صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۱۳۸,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۴,۸۶۱,۱۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۵۶۶,۶۹۸,۳۱۹,۶۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶۶,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۳,۱۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۳,۱۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶۶۶,۹۳۹ ۶۶۳,۱۷۵ ۰ ۱۱۹,۷۲۷ ۸۳,۶۴۳,۹۹۰ ۲۳۹,۲۸۴ ۲۸,۵۰۵,۱۸۶ ۵۵,۱۳۸,۸۰۴ ۳۶,۵۶۶,۶۹۸,۳۱۹,۶۴۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۶۶۵,۶۲۸ ۶۶۱,۶۹۰ ۰ ۶۲,۰۹۴ ۸۳,۵۲۴,۲۶۳ ۲۵۷,۸۳۹ ۲۸,۲۶۵,۹۰۲ ۵۵,۲۵۸,۳۶۱ ۳۶,۵۶۳,۹۰۷,۷۷۹,۴۰۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶۵۲,۷۴۴ ۶۴۸,۹۱۳ ۰ ۰ ۸۳,۴۶۲,۱۶۹ ۰ ۲۸,۰۰۸,۰۶۳ ۵۵,۴۵۴,۱۰۶ ۳۵,۹۸۴,۸۸۴,۲۳۹,۵۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۶۳۶,۵۰۴ ۶۳۲,۷۸۴ ۰ ۰ ۸۳,۴۶۲,۱۶۹ ۰ ۲۸,۰۰۸,۰۶۳ ۵۵,۴۵۴,۱۰۶ ۳۵,۰۹۰,۴۷۲,۴۱۱,۷۱۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۶۳۶,۵۱۶ ۶۳۲,۷۹۷ ۰ ۱۵۵,۰۹۹ ۸۳,۴۶۲,۱۶۹ ۲۷۴,۸۶۶ ۲۸,۰۰۸,۰۶۳ ۵۵,۴۵۴,۱۰۶ ۳۵,۰۹۱,۱۷۵,۶۹۱,۶۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۶۳۶,۵۱۱ ۶۳۲,۷۹۹ ۰ ۱۶۰,۴۵۲ ۸۳,۳۰۷,۰۷۰ ۲۳۹,۷۳۷ ۲۷,۷۳۳,۱۹۷ ۵۵,۵۷۳,۸۷۳ ۳۵,۱۶۷,۰۹۳,۱۳۳,۵۵۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۶۴۲,۴۸۰ ۶۳۸,۷۰۹ ۰ ۱۲۶,۳۷۰ ۸۳,۱۴۶,۶۱۸ ۲۱۷,۰۵۸ ۲۷,۴۹۳,۴۶۰ ۵۵,۶۵۳,۱۵۸ ۳۵,۵۴۶,۱۶۸,۵۵۵,۳۰۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۶۳۸,۹۴۶ ۶۳۵,۱۸۳ ۰ ۲۰۸,۲۳۰ ۸۳,۰۲۰,۲۴۸ ۲۷۷,۱۴۲ ۲۷,۲۷۶,۴۰۲ ۵۵,۷۴۳,۸۴۶ ۳۵,۴۰۷,۵۴۴,۵۱۶,۸۲۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶۴۸,۳۷۶ ۶۴۴,۴۷۳ ۰ ۱۹۶,۴۶۱ ۸۲,۸۱۲,۰۱۸ ۱۷۸,۰۸۶ ۲۶,۹۹۹,۲۶۰ ۵۵,۸۱۲,۷۵۸ ۳۵,۹۶۹,۸۰۲,۰۹۲,۷۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۶۵۳,۷۲۹ ۶۴۹,۷۷۶ ۰ ۰ ۸۲,۶۱۵,۵۵۷ ۰ ۲۶,۸۲۱,۱۷۴ ۵۵,۷۹۴,۳۸۳ ۳۶,۲۵۳,۸۵۸,۰۹۴,۹۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶۳۹,۹۷۶ ۶۳۶,۰۲۵ ۰ ۰ ۸۲,۶۱۵,۵۵۷ ۰ ۲۶,۸۲۱,۱۷۴ ۵۵,۷۹۴,۳۸۳ ۳۵,۴۸۶,۶۳۴,۲۲۳,۶۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۶۳۹,۹۹۴ ۶۳۶,۰۴۴ ۰ ۸۱,۳۸۸ ۸۲,۶۱۵,۵۵۷ ۱۹۹,۷۱۶ ۲۶,۸۲۱,۱۷۴ ۵۵,۷۹۴,۳۸۳ ۳۵,۴۸۷,۶۵۴,۶۶۶,۰۲۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۶۳۹,۹۹۹ ۶۳۶,۰۵۶ ۰ ۲۸۳,۲۵۷ ۸۲,۵۳۴,۱۶۹ ۱۲۹,۹۸۹ ۲۶,۶۲۱,۴۵۸ ۵۵,۹۱۲,۷۱۱ ۳۵,۵۶۳,۶۱۸,۷۱۴,۳۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۶۴۶,۹۹۴ ۶۴۲,۷۴۵ ۰ ۸۲,۳۹۵ ۸۲,۲۵۰,۹۱۲ ۳۹۶,۲۴۳ ۲۶,۴۹۱,۴۶۹ ۵۵,۷۵۹,۴۴۳ ۳۵,۸۳۹,۰۹۶,۱۸۴,۱۳۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۶۵۱,۲۰۵ ۶۴۶,۸۹۱ ۰ ۱۳۷,۳۶۷ ۸۲,۱۶۸,۵۱۷ ۱,۱۶۸,۰۹۹ ۲۶,۰۹۵,۲۲۶ ۵۶,۰۷۳,۲۹۱ ۳۶,۲۷۳,۳۱۹,۱۲۹,۸۳۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۶۳۴,۶۲۴ ۶۳۰,۴۵۲ ۰ ۱۰۳,۰۹۵ ۸۲,۰۳۱,۱۵۰ ۳۷۱,۱۱۷ ۲۴,۹۲۷,۱۲۷ ۵۷,۱۰۴,۰۲۳ ۳۶,۰۰۱,۳۱۷,۴۷۷,۴۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۶۰۹,۴۸۹ ۶۰۵,۴۶۷ ۰ ۰ ۸۱,۹۲۸,۰۵۵ ۰ ۲۴,۵۵۶,۰۱۰ ۵۷,۳۷۲,۰۴۵ ۳۴,۷۳۶,۸۸۸,۸۵۲,۴۵۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۶۱۴,۹۱۰ ۶۱۰,۷۷۸ ۰ ۰ ۸۱,۹۲۸,۰۵۵ ۰ ۲۴,۵۵۶,۰۱۰ ۵۷,۳۷۲,۰۴۵ ۳۵,۰۴۱,۵۹۲,۱۷۸,۶۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۶۱۴,۹۲۴ ۶۱۰,۷۹۲ ۰ ۱۴۴,۰۹۳ ۸۱,۹۲۸,۰۵۵ ۱,۳۱۸,۶۸۸ ۲۴,۵۵۶,۰۱۰ ۵۷,۳۷۲,۰۴۵ ۳۵,۰۴۲,۴۱۴,۱۱۲,۲۷۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۶۱۴,۸۵۰ ۶۱۰,۸۰۱ ۰ ۱۳۹,۱۹۴ ۸۱,۷۸۳,۹۶۲ ۱۰۴,۲۶۹ ۲۳,۲۳۷,۳۲۲ ۵۸,۵۴۶,۶۴۰ ۳۵,۷۶۰,۳۴۵,۹۹۱,۴۶۹