صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۶۹۸,۸۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۸,۳۰۱,۱۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۴۹۶,۴۵۹,۴۶۷,۵۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۸۷,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۸۳,۳۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۸۳,۳۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۶۸۷,۳۹۸ ۶۸۳,۳۸۷ ۶۸۳,۳۸۷ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۰۶,۶۰۱ ۰ ۸۲,۸۰۷,۷۶۳ ۴۱,۶۹۸,۸۳۸ ۲۸,۴۹۶,۴۵۹,۴۶۷,۵۴۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۶۸۲,۸۷۴ ۶۷۸,۹۲۲ ۶۷۸,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۰۶,۶۰۱ ۰ ۸۲,۸۰۷,۷۶۳ ۴۱,۶۹۸,۸۳۸ ۲۸,۳۱۰,۲۵۱,۴۸۶,۵۹۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۶۸۲,۸۶۲ ۶۷۸,۹۰۹ ۶۷۸,۹۰۹ ۰ ۳,۰۹۴ ۱۲۴,۵۰۶,۶۰۱ ۵,۰۷۹ ۸۲,۸۰۷,۷۶۳ ۴۱,۶۹۸,۸۳۸ ۲۸,۳۰۹,۷۲۳,۹۰۵,۱۹۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۶۸۲,۸۴۹ ۶۷۸,۸۹۶ ۶۷۸,۸۹۶ ۰ ۲,۳۳۲ ۱۲۴,۵۰۳,۵۰۷ ۱۱,۲۹۷ ۸۲,۸۰۲,۶۸۴ ۴۱,۷۰۰,۸۲۳ ۲۸,۳۱۰,۵۳۳,۷۸۷,۱۲۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۶۸۴,۲۸۵ ۶۸۰,۳۲۴ ۶۸۰,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۰۱,۱۷۵ ۰ ۸۲,۷۹۱,۳۸۷ ۴۱,۷۰۹,۷۸۸ ۲۸,۳۷۶,۱۸۳,۵۳۸,۷۶۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۶۸۱,۸۱۵ ۶۷۷,۸۶۶ ۶۷۷,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۰۱,۱۷۵ ۰ ۸۲,۷۹۱,۳۸۷ ۴۱,۷۰۹,۷۸۸ ۲۸,۲۷۳,۶۳۱,۵۹۵,۶۸۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۶۸۱,۸۰۴ ۶۷۷,۸۵۴ ۶۷۷,۸۵۴ ۰ ۲,۸۰۶ ۱۲۴,۵۰۱,۱۷۵ ۸,۸۸۴ ۸۲,۷۹۱,۳۸۷ ۴۱,۷۰۹,۷۸۸ ۲۸,۲۷۳,۱۵۹,۰۶۸,۰۵۳
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۶۸۱,۷۹۲ ۶۷۷,۸۴۳ ۶۷۷,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۲۴,۴۹۸,۳۶۹ ۰ ۸۲,۷۸۲,۵۰۳ ۴۱,۷۱۵,۸۶۶ ۲۸,۲۷۶,۷۹۷,۳۷۴,۲۵۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۶۷۷,۰۸۱ ۶۷۳,۱۵۶ ۶۷۳,۱۵۶ ۰ ۰ ۱۲۴,۴۹۸,۳۶۹ ۰ ۸۲,۷۸۲,۵۰۳ ۴۱,۷۱۵,۸۶۶ ۲۸,۰۸۱,۲۸۵,۶۲۸,۱۹۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۶۷۷,۰۷۰ ۶۷۳,۱۴۵ ۶۷۳,۱۴۵ ۰ ۴,۰۸۶ ۱۲۴,۴۹۸,۳۶۹ ۹,۷۶۲ ۸۲,۷۸۲,۵۰۳ ۴۱,۷۱۵,۸۶۶ ۲۸,۰۸۰,۸۱۸,۳۱۳,۹۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۶۷۷,۲۲۳ ۶۷۳,۲۸۱ ۶۷۳,۲۸۱ ۰ ۱,۹۹۹ ۱۲۴,۴۹۴,۲۸۳ ۴۵,۷۳۱ ۸۲,۷۷۲,۷۴۱ ۴۱,۷۲۱,۵۴۲ ۲۸,۰۹۰,۳۱۲,۵۰۳,۴۷۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۶۷۳,۲۵۲ ۶۶۹,۳۸۱ ۶۶۹,۳۸۱ ۰ ۱۵,۶۶۱ ۱۲۴,۴۹۲,۲۸۴ ۵۵,۹۲۸ ۸۲,۷۲۷,۰۱۰ ۴۱,۷۶۵,۲۷۴ ۲۷,۹۵۶,۸۸۴,۸۸۳,۱۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۶۷۱,۰۹۲ ۶۶۷,۱۹۶ ۶۶۷,۱۹۶ ۰ ۲,۴۵۴ ۱۲۴,۴۷۶,۶۲۳ ۱۵,۲۱۵ ۸۲,۶۷۱,۰۸۲ ۴۱,۸۰۵,۵۴۱ ۲۷,۸۹۲,۵۰۷,۷۵۱,۰۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۶۶۹,۳۱۷ ۶۶۵,۴۳۵ ۶۶۵,۴۳۵ ۰ ۱,۴۶۹ ۱۲۴,۴۷۴,۱۶۹ ۱۸,۸۱۱ ۸۲,۶۵۵,۸۶۷ ۴۱,۸۱۸,۳۰۲ ۲۷,۸۲۷,۳۷۲,۹۲۱,۸۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۶۷۴,۶۷۰ ۶۷۰,۷۵۳ ۶۷۰,۷۵۳ ۰ ۰ ۱۲۴,۴۷۲,۷۰۰ ۰ ۸۲,۶۳۷,۰۵۶ ۴۱,۸۳۵,۶۴۴ ۲۸,۰۶۱,۳۷۵,۰۷۶,۰۳۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۶۷۰,۰۹۲ ۶۶۶,۲۱۵ ۶۶۶,۲۱۵ ۰ ۰ ۱۲۴,۴۷۲,۷۰۰ ۰ ۸۲,۶۳۷,۰۵۶ ۴۱,۸۳۵,۶۴۴ ۲۷,۸۷۱,۵۲۶,۵۶۱,۳۲۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۶۷۰,۰۸۳ ۶۶۶,۲۰۶ ۶۶۶,۲۰۶ ۰ ۲,۵۸۷ ۱۲۴,۴۷۲,۷۰۰ ۱۵,۹۳۳ ۸۲,۶۳۷,۰۵۶ ۴۱,۸۳۵,۶۴۴ ۲۷,۸۷۱,۱۶۶,۲۱۱,۱۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۶۷۰,۰۷۳ ۶۶۶,۱۹۷ ۶۶۶,۱۹۷ ۰ ۶,۴۰۷ ۱۲۴,۴۷۰,۱۱۳ ۳۲,۹۱۹ ۸۲,۶۲۱,۱۲۳ ۴۱,۸۴۸,۹۹۰ ۲۷,۸۷۹,۶۸۸,۶۹۳,۱۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۶۶۶,۷۶۷ ۶۶۲,۹۱۷ ۶۶۲,۹۱۷ ۰ ۶,۴۵۰ ۱۲۴,۴۶۳,۷۰۶ ۳۴,۷۱۶ ۸۲,۵۸۸,۲۰۴ ۴۱,۸۷۵,۵۰۲ ۲۷,۷۵۹,۹۶۲,۴۲۱,۸۰۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۶۶۷,۱۹۳ ۶۶۳,۳۳۱ ۶۶۳,۳۳۱ ۰ ۱,۶۷۲ ۱۲۴,۴۵۷,۲۵۶ ۴۳,۷۵۴ ۸۲,۵۵۳,۴۸۸ ۴۱,۹۰۳,۷۶۸ ۲۷,۷۹۶,۰۸۵,۵۳۳,۳۳۰
  مشاهده همه