اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 142,613
تعداد واحدهای باقی مانده: 357,387
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,258,811,392,021
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,905,104
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,826,765
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,826,775
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 8,905,104 8,826,765 10 46 914,540 2,415 771,927 142,613 1,258,811,392,021
  2 1397/08/21 8,866,998 8,790,228 21 328 914,494 295 769,512 144,982 1,274,424,896,325
  3 1397/08/20 8,803,329 8,726,736 21 5,066 914,166 3 769,217 144,949 1,264,931,651,486
  4 1397/08/19 8,967,360 8,886,335 62 0 909,100 0 769,214 139,886 1,243,073,882,525
  5 1397/08/18 9,089,463 9,006,554 27 0 909,100 0 769,214 139,886 1,259,890,797,870
  6 1397/08/17 9,089,775 9,006,866 26 0 909,100 0 769,214 139,886 1,259,934,393,887
  7 1397/08/16 9,090,087 9,007,177 27 175 909,100 469 769,214 139,886 1,259,978,015,069
  8 1397/08/15 9,090,121 9,007,386 27 143 908,925 3,975 768,745 140,180 1,262,655,370,393
  9 1397/08/14 9,056,555 8,976,403 32 889 908,782 362 764,770 144,012 1,292,709,728,297
  10 1397/08/13 9,014,049 8,936,019 33 255 907,893 232 764,408 143,485 1,282,184,732,333
  11 1397/08/12 9,047,229 8,968,838 35 0 907,638 0 764,176 143,462 1,286,687,475,753
  12 1397/08/11 9,033,905 8,955,639 29 0 907,638 0 764,176 143,462 1,284,793,879,223
  13 1397/08/10 9,034,167 8,955,901 29 517 907,638 4 764,176 143,462 1,284,831,454,837
  14 1397/08/09 9,034,427 8,955,880 29 0 907,121 0 764,172 142,949 1,280,234,111,735
  15 1397/08/08 9,069,533 8,990,591 23 283 907,121 18 764,172 142,949 1,285,196,007,844
  16 1397/08/07 9,069,841 8,990,752 24 271 906,838 494 764,154 142,684 1,282,836,496,189
  17 1397/08/06 8,986,588 8,908,621 2 358 906,567 328 763,660 142,907 1,273,104,359,514
  18 1397/08/05 8,976,404 8,896,533 0 0 906,209 0 763,332 142,877 1,271,109,963,496
  19 1397/08/04 9,135,454 9,053,751 12 0 906,209 0 763,332 142,877 1,293,572,806,736
  20 1397/08/03 9,135,693 9,053,990 13 3,129 906,209 577 763,332 142,877 1,293,606,986,708