صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۵۱,۶۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۳,۹۴۸,۳۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۹۸۸,۱۰۶,۳۷۳,۳۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸۹,۳۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸۶,۰۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸۶,۰۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۵۸۹,۳۵۹ ۵۸۶,۰۴۰ ۵۸۶,۰۴۰ ۰ ۱,۹۶۹ ۱۲۲,۲۲۳,۸۲۲ ۲۵,۴۲۹ ۷۶,۱۷۲,۲۰۸ ۴۶,۰۵۱,۶۱۴ ۲۶,۹۸۸,۱۰۶,۳۷۳,۳۸۹
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۶۰۲,۹۴۹ ۵۹۹,۵۲۷ ۵۹۹,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۲۱,۸۵۳ ۰ ۷۶,۱۴۶,۷۷۹ ۴۶,۰۷۵,۰۷۴ ۲۷,۶۲۳,۲۳۵,۹۹۶,۰۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۶۰۳,۹۰۱ ۶۰۰,۴۶۳ ۶۰۰,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۲۱,۸۵۳ ۰ ۷۶,۱۴۶,۷۷۹ ۴۶,۰۷۵,۰۷۴ ۲۷,۶۶۶,۳۷۶,۳۴۵,۰۱۳
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶۰۳,۹۰۱ ۶۰۰,۴۶۲ ۶۰۰,۴۶۲ ۰ ۲,۷۴۰ ۱۲۲,۲۲۱,۸۵۳ ۵۲,۰۵۹ ۷۶,۱۴۶,۷۷۹ ۴۶,۰۷۵,۰۷۴ ۲۷,۶۶۶,۳۴۷,۳۷۵,۰۵۰
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۶۰۳,۸۶۱ ۶۰۰,۴۲۷ ۶۰۰,۴۲۷ ۰ ۱۴,۱۰۱ ۱۲۲,۲۱۹,۱۱۳ ۲۵,۹۴۳ ۷۶,۰۹۴,۷۲۰ ۴۶,۱۲۴,۳۹۳ ۲۷,۶۹۴,۳۱۸,۶۹۳,۹۹۰
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۶۰۳,۹۶۷ ۶۰۰,۵۲۱ ۶۰۰,۵۲۱ ۰ ۳۷۳ ۱۲۲,۲۰۵,۰۱۲ ۳۳,۵۶۰ ۷۶,۰۶۸,۷۷۷ ۴۶,۱۳۶,۲۳۵ ۲۷,۷۰۵,۷۸۲,۷۰۴,۳۱۸
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۶۲۰,۳۰۳ ۶۱۶,۷۳۳ ۶۱۶,۷۳۳ ۰ ۱,۳۰۷ ۱۲۲,۲۰۴,۶۳۹ ۱,۱۱۹,۰۹۹ ۷۶,۰۳۵,۲۱۷ ۴۶,۱۶۹,۴۲۲ ۲۸,۴۷۴,۱۸۹,۶۴۱,۱۷۵
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۶۲۳,۸۷۳ ۶۲۰,۳۵۹ ۶۲۰,۳۵۹ ۰ ۹۹۸ ۱۲۲,۲۰۳,۳۳۲ ۱۷,۵۹۷ ۷۴,۹۱۶,۱۱۸ ۴۷,۲۸۷,۲۱۴ ۲۹,۳۳۵,۰۵۵,۵۳۴,۱۷۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۶۲۹,۳۵۴ ۶۲۵,۷۸۷ ۶۲۵,۷۸۷ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۰ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۶۰۲,۱۱۰,۲۷۵,۵۴۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۶۳۳,۱۰۴ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۰ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۷۷۸,۲۶۹,۶۱۴,۷۰۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۶۳۳,۱۰۴ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۱,۱۱۱ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۹,۱۲۳ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۷۷۸,۲۶۰,۴۶۸,۴۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۶۳۳,۱۰۳ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۱۳,۴۷۷ ۱۲۲,۲۰۱,۲۲۳ ۵۳,۳۴۱ ۷۴,۸۸۹,۳۹۸ ۴۷,۳۱۱,۸۲۵ ۲۹,۷۸۳,۲۹۲,۰۶۲,۹۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۶۳۴,۴۷۴ ۶۳۰,۸۷۳ ۶۳۰,۸۷۳ ۰ ۳۳۶ ۱۲۲,۱۸۷,۷۴۶ ۴۳,۹۹۲ ۷۴,۸۳۶,۰۵۷ ۴۷,۳۵۱,۶۸۹ ۲۹,۸۷۲,۸۹۶,۵۵۶,۴۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۶۳۴,۲۷۸ ۶۳۰,۶۸۱ ۶۳۰,۶۸۱ ۰ ۲,۲۵۶ ۱۲۲,۱۸۷,۴۱۰ ۳۶,۵۸۵ ۷۴,۷۹۲,۰۶۵ ۴۷,۳۹۵,۳۴۵ ۲۹,۸۹۱,۳۴۶,۶۳۳,۹۵۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۶۳۸,۱۳۷ ۶۳۴,۵۱۴ ۶۳۴,۵۱۴ ۰ ۳,۲۶۷ ۱۲۲,۱۸۵,۱۵۴ ۶۹,۳۴۷ ۷۴,۷۵۵,۴۸۰ ۴۷,۴۲۹,۶۷۴ ۳۰,۰۹۴,۷۹۸,۲۸۹,۳۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۶۵۱,۶۶۱ ۶۴۷,۹۵۰ ۶۴۷,۹۵۰ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۰ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۷۷۴,۸۷۰,۸۵۵,۲۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۶۵۳,۹۸۰ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۰ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۸۸۴,۳۳۵,۳۴۷,۴۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۶۵۳,۹۸۰ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۵,۱۶۱ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۳۰,۵۳۳ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۸۸۴,۳۴۹,۲۹۱,۹۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۶۵۳,۹۷۸ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۱,۹۶۷ ۱۲۲,۱۷۶,۷۲۶ ۲۵,۲۸۳ ۷۴,۶۵۵,۶۰۰ ۴۷,۵۲۱,۱۲۶ ۳۰,۹۰۰,۸۴۳,۴۰۴,۷۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۵۳,۵۷۸ ۶۴۹,۸۵۹ ۶۴۹,۸۵۹ ۰ ۳,۲۷۱ ۱۲۲,۱۷۴,۷۵۹ ۲۱,۸۸۰ ۷۴,۶۳۰,۳۱۷ ۴۷,۵۴۴,۴۴۲ ۳۰,۸۹۷,۲۰۲,۳۸۱,۹۰۹
  مشاهده همه