صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۱۸,۷۶۹,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۸۸۷,۶۳۰,۷۳۲,۱۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۱,۹۴۷ ۱۱,۸۷۱ ۱۱,۸۷۱ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۴,۸۸۷,۶۳۰,۷۳۲,۱۴۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۴,۶۷۶,۰۴۱,۸۲۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۵,۸۰۷,۹۹۸,۹۰۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۲,۱۴۶ ۱۲,۰۶۹ ۱۲,۰۶۹ ۰ ۷۷۶,۰۲۳ ۵,۵۵۵,۳۱۳,۱۱۴ ۱,۳۵۸,۸۸۰ ۱,۷۷۴,۰۸۲,۵۵۰ ۳,۷۸۱,۲۳۰,۵۶۴ ۴۵,۶۳۳,۸۲۵,۷۳۸,۴۲۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۲,۱۵۳ ۱۲,۰۷۶ ۱۲,۰۷۶ ۰ ۳,۹۵۷,۷۹۵ ۵,۵۵۴,۵۳۷,۰۹۱ ۱,۷۸۰,۷۵۸ ۱,۷۷۲,۷۲۳,۶۷۰ ۳,۷۸۱,۸۱۳,۴۲۱ ۴۵,۶۶۹,۹۷۷,۸۴۳,۲۵۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۲,۰۷۸ ۱۲,۰۰۱ ۱۲,۰۰۱ ۰ ۵۴۶,۶۹۲ ۵,۵۵۰,۵۷۹,۲۹۶ ۴,۰۰۲,۷۳۹ ۱,۷۷۰,۹۴۲,۹۱۲ ۳,۷۷۹,۶۳۶,۳۸۴ ۴۵,۳۶۱,۲۱۶,۳۵۰,۵۱۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۲,۰۲۴ ۱۱,۹۴۷ ۱۱,۹۴۷ ۰ ۱,۳۲۳,۷۷۹ ۵,۵۵۰,۰۳۲,۶۰۴ ۶۰۱,۴۶۹ ۱,۷۶۶,۹۴۰,۱۷۳ ۳,۷۸۳,۰۹۲,۴۳۱ ۴۵,۱۹۷,۵۲۴,۳۸۲,۴۷۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۲,۰۴۵ ۱۱,۹۶۹ ۱۱,۹۶۹ ۰ ۰ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۰ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۲۶۹,۳۵۶,۱۴۵,۹۲۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۲,۱۰۳ ۱۲,۰۲۶ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۰ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۰ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۴۸۷,۷۴۰,۸۵۴,۱۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۲,۱۰۳ ۱۲,۰۲۶ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۳,۱۷۸,۸۵۴ ۵,۵۴۸,۷۰۸,۸۲۵ ۷,۸۴۳,۰۸۴ ۱,۷۶۶,۳۳۸,۷۰۴ ۳,۷۸۲,۳۷۰,۱۲۱ ۴۵,۴۸۸,۶۶۹,۸۹۴,۰۹۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۲,۱۰۳ ۱۲,۰۲۶ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۱,۰۷۴,۰۴۷ ۵,۵۴۵,۵۲۹,۹۷۱ ۱,۵۹۸,۲۱۹ ۱,۷۵۸,۴۹۵,۶۲۰ ۳,۷۸۷,۰۳۴,۳۵۱ ۴۵,۵۴۴,۳۲۴,۸۳۵,۳۲۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۲,۰۴۹ ۱۱,۹۷۲ ۱۱,۹۷۲ ۰ ۰ ۵,۵۴۴,۴۵۵,۹۲۴ ۰ ۱,۷۵۶,۸۹۷,۴۰۱ ۳,۷۸۷,۵۵۸,۵۲۳ ۴۵,۳۴۶,۱۷۱,۷۱۸,۷۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۲,۰۶۲ ۱۱,۹۸۵ ۱۱,۹۸۵ ۰ ۰ ۵,۵۴۴,۴۵۵,۹۲۴ ۰ ۱,۷۵۶,۸۹۷,۴۰۱ ۳,۷۸۷,۵۵۸,۵۲۳ ۴۵,۳۹۳,۸۹۹,۴۵۱,۲۹۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۲,۰۶۲ ۱۱,۹۸۵ ۱۱,۹۸۵ ۰ ۱,۵۶۴,۳۷۷ ۵,۵۴۴,۴۵۵,۹۲۴ ۳۲۴,۹۰۱ ۱,۷۵۶,۸۹۷,۴۰۱ ۳,۷۸۷,۵۵۸,۵۲۳ ۴۵,۳۹۳,۷۰۶,۷۵۲,۰۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۲,۰۶۵ ۱۱,۹۸۸ ۱۱,۹۸۸ ۰ ۰ ۵,۵۴۲,۸۹۱,۵۴۷ ۰ ۱,۷۵۶,۵۷۲,۵۰۰ ۳,۷۸۶,۳۱۹,۰۴۷ ۴۵,۳۸۹,۷۶۶,۰۳۸,۳۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۲,۰۳۸ ۱۱,۹۶۱ ۱۱,۹۶۱ ۰ ۰ ۵,۵۴۲,۸۹۱,۵۴۷ ۰ ۱,۷۵۶,۵۷۲,۵۰۰ ۳,۷۸۶,۳۱۹,۰۴۷ ۴۵,۲۸۸,۵۳۹,۳۰۷,۰۱۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۲,۰۳۸ ۱۱,۹۶۱ ۱۱,۹۶۱ ۰ ۲,۷۰۵,۹۳۳ ۵,۵۴۲,۸۹۱,۵۴۷ ۹۹۴,۷۹۴ ۱,۷۵۶,۵۷۲,۵۰۰ ۳,۷۸۶,۳۱۹,۰۴۷ ۴۵,۲۸۸,۴۲۸,۷۱۲,۷۹۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۲,۰۴۰ ۱۱,۹۶۴ ۱۱,۹۶۴ ۰ ۶,۱۰۱,۲۳۱ ۵,۵۴۰,۱۸۵,۶۱۴ ۱,۱۲۲,۵۱۷ ۱,۷۵۵,۵۷۷,۷۰۶ ۳,۷۸۴,۶۰۷,۹۰۸ ۴۵,۲۷۷,۹۸۵,۰۰۲,۸۹۸
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۲,۰۰۷ ۱۱,۹۳۱ ۱۱,۹۳۱ ۰ ۱,۰۴۷,۶۵۸ ۵,۵۳۴,۰۸۴,۳۸۳ ۲,۶۱۱,۱۹۶ ۱,۷۵۴,۴۵۵,۱۸۹ ۳,۷۷۹,۶۲۹,۱۹۴ ۴۵,۰۹۳,۱۷۵,۷۵۳,۲۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۲,۰۲۹ ۱۱,۹۵۲ ۱۱,۹۵۲ ۰ ۵۲۹,۳۳۷ ۵,۵۳۳,۰۳۶,۷۲۵ ۲۱۸,۵۵۴ ۱,۷۵۱,۸۴۳,۹۹۳ ۳,۷۸۱,۱۹۲,۷۳۲ ۴۵,۱۹۴,۵۹۶,۵۴۴,۰۰۵
  مشاهده همه