صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۲۸۲,۴۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۷,۷۱۷,۵۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۴۸۳,۸۷۹,۹۱۳,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰۱,۶۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹۷,۳۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹۷,۳۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۷۰۱,۶۱۵ ۶۹۷,۳۰۸ ۶۹۷,۳۰۸ ۰ ۶,۰۶۲ ۱۲۴,۳۴۸,۹۹۵ ۱۵,۹۱۶ ۸۲,۰۶۶,۵۸۰ ۴۲,۲۸۲,۴۱۵ ۲۹,۴۸۳,۸۷۹,۹۱۳,۵۷۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۶۹۹,۶۴۴ ۶۹۵,۳۴۹ ۶۹۵,۳۴۹ ۰ ۲,۷۸۰ ۱۲۴,۳۴۲,۹۳۳ ۳۳,۰۳۰ ۸۲,۰۵۰,۶۶۴ ۴۲,۲۹۲,۲۶۹ ۲۹,۴۰۷,۸۶۹,۹۵۲,۰۱۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۶۹۵,۱۵۲ ۶۹۰,۸۸۵ ۶۹۰,۸۸۵ ۰ ۴۶,۰۷۳ ۱۲۴,۳۴۰,۱۵۳ ۱۷۷,۶۶۲ ۸۲,۰۱۷,۶۳۴ ۴۲,۳۲۲,۵۱۹ ۲۹,۲۴۰,۰۱۰,۰۷۵,۹۹۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۶۹۵,۷۶۳ ۶۹۱,۵۰۸ ۶۹۱,۵۰۸ ۰ ۳,۲۳۱ ۱۲۴,۲۹۴,۰۸۰ ۸۰,۸۱۰ ۸۱,۸۳۹,۹۷۲ ۴۲,۴۵۴,۱۰۸ ۲۹,۳۵۷,۳۴۲,۰۱۷,۰۵۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۷۰۶,۱۴۷ ۷۰۱,۸۳۴ ۷۰۱,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۹۰,۸۴۹ ۰ ۸۱,۷۵۹,۱۶۲ ۴۲,۵۳۱,۶۸۷ ۲۹,۸۵۰,۱۸۰,۶۱۶,۳۵۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۷۱۵,۸۹۵ ۷۱۱,۵۱۵ ۷۱۱,۵۱۵ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۹۰,۸۴۹ ۰ ۸۱,۷۵۹,۱۶۲ ۴۲,۵۳۱,۶۸۷ ۳۰,۲۶۱,۹۳۱,۴۴۱,۲۸۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۷۱۵,۸۹۰ ۷۱۱,۵۰۳ ۷۱۱,۵۰۳ ۰ ۴,۸۳۴ ۱۲۴,۲۹۰,۸۴۹ ۸۰,۴۲۷ ۸۱,۷۵۹,۱۶۲ ۴۲,۵۳۱,۶۸۷ ۳۰,۲۶۱,۴۳۸,۵۳۲,۰۸۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۷۱۵,۹۱۰ ۷۱۱,۵۳۰ ۷۱۱,۵۳۰ ۰ ۴,۲۳۵ ۱۲۴,۲۸۶,۰۱۵ ۱۵۴,۸۰۷ ۸۱,۶۷۸,۷۳۵ ۴۲,۶۰۷,۲۸۰ ۳۰,۳۱۶,۳۵۳,۷۷۴,۳۴۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۷۲۱,۰۳۱ ۷۱۶,۶۲۱ ۷۱۶,۶۲۱ ۰ ۶,۶۷۵ ۱۲۴,۲۸۱,۷۸۰ ۳۱,۳۸۴ ۸۱,۵۲۳,۹۲۸ ۴۲,۷۵۷,۸۵۲ ۳۰,۶۴۱,۱۸۶,۲۳۶,۷۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۷۲۶,۱۶۳ ۷۲۱,۷۱۹ ۷۲۱,۷۱۹ ۰ ۱۳,۶۵۷ ۱۲۴,۲۷۵,۱۰۵ ۴۴,۲۸۲ ۸۱,۴۹۲,۵۴۴ ۴۲,۷۸۲,۵۶۱ ۳۰,۸۷۶,۹۶۹,۲۶۹,۱۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷۲۶,۵۵۴ ۷۲۲,۱۰۶ ۷۲۲,۱۰۶ ۰ ۵,۸۹۹ ۱۲۴,۲۶۱,۴۴۸ ۴۵,۷۰۱ ۸۱,۴۴۸,۲۶۲ ۴۲,۸۱۳,۱۸۶ ۳۰,۹۱۵,۶۷۵,۶۱۰,۸۹۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۷۲۶,۷۴۹ ۷۲۲,۲۹۹ ۷۲۲,۲۹۹ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۵۵,۵۴۹ ۰ ۸۱,۴۰۲,۵۶۱ ۴۲,۸۵۲,۹۸۸ ۳۰,۹۵۲,۶۸۵,۵۴۲,۱۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۷۳۵,۷۲۳ ۷۳۱,۲۰۷ ۷۳۱,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۵۵,۵۴۹ ۰ ۸۱,۴۰۲,۵۶۱ ۴۲,۸۵۲,۹۸۸ ۳۱,۳۳۴,۳۸۸,۵۰۷,۹۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۷۳۵,۷۳۵ ۷۳۱,۲۱۸ ۷۳۱,۲۱۸ ۰ ۱۶,۵۰۲ ۱۲۴,۲۵۵,۵۴۹ ۲۷,۱۸۸ ۸۱,۴۰۲,۵۶۱ ۴۲,۸۵۲,۹۸۸ ۳۱,۳۳۴,۸۹۱,۴۷۸,۹۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۷۳۵,۶۵۶ ۷۳۱,۱۴۱ ۷۳۱,۱۴۱ ۰ ۸,۴۳۴ ۱۲۴,۲۳۹,۰۴۷ ۱,۰۳۱,۴۵۵ ۸۱,۳۷۵,۳۷۳ ۴۲,۸۶۳,۶۷۴ ۳۱,۳۳۹,۳۹۸,۴۰۹,۶۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۷۴۰,۴۵۹ ۷۳۶,۰۲۳ ۷۳۶,۰۲۳ ۰ ۸,۲۷۰ ۱۲۴,۲۳۰,۶۱۳ ۲۴,۷۹۵ ۸۰,۳۴۳,۹۱۸ ۴۳,۸۸۶,۶۹۵ ۳۲,۳۰۱,۶۲۲,۰۴۷,۷۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۷۳۸,۰۳۱ ۷۳۳,۶۱۷ ۷۳۳,۶۱۷ ۰ ۹,۶۳۱ ۱۲۴,۲۲۲,۳۴۳ ۳۷۳,۴۷۱ ۸۰,۳۱۹,۱۲۳ ۴۳,۹۰۳,۲۲۰ ۳۲,۲۰۸,۱۳۶,۸۶۵,۶۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۷۱۸,۸۰۰ ۷۱۴,۵۵۲ ۷۱۴,۵۵۲ ۰ ۸,۴۵۶ ۱۲۴,۲۱۲,۷۱۲ ۳۹,۶۹۵ ۷۹,۹۴۵,۶۵۲ ۴۴,۲۶۷,۰۶۰ ۳۱,۶۳۱,۱۲۶,۴۷۶,۸۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۷۱۱,۰۸۳ ۷۰۶,۸۸۷ ۷۰۶,۸۸۷ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۰۴,۲۵۶ ۰ ۷۹,۹۰۵,۹۵۷ ۴۴,۲۹۸,۲۹۹ ۳۱,۳۱۳,۹۰۹,۰۲۰,۲۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۷۱۰,۲۵۴ ۷۰۶,۰۶۲ ۷۰۶,۰۶۲ ۰ ۰ ۱۲۴,۲۰۴,۲۵۶ ۰ ۷۹,۹۰۵,۹۵۷ ۴۴,۲۹۸,۲۹۹ ۳۱,۲۷۷,۳۴۹,۲۰۸,۳۸۷
  مشاهده همه