صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۳۲,۶۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۱۶۷,۳۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱,۵۶۲,۲۶۸,۳۷۴,۷۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۴۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۴۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱,۰۵۰,۱۶۵ ۱,۰۴۳,۴۲۳ ۱,۰۴۳,۴۲۳ ۰ ۱۴۰,۲۷۵ ۱۳۷,۹۰۴,۷۰۷ ۱۵,۶۲۵ ۹۸,۰۷۲,۰۸۷ ۳۹,۸۳۲,۶۲۰ ۴۱,۵۶۲,۲۶۸,۳۷۴,۷۳۱
  ۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱,۰۴۳,۴۳۹ ۱,۰۳۶,۷۲۳ ۱,۰۳۶,۷۲۳ ۰ ۷۵,۸۷۸ ۱۳۷,۷۶۴,۴۳۲ ۶,۴۶۰ ۹۸,۰۵۶,۴۶۲ ۳۹,۷۰۷,۹۷۰ ۴۱,۱۶۶,۱۷۱,۳۳۹,۷۴۹
  ۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱,۰۳۹,۰۱۷ ۱,۰۳۲,۳۱۱ ۱,۰۳۲,۳۱۱ ۰ ۱۶۱,۱۶۶ ۱۳۷,۶۸۸,۵۵۴ ۲,۸۷۹ ۹۸,۰۵۰,۰۰۲ ۳۹,۶۳۸,۵۵۲ ۴۰,۹۱۹,۲۹۷,۷۳۲,۵۹۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱,۰۳۷,۵۳۸ ۱,۰۳۰,۸۲۳ ۱,۰۳۰,۸۲۳ ۰ ۰ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۰ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۴۰,۶۹۷,۱۶۵,۹۰۶,۶۴۵
  ۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۱,۰۱۹,۶۳۱ ۱,۰۱۳,۰۲۵ ۱,۰۱۳,۰۲۵ ۰ ۰ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۰ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۳۹,۹۹۴,۵۰۴,۳۶۴,۰۸۹
  ۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۱,۰۱۹,۶۵۶ ۱,۰۱۳,۰۵۰ ۱,۰۱۳,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۰ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۳۹,۹۹۵,۴۸۶,۷۷۴,۴۹۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۱,۰۱۹,۶۸۱ ۱,۰۱۳,۰۷۵ ۱,۰۱۳,۰۷۵ ۰ ۰ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۰ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۳۹,۹۹۶,۴۶۴,۶۰۴,۰۰۱
  ۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱,۰۱۹,۷۰۹ ۱,۰۱۳,۱۰۳ ۱,۰۱۳,۱۰۳ ۰ ۰ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۰ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۳۹,۹۹۷,۵۷۳,۰۴۲,۴۴۷
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱,۰۱۹,۷۰۵ ۱,۰۱۳,۰۹۹ ۱,۰۱۳,۰۹۹ ۰ ۹۴,۵۰۲ ۱۳۷,۵۲۷,۳۸۸ ۹,۸۱۲ ۹۸,۰۴۷,۱۲۳ ۳۹,۴۸۰,۲۶۵ ۳۹,۹۹۷,۴۱۹,۹۷۷,۶۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱,۰۲۰,۰۳۴ ۱,۰۱۳,۴۱۴ ۱,۰۱۳,۴۱۴ ۰ ۳۶۹,۱۰۷ ۱۳۷,۴۳۲,۸۸۶ ۷,۰۰۷ ۹۸,۰۳۷,۳۱۱ ۳۹,۳۹۵,۵۷۵ ۳۹,۹۲۴,۰۲۰,۹۳۷,۴۹۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۹۹۴,۰۹۶ ۹۸۷,۵۹۱ ۹۸۷,۵۹۱ ۰ ۰ ۱۳۷,۰۶۳,۷۷۹ ۰ ۹۸,۰۳۰,۳۰۴ ۳۹,۰۳۳,۴۷۵ ۳۸,۵۴۹,۱۱۹,۴۹۶,۵۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۹۴۸,۰۱۷ ۹۴۱,۸۳۸ ۹۴۱,۸۳۸ ۰ ۰ ۱۳۷,۰۶۳,۷۷۹ ۰ ۹۸,۰۳۰,۳۰۴ ۳۹,۰۳۳,۴۷۵ ۳۶,۷۶۳,۱۹۸,۴۴۲,۱۵۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۹۴۷,۹۳۰ ۹۴۱,۷۵۰ ۹۴۱,۷۵۰ ۰ ۳۹,۳۰۰ ۱۳۷,۰۶۳,۷۷۹ ۲۰,۷۷۷ ۹۸,۰۳۰,۳۰۴ ۳۹,۰۳۳,۴۷۵ ۳۶,۷۵۹,۷۸۴,۶۶۳,۷۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۹۴۹,۰۶۵ ۹۴۲,۸۸۳ ۹۴۲,۸۸۳ ۰ ۲۶,۸۲۷ ۱۳۷,۰۲۴,۴۷۹ ۱۷,۱۵۶ ۹۸,۰۰۹,۵۲۷ ۳۹,۰۱۴,۹۵۲ ۳۶,۷۸۶,۵۲۸,۰۷۷,۳۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۹۲۱,۷۵۶ ۹۱۵,۷۵۰ ۹۱۵,۷۵۰ ۰ ۵۰,۸۶۶ ۱۳۶,۹۹۷,۶۵۲ ۳۴۹,۱۳۲ ۹۷,۹۹۲,۳۷۱ ۳۹,۰۰۵,۲۸۱ ۳۵,۷۱۹,۰۷۳,۱۰۳,۷۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۹۱۷,۶۲۷ ۹۱۱,۶۷۴ ۹۱۱,۶۷۴ ۰ ۱۵۹,۰۶۱ ۱۳۶,۹۴۶,۷۸۶ ۶۰,۴۴۱ ۹۷,۶۴۳,۲۳۹ ۳۹,۳۰۳,۵۴۷ ۳۵,۸۳۲,۰۰۲,۳۳۱,۰۴۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۹۱۵,۷۳۳ ۹۰۹,۷۶۰ ۹۰۹,۷۶۰ ۰ ۲۶,۷۹۴ ۱۳۶,۷۸۷,۷۲۵ ۱۰,۵۱۹ ۹۷,۵۸۲,۷۹۸ ۳۹,۲۰۴,۹۲۷ ۳۵,۶۶۷,۰۷۳,۷۲۳,۲۵۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۹۳۱,۸۲۳ ۹۲۵,۷۳۷ ۹۲۵,۷۳۷ ۰ ۰ ۱۳۶,۷۶۰,۹۳۱ ۰ ۹۷,۵۷۲,۲۷۹ ۳۹,۱۸۸,۶۵۲ ۳۶,۲۷۸,۳۸۰,۵۱۷,۴۰۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۹۳۵,۱۶۱ ۹۲۹,۰۶۴ ۹۲۹,۰۶۴ ۰ ۰ ۱۳۶,۷۶۰,۹۳۱ ۰ ۹۷,۵۷۲,۲۷۹ ۳۹,۱۸۸,۶۵۲ ۳۶,۴۰۸,۷۸۳,۵۴۴,۳۰۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۹۳۵,۱۸۵ ۹۲۹,۰۸۸ ۹۲۹,۰۸۸ ۰ ۰ ۱۳۶,۷۶۰,۹۳۱ ۰ ۹۷,۵۷۲,۲۷۹ ۳۹,۱۸۸,۶۵۲ ۳۶,۴۰۹,۷۲۵,۸۳۸,۴۶۸
  مشاهده همه