صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱,۳۹۴,۱۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۸,۶۰۵,۸۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۴۰۲,۵۹۴,۷۷۲,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۳,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۹,۲۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۹,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۶۱۳,۲۰۲ ۶۰۹,۲۲۱ ۰ ۲۰۶,۱۷۶ ۸۰,۵۴۴,۲۸۴ ۱۸۱,۲۰۸ ۱۹,۱۵۰,۱۶۹ ۶۱,۳۹۴,۱۱۵ ۳۷,۴۰۲,۵۹۴,۷۷۲,۱۸۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۶۰۳,۹۰۵ ۵۹۹,۹۹۷ ۰ ۲۰۹,۶۴۹ ۸۰,۳۳۸,۱۰۸ ۳۴۸,۰۴۷ ۱۸,۹۶۸,۹۶۱ ۶۱,۳۶۹,۱۴۷ ۳۶,۸۲۱,۲۷۹,۵۴۷,۹۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۵۸۴,۶۵۲ ۵۸۰,۸۹۱ ۰ ۲۹۸,۵۰۶ ۸۰,۱۲۸,۴۵۹ ۱۴۶,۱۷۵ ۱۸,۶۲۰,۹۱۴ ۶۱,۵۰۷,۵۴۵ ۳۵,۷۲۹,۱۸۳,۹۳۳,۸۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۵۷۴,۴۴۲ ۵۷۰,۷۴۹ ۰ ۰ ۷۹,۸۲۹,۹۵۳ ۰ ۱۸,۴۷۴,۷۳۹ ۶۱,۳۵۵,۲۱۴ ۳۵,۰۱۸,۴۴۱,۸۴۰,۳۰۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۵۷۵,۷۰۱ ۵۷۲,۰۳۴ ۰ ۰ ۷۹,۸۲۹,۹۵۳ ۰ ۱۸,۴۷۴,۷۳۹ ۶۱,۳۵۵,۲۱۴ ۳۵,۰۹۷,۲۹۷,۸۸۵,۸۸۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۵۷۵,۷۱۹ ۵۷۲,۰۵۳ ۰ ۳۴۸,۵۷۹ ۷۹,۸۲۹,۹۵۳ ۱۱۶,۱۳۷ ۱۸,۴۷۴,۷۳۹ ۶۱,۳۵۵,۲۱۴ ۳۵,۰۹۸,۴۱۵,۱۰۲,۳۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۵۷۵,۷۲۶ ۵۷۲,۰۴۶ ۰ ۲۳۴,۸۸۰ ۷۹,۴۸۱,۳۷۴ ۵۴۸,۶۵۱ ۱۸,۳۵۸,۶۰۲ ۶۱,۱۲۲,۷۷۲ ۳۴,۹۶۵,۰۲۹,۵۳۷,۵۱۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۵۵۷,۶۶۶ ۵۵۴,۱۵۹ ۰ ۱۶۲,۱۵۷ ۷۹,۲۴۶,۴۹۴ ۲۶۶,۹۴۳ ۱۷,۸۰۹,۹۵۱ ۶۱,۴۳۶,۵۴۳ ۳۴,۰۴۵,۶۳۰,۳۵۸,۱۸۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۵۳۹,۷۶۰ ۵۳۶,۳۹۳ ۰ ۳۳۵,۱۱۸ ۷۹,۰۸۴,۳۳۷ ۲۲۲,۹۹۸ ۱۷,۵۴۳,۰۰۸ ۶۱,۵۴۱,۳۲۹ ۳۳,۰۱۰,۳۲۷,۴۱۲,۷۲۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۵۴۷,۴۹۰ ۵۴۴,۰۵۹ ۰ ۱۸۵,۷۹۰ ۷۸,۷۴۹,۲۱۹ ۱۸۵,۸۶۴ ۱۷,۳۲۰,۰۱۰ ۶۱,۴۲۹,۲۰۹ ۳۳,۴۲۱,۱۳۹,۰۱۶,۲۱۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵۴۵,۴۸۸ ۵۴۲,۰۵۳ ۰ ۰ ۷۸,۵۶۳,۴۲۹ ۰ ۱۷,۱۳۴,۱۴۶ ۶۱,۴۲۹,۲۸۳ ۳۳,۲۹۷,۹۵۷,۵۲۹,۷۷۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۵۳۲,۲۹۱ ۵۲۸,۹۴۵ ۰ ۰ ۷۸,۵۶۳,۴۲۹ ۰ ۱۷,۱۳۴,۱۴۶ ۶۱,۴۲۹,۲۸۳ ۳۲,۴۹۲,۷۲۳,۱۰۳,۰۷۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۵۳۲,۳۰۸ ۵۲۸,۹۶۲ ۰ ۲۵۶,۷۱۱ ۷۸,۵۶۳,۴۲۹ ۷۲۸,۹۸۲ ۱۷,۱۳۴,۱۴۶ ۶۱,۴۲۹,۲۸۳ ۳۲,۴۹۳,۷۸۰,۸۱۰,۴۲۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۵۳۲,۴۱۷ ۵۲۹,۰۹۵ ۰ ۳۷۶,۸۰۲ ۷۸,۳۰۶,۷۱۸ ۱۵۶,۴۳۸ ۱۶,۴۰۵,۱۶۴ ۶۱,۹۰۱,۵۵۴ ۳۲,۷۵۱,۷۹۷,۰۸۹,۱۵۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۵۲۲,۷۹۰ ۵۱۹,۵۳۵ ۰ ۳۷۹,۴۳۰ ۷۷,۹۲۹,۹۱۶ ۲۷۱,۲۴۷ ۱۶,۲۴۸,۷۲۶ ۶۱,۶۸۱,۱۹۰ ۳۲,۰۴۵,۵۲۰,۵۳۴,۴۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵۰۷,۰۸۵ ۵۰۳,۹۸۵ ۰ ۲۶۷,۱۲۹ ۷۷,۵۵۰,۴۸۶ ۲۷۶,۳۹۱ ۱۵,۹۷۷,۴۷۹ ۶۱,۵۷۳,۰۰۷ ۳۱,۰۳۱,۸۴۶,۸۹۸,۹۴۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۴۹۲,۳۲۴ ۴۸۹,۳۳۹ ۰ ۱۲۶,۷۸۶ ۷۷,۲۸۳,۳۵۷ ۲۱۴,۲۳۲ ۱۵,۷۰۱,۰۸۸ ۶۱,۵۸۲,۲۶۹ ۳۰,۱۳۴,۶۰۴,۵۹۰,۰۳۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۴۸۵,۰۹۷ ۴۸۲,۱۷۳ ۰ ۰ ۷۷,۱۵۶,۵۷۱ ۰ ۱۵,۴۸۶,۸۵۶ ۶۱,۶۶۹,۷۱۵ ۲۹,۷۳۵,۴۸۱,۹۶۳,۳۸۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۴۷۲,۶۹۱ ۴۶۹,۸۵۹ ۰ ۰ ۷۷,۱۵۶,۵۷۱ ۰ ۱۵,۴۸۶,۸۵۶ ۶۱,۶۶۹,۷۱۵ ۲۸,۹۷۶,۰۴۲,۳۴۷,۳۶۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۴۷۲,۷۰۵ ۴۶۹,۸۷۲ ۰ ۰ ۷۷,۱۵۶,۵۷۱ ۰ ۱۵,۴۸۶,۸۵۶ ۶۱,۶۶۹,۷۱۵ ۲۸,۹۷۶,۸۸۲,۸۰۶,۲۶۳