اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 128,660
تعداد واحدهای باقی مانده: 371,340
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,047,711,634,794
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,215,619
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,143,258
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,143,258
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/19 8,215,619 8,143,258 0 116 918,437 365 789,777 128,660 1,047,711,634,794
  2 1397/09/18 8,224,884 8,152,575 0 0 918,321 70 789,412 128,909 1,050,940,261,913
  3 1397/09/17 8,259,364 8,185,914 0 0 918,321 0 789,342 128,979 1,055,810,965,750
  4 1397/09/16 8,266,680 8,193,145 0 0 918,321 0 789,342 128,979 1,056,743,632,339
  5 1397/09/15 8,266,971 8,193,436 0 1,133 918,321 52 789,342 128,979 1,056,781,244,918
  6 1397/09/14 8,267,233 8,193,077 0 196 917,188 101 789,290 127,898 1,047,878,138,272
  7 1397/09/13 8,232,368 8,158,949 0 150 916,992 264 789,189 127,803 1,042,738,126,191
  8 1397/09/12 8,261,285 8,186,659 0 65 916,842 2,869 788,925 127,917 1,047,212,907,719
  9 1397/09/11 8,039,365 7,968,567 0 0 916,777 1,535 786,056 130,721 1,041,659,016,071
  10 1397/09/10 7,901,359 7,832,144 0 0 916,777 0 784,521 132,256 1,035,848,092,954
  11 1397/09/09 8,080,822 8,009,607 0 0 916,777 0 784,521 132,256 1,059,318,519,719
  12 1397/09/08 8,081,132 8,009,916 0 10 916,777 482 784,521 132,256 1,059,359,474,203
  13 1397/09/07 8,081,183 8,010,221 0 201 916,767 1,604 784,039 132,728 1,063,180,610,612
  14 1397/09/06 8,214,814 8,142,980 34 2 916,566 2,132 782,435 134,131 1,092,226,082,699
  15 1397/09/05 8,156,488 8,086,360 8 0 916,564 0 780,303 136,261 1,101,855,507,673
  16 1397/09/04 8,344,817 8,272,540 13 46 916,564 421 780,303 136,261 1,127,224,565,102
  17 1397/09/03 8,344,898 8,272,820 12 0 916,518 0 779,882 136,636 1,130,364,980,865
  18 1397/09/02 8,591,870 8,516,876 25 0 916,518 0 779,882 136,636 1,163,711,811,104
  19 1397/09/01 8,592,214 8,517,219 25 355 916,518 260 779,882 136,636 1,163,758,725,730
  20 1397/08/30 8,592,475 8,517,428 26 257 916,163 413 779,622 136,541 1,162,978,191,747