷۱,۵۲۴ ۴۵,۴۷۴,۲۷۳ ۲۴,۸۱۷,۸۲۳,۳۹۳,۲۵۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۵۵۳,۷۸۲ ۵۵۰,۷۲۹ ۰ ۵۴۳,۱۳۸ ۹۳,۵۹۷,۶۹۵ ۳۲,۰۶۴ ۴۸,۳۳۹,۴۷۲ ۴۵,۲۵۸,۲۲۳ ۲۴,۹۲۵,۰۰۴,۹۷۹,۷۱۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۵۴۵,۶۸۵ ۵۴۲,۶۵۲ ۰ ۳۷۰,۳۳۴ ۹۳,۰۵۴,۵۵۷ ۶,۹۵۰ ۴۸,۳۰۷,۴۰۸ ۴۴,۷۴۷,۱۴۹ ۲۴,۲۸۲,۱۰۸,۰۸۰,۹۰۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۵۴۹,۲۳۸ ۵۴۶,۱۶۲ ۰ ۰ ۹۲,۶۸۴,۲۲۳ ۰ ۴۸,۳۰۰,۴۵۸ ۴۴,۳۸۳,۷۶۵ ۲۴,۲۴۰,۷۲۴,۵۷۷,۹۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۵۴۶,۱۲۰ ۵۴۳,۰۵۸ ۰ ۰ ۹۲,۶۸۴,۲۲۳ ۰ ۴۸,۳۰۰,۴۵۸ ۴۴,۳۸۳,۷۶۵ ۲۴,۱۰۲,۹۴۷,۷۰۴,۹۵۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۵۴۶,۱۱۳ ۵۴۳,۰۵۰ ۰ ۳۸۰,۱۰۰ ۹۲,۶۸۴,۲۲۳ ۱۲,۱۶۸ ۴۸,۳۰۰,۴۵۸ ۴۴,۳۸۳,۷۶۵ ۲۴,۱۰۲,۶۱۸,۷۲۰,۸۱۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۵۴۶,۱۱۲ ۵۴۳,۰۲۴ ۰ ۱۱۳,۹۷۲ ۹۲,۳۰۴,۱۲۳ ۴۵,۱۹۰ ۴۸,۲۸۸,۲۹۰ ۴۴,۰۱۵,۸۳۳ ۲۳,۹۰۱,۶۵۶,۹۰۸,۸۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵۳۱,۲۷۶ ۵۲۸,۲۹۱ ۰ ۲,۵۳۵,۰۴۴ ۹۲,۱۹۰,۱۵۱ ۲۳,۲۵۷ ۴۸,۲۴۳,۱۰۰ ۴۳,۹۴۷,۰۵۱ ۲۳,۲۱۶,۸۴۵,۱۹۴,۱۷۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۵۱۷,۶۰۸ ۵۱۴,۵۵۰ ۴,۵۲۲ ۱۰۹,۸۴۱ ۸۹,۶۵۵,۱۰۷ ۲۳,۶۴۱ ۴۸,۲۱۹,۸۴۳ ۴۱,۴۳۵,۲۶۴ ۲۱,۳۲۰,۵۱۸,۰۲۰,۲۱۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۵۰۳,۲۶۶ ۵۰۰,۳۰۱ ۱۲,۴۸۵ ۱۸,۳۲۹ ۸۹,۵۴۵,۲۶۶ ۱۲۳,۰۵۲ ۴۸,۱۹۶,۲۰۲ ۴۱,۳۴۹,۰۶۴ ۲۰,۶۸۶,۹۷۹,۳۰۵,۲۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۴۹۸,۱۰۳ ۴۹۵,۱۹۰ ۱۲,۷۶۰ ۰ ۸۹,۵۲۶,۹۳۷ ۰ ۴۸,۰۷۳,۱۵۰ ۴۱,۴۵۳,۷۸۷ ۲۰,۵۲۷,۴۹۷,۱۳۱,۰۶۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۴۸۵,۶۷۹ ۴۸۲,۸۴۴ ۱۲,۶۳۱ ۰ ۸۹,۵۲۶,۹۳۷ ۰ ۴۸,۰۷۳,۱۵۰ ۴۱,۴۵۳,۷۸۷ ۲۰,۰۱۵,۷۱۰,۱۹۴,۱۱۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۴۸۵,۶۷۶ ۴۸۲,۸۴۰ ۱۲,۶۳۱ ۴۱۱ ۸۹,۵۲۶,۹۳۷ ۱۹۴,۹۵۸ ۴۸,۰۷۳,۱۵۰ ۴۱,۴۵۳,۷۸۷ ۲۰,۰۱۵,۵۵۰,۰۸۲,۰۵۹