صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۲,۵۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۴۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۳۴,۳۵۱,۶۹۸,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۴۵,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۰۹۰,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۰۹۰,۳۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۲,۳۴۵,۱۷۶ ۲۲,۰۹۰,۳۶۹ ۰ ۳,۴۱۹ ۱,۳۵۱,۵۷۷ ۹۲۴ ۹۲۹,۰۲۴ ۴۲۲,۵۵۳ ۹,۳۳۴,۳۵۱,۶۹۸,۱۸۶
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۱,۸۵۰,۷۹۲ ۲۱,۶۰۴,۰۷۳ ۰ ۰ ۱,۳۴۸,۱۵۸ ۰ ۹۲۸,۱۰۰ ۴۲۰,۰۵۸ ۹,۰۷۴,۹۶۳,۷۲۵,۷۸۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۱,۶۳۹,۶۹۷ ۲۱,۳۹۷,۲۸۸ ۰ ۰ ۱,۳۴۸,۱۵۸ ۰ ۹۲۸,۱۰۰ ۴۲۰,۰۵۸ ۸,۹۸۸,۱۰۲,۱۹۵,۶۰۶
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۱,۶۳۹,۸۳۹ ۲۱,۳۹۷,۴۳۰ ۰ ۲,۶۲۳ ۱,۳۴۸,۱۵۸ ۱,۶۵۵ ۹۲۸,۱۰۰ ۴۲۰,۰۵۸ ۸,۹۸۸,۱۶۱,۷۶۴,۶۸۱
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۱,۶۳۹,۰۲۴ ۲۱,۳۹۶,۰۵۶ ۰ ۰ ۱,۳۴۵,۵۳۵ ۰ ۹۲۶,۴۴۵ ۴۱۹,۰۹۰ ۸,۹۶۶,۸۷۳,۱۲۷,۵۰۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۱,۲۰۰,۷۸۱ ۲۰,۹۶۶,۷۸۱ ۰ ۶,۰۸۶ ۱,۳۴۵,۵۳۵ ۲۰۱ ۹۲۶,۴۴۵ ۴۱۹,۰۹۰ ۸,۷۸۶,۹۶۸,۳۰۸,۶۹۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۱,۲۰۰,۷۵۶ ۲۰,۹۶۳,۴۲۳ ۰ ۴,۰۸۵ ۱,۳۳۹,۴۴۹ ۵۶۵ ۹۲۶,۲۴۴ ۴۱۳,۲۰۵ ۸,۶۶۲,۱۹۱,۰۲۳,۴۷۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۱,۵۱۸,۴۹۱ ۲۱,۲۷۷,۰۸۴ ۰ ۳,۶۷۹ ۱,۳۳۵,۳۶۴ ۲۱۹ ۹۲۵,۶۷۹ ۴۰۹,۶۸۵ ۸,۷۱۶,۹۰۱,۹۹۴,۷۳۵
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۱,۵۵۶,۱۹۱ ۲۱,۳۱۵,۳۰۱ ۰ ۰ ۱,۳۳۱,۶۸۵ ۰ ۹۲۵,۴۶۰ ۴۰۶,۲۲۵ ۸,۶۵۸,۸۰۸,۰۹۷,۹۵۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۱,۲۸۷,۶۲۶ ۲۱,۰۵۰,۴۷۷ ۰ ۰ ۱,۳۳۱,۶۸۵ ۰ ۹۲۵,۴۶۰ ۴۰۶,۲۲۵ ۸,۵۵۱,۲۲۹,۹۴۹,۵۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۱,۲۸۷,۵۹۳ ۲۱,۰۵۰,۴۴۴ ۰ ۳,۹۸۱ ۱,۳۳۱,۶۸۵ ۲۴۵ ۹۲۵,۴۶۰ ۴۰۶,۲۲۵ ۸,۵۵۱,۲۱۶,۴۹۵,۳۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲۱,۲۸۷,۴۵۱ ۲۱,۰۴۸,۱۰۱ ۰ ۳,۲۳۵ ۱,۳۲۷,۷۰۴ ۷۴۶ ۹۲۵,۲۱۵ ۴۰۲,۴۸۹ ۸,۴۷۱,۶۲۸,۹۶۲,۸۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۱,۰۹۸,۵۳۷ ۲۰,۸۶۴,۰۲۳ ۰ ۲,۹۰۰ ۱,۳۲۴,۴۶۹ ۵۸۸ ۹۲۴,۴۶۹ ۴۰۰,۰۰۰ ۸,۳۴۵,۶۰۹,۲۹۲,۲۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۰,۹۵۸,۷۹۸ ۲۰,۷۲۵,۱۷۳ ۰ ۴,۱۳۶ ۱,۳۲۱,۵۶۹ ۱,۱۹۰ ۹۲۳,۸۸۱ ۳۹۷,۶۸۸ ۸,۲۴۲,۱۵۲,۴۱۷,۹۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲۰,۵۲۱,۸۵۳ ۲۰,۲۹۳,۴۵۹ ۰ ۴,۵۶۲ ۱,۳۱۷,۴۳۳ ۸۲۰ ۹۲۲,۶۹۱ ۳۹۴,۷۴۲ ۸,۰۱۰,۶۸۰,۵۰۳,۸۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۲۰,۵۱۳,۲۹۷ ۲۰,۲۷۹,۸۹۵ ۰ ۰ ۱,۳۱۲,۸۷۱ ۰ ۹۲۱,۸۷۱ ۳۹۱,۰۰۰ ۷,۹۲۹,۴۳۹,۰۱۰,۶۶۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰,۵۸۱,۱۰۴ ۲۰,۳۴۶,۹۵۲ ۰ ۰ ۱,۳۱۲,۸۷۱ ۰ ۹۲۱,۸۷۱ ۳۹۱,۰۰۰ ۷,۹۵۵,۶۵۸,۲۶۲,۳۳۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۲۰,۵۸۱,۱۵۵ ۲۰,۳۴۷,۰۰۲ ۰ ۰ ۱,۳۱۲,۸۷۱ ۰ ۹۲۱,۸۷۱ ۳۹۱,۰۰۰ ۷,۹۵۵,۶۷۷,۸۸۱,۶۹۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۲۰,۵۸۱,۲۰۶ ۲۰,۳۴۷,۰۵۳ ۰ ۲,۷۶۴ ۱,۳۱۲,۸۷۱ ۱۶۴ ۹۲۱,۸۷۱ ۳۹۱,۰۰۰ ۷,۹۵۵,۶۹۷,۹۰۰,۲۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۲۰,۵۸۱,۱۵۹ ۲۰,۳۴۵,۴۳۹ ۰ ۳,۴۵۵ ۱,۳۱۰,۱۰۷ ۶۰۱ ۹۲۱,۷۰۷ ۳۸۸,۴۰۰ ۷,۹۰۲,۱۶۸,۵۶۴,۰۹۸