صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۷۳۵,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۶,۲۶۴,۳۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۷۲۹,۵۲۹,۶۹۰,۳۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۵,۹۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۲,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۲,۵۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۵۴۵,۹۰۸ ۵۴۲,۵۶۷ ۵۴۲,۵۶۱ ۳,۰۷۷ ۱۱۰,۰۰۸,۳۲۳ ۴۵,۲۶۳ ۶۶,۲۷۲,۶۳۸ ۴۳,۷۳۵,۶۸۵ ۲۳,۷۲۹,۵۲۹,۶۹۰,۳۰۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۵۴۵,۱۳۹ ۵۴۱,۷۹۹ ۵۴۱,۷۹۳ ۲,۶۶۷ ۱۱۰,۰۰۵,۲۴۶ ۱۰۰,۳۷۵ ۶۶,۲۲۷,۳۷۵ ۴۳,۷۷۷,۸۷۱ ۲۳,۷۱۸,۷۹۰,۷۷۷,۶۰۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۵۴۳,۰۳۷ ۵۳۹,۶۸۵ ۵۳۹,۶۷۹ ۲,۷۰۸ ۱۱۰,۰۰۲,۵۷۹ ۳۴,۷۱۲ ۶۶,۱۲۷,۰۰۰ ۴۳,۸۷۵,۵۷۹ ۲۳,۶۷۹,۰۱۳,۱۲۹,۷۱۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۵۴۳,۱۰۸ ۵۳۹,۷۵۳ ۵۳۹,۷۵۳ ۰ ۰ ۱۰۹,۹۹۹,۸۷۱ ۰ ۶۶,۰۹۲,۲۸۸ ۴۳,۹۰۷,۵۸۳ ۲۳,۶۹۹,۲۵۹,۸۴۶,۰۹۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۵۴۴,۲۷۷ ۵۴۰,۹۰۲ ۵۴۱,۴۱۳ ۵۱۱ ۰ ۱۰۹,۹۹۹,۸۷۱ ۰ ۶۶,۰۹۲,۲۸۸ ۴۳,۹۰۷,۵۸۳ ۲۳,۷۴۹,۶۸۰,۶۸۴,۳۲۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۵۴۴,۲۹۲ ۵۴۰,۹۱۷ ۵۴۱,۴۲۸ ۵۱۱ ۶,۹۰۷ ۱۰۹,۹۹۹,۸۷۱ ۳۶,۰۹۶ ۶۶,۰۹۲,۲۸۸ ۴۳,۹۰۷,۵۸۳ ۲۳,۷۵۰,۳۴۸,۶۸۳,۳۸۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۵۴۴,۳۰۴ ۵۴۰,۹۳۱ ۵۴۱,۴۴۳ ۵۱۲ ۳,۸۱۹ ۱۰۹,۹۹۲,۹۶۴ ۱۱,۰۶۱ ۶۶,۰۵۶,۱۹۲ ۴۳,۹۳۶,۷۷۲ ۲۳,۷۶۶,۷۸۳,۰۷۳,۵۳۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۵۴۶,۴۱۴ ۵۴۳,۰۲۴ ۵۴۴,۰۹۶ ۱,۰۷۲ ۱,۹۳۷ ۱۰۹,۹۸۹,۱۴۵ ۲۱,۸۶۱ ۶۶,۰۴۵,۱۳۱ ۴۳,۹۴۴,۰۱۴ ۲۳,۸۶۲,۶۶۹,۸۰۴,۷۴۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۵۴۵,۹۱۲ ۵۴۲,۵۲۴ ۵۴۴,۲۱۹ ۱,۶۹۵ ۰ ۱۰۹,۹۸۷,۲۰۸ ۰ ۶۶,۰۲۳,۲۷۰ ۴۳,۹۶۳,۹۳۸ ۲۳,۸۵۱,۴۸۰,۸۲۶,۸۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۵۴۴,۵۵۴ ۵۴۱,۱۶۸ ۵۴۴,۰۹۵ ۲,۹۲۷ ۰ ۱۰۹,۹۸۷,۲۰۸ ۰ ۶۶,۰۲۳,۲۷۰ ۴۳,۹۶۳,۹۳۸ ۲۳,۷۹۱,۸۹۵,۸۴۱,۷۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۵۴۴,۵۷۰ ۵۴۱,۱۸۵ ۵۴۴,۱۱۲ ۲,۹۲۷ ۰ ۱۰۹,۹۸۷,۲۰۸ ۰ ۶۶,۰۲۳,۲۷۰ ۴۳,۹۶۳,۹۳۸ ۲۳,۷۹۲,۶۰۸,۷۵۱,۵۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۵۴۴,۵۸۶ ۵۴۱,۲۰۱ ۵۴۴,۱۲۸ ۲,۹۲۷ ۰ ۱۰۹,۹۸۷,۲۰۸ ۰ ۶۶,۰۲۳,۲۷۰ ۴۳,۹۶۳,۹۳۸ ۲۳,۷۹۳,۳۲۲,۰۳۹,۶۴۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۵۴۴,۶۰۲ ۵۴۱,۲۱۷ ۵۴۴,۱۴۴ ۲,۹۲۷ ۲۸۱ ۱۰۹,۹۸۷,۲۰۸ ۲۳,۷۰۸ ۶۶,۰۲۳,۲۷۰ ۴۳,۹۶۳,۹۳۸ ۲۳,۷۹۴,۰۳۵,۷۰۷,۲۸۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۵۴۴,۶۱۷ ۵۴۱,۲۳۳ ۵۴۴,۱۵۹ ۲,۹۲۶ ۶,۷۴۱ ۱۰۹,۹۸۶,۹۲۷ ۱۸,۷۹۲ ۶۵,۹۹۹,۵۶۲ ۴۳,۹۸۷,۳۶۵ ۲۳,۸۰۷,۴۲۸,۲۸۷,۳۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۵۴۰,۰۱۵ ۵۳۶,۶۵۷ ۵۳۹,۵۸۲ ۲,۹۲۵ ۱۸,۶۱۶ ۱۰۹,۹۸۰,۱۸۶ ۱,۹۱۹ ۶۵,۹۸۰,۷۷۰ ۴۳,۹۹۹,۴۱۶ ۲۳,۶۱۲,۵۹۳,۶۷۷,۰۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۵۳۹,۴۲۹ ۵۳۶,۰۶۶ ۵۳۸,۹۹۲ ۲,۹۲۶ ۱۸,۲۹۰ ۱۰۹,۹۶۱,۵۷۰ ۱۷,۴۹۶ ۶۵,۹۷۸,۸۵۱ ۴۳,۹۸۲,۷۱۹ ۲۳,۵۷۷,۶۳۰,۵۴۷,۷۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۵۴۰,۲۸۳ ۵۳۶,۹۰۴ ۵۳۹,۸۳۰ ۲,۹۲۶ ۴۷,۵۸۷ ۱۰۹,۹۴۳,۲۸۰ ۴۲,۶۹۴ ۶۵,۹۶۱,۳۵۵ ۴۳,۹۸۱,۹۲۵ ۲۳,۶۱۴,۰۶۱,۶۵۵,۰۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۵۳۲,۸۳۷ ۵۲۹,۵۰۸ ۵۳۲,۴۳۴ ۲,۹۲۶ ۰ ۱۰۹,۸۹۵,۶۹۳ ۰ ۶۵,۹۱۸,۶۶۱ ۴۳,۹۷۷,۰۳۲ ۲۳,۲۸۶,۱۷۱,۴۹۳,۲۴۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۵۱۸,۷۷۷ ۵۱۵,۵۵۲ ۵۱۸,۴۶۷ ۲,۹۱۵ ۰ ۱۰۹,۸۹۵,۶۹۳ ۰ ۶۵,۹۱۸,۶۶۱ ۴۳,۹۷۷,۰۳۲ ۲۲,۶۷۲,۴۶۶,۹۹۱,۲۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۵۱۸,۷۸۵ ۵۱۵,۵۶۱ ۵۱۸,۴۷۵ ۲,۹۱۴ ۱۱,۵۶۴ ۱۰۹,۸۹۵,۶۹۳ ۱۷,۳۴۹ ۶۵,۹۱۸,۶۶۱ ۴۳,۹۷۷,۰۳۲ ۲۲,۶۷۲,۸۴۸,۳۰۳,۹۶۴
  مشاهده همه