صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۶,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۳,۴۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۳۸,۹۷۷,۱۷۸,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۳۹,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۶۸,۲۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۶۸,۲۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵,۱۳۹,۰۵۷ ۱۴,۹۶۸,۲۷۷ ۰ ۳۶۸ ۱,۱۶۳,۳۱۹ ۴۷۳ ۸۶۶,۷۶۰ ۲۹۶,۵۵۹ ۴,۴۳۸,۹۷۷,۱۷۸,۸۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵,۵۵۵,۴۳۷ ۱۵,۳۷۸,۴۵۵ ۰ ۹۶۹ ۱,۱۶۲,۹۵۱ ۶۹۱ ۸۶۶,۲۸۷ ۲۹۶,۶۶۴ ۴,۵۶۲,۲۳۳,۸۳۵,۴۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵,۸۳۵,۴۲۴ ۱۵,۶۵۳,۳۷۸ ۰ ۴۴۱ ۱,۱۶۱,۹۸۲ ۵۹۲ ۸۶۵,۵۹۶ ۲۹۶,۳۸۶ ۴,۶۳۹,۴۴۲,۱۳۱,۷۶۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۵,۶۹۹,۲۱۸ ۱۵,۵۱۹,۳۸۴ ۰ ۰ ۱,۱۶۱,۵۴۱ ۰ ۸۶۵,۰۰۴ ۲۹۶,۵۳۷ ۴,۶۰۲,۰۷۱,۴۴۷,۴۸۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۵,۳۹۰,۶۲۳ ۱۵,۲۱۳,۸۶۲ ۰ ۰ ۱,۱۶۱,۵۴۱ ۰ ۸۶۵,۰۰۴ ۲۹۶,۵۳۷ ۴,۵۱۱,۴۷۳,۰۰۵,۷۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۵,۳۹۰,۷۵۲ ۱۵,۲۱۳,۹۹۱ ۰ ۱,۱۵۶ ۱,۱۶۱,۵۴۱ ۱,۲۹۲ ۸۶۵,۰۰۴ ۲۹۶,۵۳۷ ۴,۵۱۱,۵۱۱,۲۶۹,۶۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۵,۳۹۰,۱۱۲ ۱۵,۲۱۳,۴۳۲ ۰ ۱,۰۹۵ ۱,۱۶۰,۳۸۵ ۸۷۳ ۸۶۳,۷۱۲ ۲۹۶,۶۷۳ ۴,۵۱۳,۴۱۴,۵۷۳,۳۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۵,۵۱۹,۴۷۴ ۱۵,۳۴۰,۱۴۶ ۰ ۶۷۱ ۱,۱۵۹,۲۹۰ ۲۱۶ ۸۶۲,۸۳۹ ۲۹۶,۴۵۱ ۴,۵۴۷,۶۰۱,۷۵۰,۲۰۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۵,۸۶۷,۹۸۹ ۱۵,۶۸۰,۵۶۰ ۰ ۱,۴۶۷ ۱,۱۵۸,۶۱۹ ۳,۴۲۰ ۸۶۲,۶۲۳ ۲۹۵,۹۹۶ ۴,۶۴۱,۳۸۳,۱۲۴,۲۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵,۸۰۰,۷۹۶ ۱۵,۶۱۳,۸۶۹ ۰ ۲,۲۵۱ ۱,۱۵۷,۱۵۲ ۱۱,۳۳۴ ۸۵۹,۲۰۳ ۲۹۷,۹۴۹ ۴,۶۵۲,۱۳۶,۵۸۷,۵۶۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۶,۰۸۲,۵۷۵ ۱۵,۸۹۷,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۱۵۴,۹۰۱ ۰ ۸۴۷,۸۶۹ ۳۰۷,۰۳۲ ۴,۸۸۰,۹۷۰,۴۳۴,۴۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۶,۰۸۸,۳۵۱ ۱۵,۹۰۲,۶۲۷ ۰ ۰ ۱,۱۵۴,۹۰۱ ۰ ۸۴۷,۸۶۹ ۳۰۷,۰۳۲ ۴,۸۸۲,۶۱۵,۲۹۱,۵۱۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۶,۰۸۸,۵۲۶ ۱۵,۹۰۲,۸۰۲ ۰ ۱,۶۰۰ ۱,۱۵۴,۹۰۱ ۷۶ ۸۴۷,۸۶۹ ۳۰۷,۰۳۲ ۴,۸۸۲,۶۶۸,۹۵۶,۶۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۶,۰۸۸,۶۵۵ ۱۵,۹۰۲,۰۰۴ ۰ ۳,۱۹۱ ۱,۱۵۳,۳۰۱ ۴۷۸ ۸۴۷,۷۹۳ ۳۰۵,۵۰۸ ۴,۸۵۸,۱۸۹,۵۳۱,۸۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۶,۰۹۴,۸۳۵ ۱۵,۹۰۱,۶۸۷ ۰ ۳,۷۳۹ ۱,۱۵۰,۱۱۰ ۱۴۰ ۸۴۷,۳۱۵ ۳۰۲,۷۹۵ ۴,۸۱۴,۹۵۱,۳۱۰,۹۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۵,۹۸۵,۰۳۸ ۱۵,۷۹۵,۵۹۵ ۰ ۲,۷۲۰ ۱,۱۴۶,۳۷۱ ۴۰۷ ۸۴۷,۱۷۵ ۲۹۹,۱۹۶ ۴,۷۲۵,۹۷۸,۸۴۱,۷۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۵,۷۵۵,۷۲۰ ۱۵,۵۶۷,۳۵۶ ۰ ۲,۹۶۸ ۱,۱۴۳,۶۵۱ ۴۶۱ ۸۴۶,۷۶۸ ۲۹۶,۸۸۳ ۴,۶۲۱,۶۸۳,۴۰۷,۶۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۵,۸۶۹,۸۰۴ ۱۵,۶۷۸,۷۶۰ ۰ ۰ ۱,۱۴۰,۶۸۳ ۰ ۸۴۶,۳۰۷ ۲۹۴,۳۷۶ ۴,۶۱۵,۴۵۰,۶۵۱,۶۶۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۵,۶۳۵,۸۴۱ ۱۵,۴۴۹,۱۹۵ ۰ ۰ ۱,۱۴۰,۶۸۳ ۰ ۸۴۶,۳۰۷ ۲۹۴,۳۷۶ ۴,۵۴۷,۸۷۲,۳۶۲,۸۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۵,۶۳۶,۰۳۶ ۱۵,۴۴۹,۳۹۱ ۰ ۱,۲۷۵ ۱,۱۴۰,۶۸۳ ۴۷۵ ۸۴۶,۳۰۷ ۲۹۴,۳۷۶ ۴,۵۴۷,۹۲۹,۹۵۴,۵۰۱