صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۱۹۱,۸۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۱,۸۰۸,۱۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۱۱۳,۸۵۹,۰۷۳,۷۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۰,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۶,۳۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۶,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۰۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۶۷۰,۱۶۸ ۶۶۶,۳۷۵ ۶۶۶,۳۷۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۷۰۲,۱۲۵ ۰ ۷۳,۵۱۰,۲۵۴ ۴۸,۱۹۱,۸۷۱ ۳۲,۱۱۳,۸۵۹,۰۷۳,۷۶۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۶۷۰,۱۶۹ ۶۶۶,۳۷۶ ۶۶۶,۳۷۶ ۰ ۲۹,۰۰۷ ۱۲۱,۷۰۲,۱۲۵ ۱۵,۸۲۴ ۷۳,۵۱۰,۲۵۴ ۴۸,۱۹۱,۸۷۱ ۳۲,۱۱۳,۸۸۹,۶۶۰,۳۳۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۶۷۰,۱۶۸ ۶۶۶,۳۷۴ ۶۶۶,۳۷۴ ۰ ۲۳,۱۵۸ ۱۲۱,۶۷۳,۱۱۸ ۱۵,۶۷۲ ۷۳,۴۹۴,۴۳۰ ۴۸,۱۷۸,۶۸۸ ۳۲,۱۰۵,۰۰۵,۳۰۸,۲۷۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۶۷۲,۸۱۲ ۶۶۸,۹۹۸ ۶۶۸,۹۹۸ ۰ ۳,۳۷۶ ۱۲۱,۶۴۹,۹۶۰ ۲۷,۸۶۷ ۷۳,۴۷۸,۷۵۸ ۴۸,۱۷۱,۲۰۲ ۳۲,۲۲۶,۴۲۱,۸۶۷,۵۸۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۶۷۴,۱۶۷ ۶۷۰,۳۴۵ ۶۷۰,۳۴۵ ۰ ۱,۵۹۳ ۱۲۱,۶۴۶,۵۸۴ ۶۱,۴۷۲ ۷۳,۴۵۰,۸۹۱ ۴۸,۱۹۵,۶۹۳ ۳۲,۳۰۷,۷۴۹,۱۵۹,۸۷۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۶۶۵,۲۹۳ ۶۶۱,۵۳۷ ۶۶۱,۵۳۷ ۰ ۳,۹۱۸ ۱۲۱,۶۴۴,۹۹۱ ۲۳,۶۶۶ ۷۳,۳۸۹,۴۱۹ ۴۸,۲۵۵,۵۷۲ ۳۱,۹۲۲,۸۳۶,۹۱۰,۹۳۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۶۶۴,۵۹۹ ۶۶۰,۸۴۸ ۶۶۰,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۲۱,۶۴۱,۰۷۳ ۰ ۷۳,۳۶۵,۷۵۳ ۴۸,۲۷۵,۳۲۰ ۳۱,۹۰۲,۶۴۵,۳۵۲,۲۹۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۶۷۸,۰۵۴ ۶۷۴,۲۱۱ ۶۷۴,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۲۱,۶۴۱,۰۷۳ ۰ ۷۳,۳۶۵,۷۵۳ ۴۸,۲۷۵,۳۲۰ ۳۲,۵۴۷,۷۶۹,۲۶۷,۱۸۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۶۷۸,۰۵۱ ۶۷۴,۲۰۹ ۶۷۴,۲۰۹ ۰ ۴,۴۸۷ ۱۲۱,۶۴۱,۰۷۳ ۱۳,۲۰۸ ۷۳,۳۶۵,۷۵۳ ۴۸,۲۷۵,۳۲۰ ۳۲,۵۴۷,۶۳۲,۹۱۴,۵۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۶۷۸,۰۴۷ ۶۷۴,۲۰۵ ۶۷۴,۲۰۵ ۰ ۴,۵۸۴ ۱۲۱,۶۳۶,۵۸۶ ۶۳,۶۱۴ ۷۳,۳۵۲,۵۴۵ ۴۸,۲۸۴,۰۴۱ ۳۲,۵۵۳,۳۶۰,۳۵۶,۶۲۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۶۷۸,۰۴۲ ۶۷۴,۲۰۴ ۶۷۴,۲۰۴ ۰ ۲۲,۵۷۶ ۱۲۱,۶۳۲,۰۰۲ ۲۹,۱۷۶ ۷۳,۲۸۸,۹۳۱ ۴۸,۳۴۳,۰۷۱ ۳۲,۵۹۳,۱۱۱,۲۸۵,۱۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۶۸۲,۶۴۴ ۶۷۸,۷۷۵ ۶۷۸,۷۷۵ ۰ ۳۱,۶۵۰ ۱۲۱,۶۰۹,۴۲۶ ۷۲,۲۸۲ ۷۳,۲۵۹,۷۵۵ ۴۸,۳۴۹,۶۷۱ ۳۲,۸۱۸,۵۴۵,۲۳۶,۲۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۶۹۵,۱۵۲ ۶۹۱,۲۰۰ ۶۹۱,۲۰۰ ۰ ۲۷,۷۹۰ ۱۲۱,۵۷۷,۷۷۶ ۱۶,۸۱۸ ۷۳,۱۸۷,۴۷۳ ۴۸,۳۹۰,۳۰۳ ۳۳,۴۴۷,۳۹۹,۰۷۲,۲۵۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۶۹۳,۱۰۶ ۶۸۹,۱۶۷ ۶۸۹,۱۶۷ ۰ ۰ ۱۲۱,۵۴۹,۹۸۶ ۰ ۷۳,۱۷۰,۶۵۵ ۴۸,۳۷۹,۳۳۱ ۳۳,۳۴۱,۴۴۷,۷۸۳,۲۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۶۹۷,۷۹۹ ۶۹۳,۸۲۵ ۶۹۳,۸۲۵ ۰ ۰ ۱۲۱,۵۴۹,۹۸۶ ۰ ۷۳,۱۷۰,۶۵۵ ۴۸,۳۷۹,۳۳۱ ۳۳,۵۶۶,۷۸۹,۸۳۹,۵۶۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۶۹۷,۷۹۸ ۶۹۳,۸۲۴ ۶۹۳,۸۲۴ ۰ ۱۵,۰۲۹ ۱۲۱,۵۴۹,۹۸۶ ۷۰,۸۷۱ ۷۳,۱۷۰,۶۵۵ ۴۸,۳۷۹,۳۳۱ ۳۳,۵۶۶,۷۵۴,۰۱۳,۱۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۶۹۷,۷۹۲ ۶۹۳,۸۲۲ ۶۹۳,۸۲۲ ۰ ۱۱,۹۲۹ ۱۲۱,۵۳۴,۹۵۷ ۷۱,۸۵۷ ۷۳,۰۹۹,۷۸۴ ۴۸,۴۳۵,۱۷۳ ۳۳,۶۰۵,۴۰۴,۱۹۴,۰۶۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۶۹۵,۵۴۱ ۶۹۱,۶۱۶ ۶۹۱,۶۱۶ ۰ ۹۸,۹۲۷ ۱۲۱,۵۲۳,۰۲۸ ۵۶,۷۵۳ ۷۳,۰۲۷,۹۲۷ ۴۸,۴۹۵,۱۰۱ ۳۳,۵۳۹,۹۷۴,۵۵۲,۹۱۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۶۸۹,۹۱۳ ۶۸۶,۰۲۲ ۶۸۶,۰۲۲ ۰ ۳۳,۶۴۸ ۱۲۱,۴۲۴,۱۰۱ ۱۹,۹۵۸ ۷۲,۹۷۱,۱۷۴ ۴۸,۴۵۲,۹۲۷ ۳۳,۲۳۹,۷۷۲,۵۵۰,۶۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۶۸۷,۶۸۴ ۶۸۳,۸۰۵ ۶۸۳,۸۰۵ ۰ ۷۲۸,۰۹۶ ۱۲۱,۳۹۰,۴۵۳ ۸,۸۹۳ ۷۲,۹۵۱,۲۱۶ ۴۸,۴۳۹,۲۳۷ ۳۳,۱۲۳,۰۱۲,۷۱۳,۲۰۱
  مشاهده همه