صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۲,۰۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۷,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۸۱,۹۳۶,۳۲۸,۰۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۱۱,۱۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۸۴,۶۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۸۴,۶۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۹,۸۱۱,۱۱۲ ۱۹,۵۸۴,۶۳۱ ۰ ۰ ۱,۳۰۰,۹۹۶ ۰ ۹۱۸,۹۶۵ ۳۸۲,۰۳۱ ۷,۴۸۱,۹۳۶,۳۲۸,۰۹۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۹,۸۱۱,۱۱۱ ۱۹,۵۸۴,۶۳۰ ۰ ۲,۸۷۲ ۱,۳۰۰,۹۹۶ ۲,۲۴۵ ۹۱۸,۹۶۵ ۳۸۲,۰۳۱ ۷,۴۸۱,۹۳۵,۶۷۱,۶۰۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۹,۸۰۹,۷۷۷ ۱۹,۵۸۲,۹۲۴ ۰ ۱,۶۴۸ ۱,۲۹۸,۱۲۴ ۳۵۹ ۹۱۶,۷۲۰ ۳۸۱,۴۰۴ ۷,۴۶۹,۰۰۵,۴۶۰,۹۳۲
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۹,۵۹۵,۳۵۱ ۱۹,۳۷۲,۵۰۷ ۰ ۲,۹۹۹ ۱,۲۹۶,۴۷۶ ۱۹۵ ۹۱۶,۳۶۱ ۳۸۰,۱۱۵ ۷,۳۶۳,۷۸۰,۵۴۷,۷۰۸
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹,۷۷۴,۷۸۳ ۱۹,۵۴۷,۹۶۲ ۰ ۳,۰۴۲ ۱,۲۹۳,۴۷۷ ۲۲۳ ۹۱۶,۱۶۶ ۳۷۷,۳۱۱ ۷,۳۷۵,۶۶۰,۹۹۷,۷۸۸
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹,۹۱۹,۲۵۹ ۱۹,۶۸۸,۹۳۰ ۰ ۲,۰۴۶ ۱,۲۹۰,۴۳۵ ۲۱۹ ۹۱۵,۹۴۳ ۳۷۴,۴۹۲ ۷,۳۷۳,۳۴۶,۸۶۶,۰۹۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۹,۸۹۸,۵۴۸ ۱۹,۶۶۷,۶۴۱ ۰ ۰ ۱,۲۸۸,۳۸۹ ۰ ۹۱۵,۷۲۴ ۳۷۲,۶۶۵ ۷,۳۲۹,۴۴۱,۳۴۶,۸۱۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۹,۴۵۵,۷۵۸ ۱۹,۲۳۲,۸۸۸ ۰ ۰ ۱,۲۸۸,۳۸۹ ۰ ۹۱۵,۷۲۴ ۳۷۲,۶۶۵ ۷,۱۶۷,۴۲۴,۲۱۰,۸۹۴
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۹,۴۵۶,۲۳۹ ۱۹,۲۳۳,۳۶۹ ۰ ۲,۲۰۶ ۱,۲۸۸,۳۸۹ ۸۵ ۹۱۵,۷۲۴ ۳۷۲,۶۶۵ ۷,۱۶۷,۶۰۳,۶۳۷,۲۵۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۹,۴۵۶,۶۷۰ ۱۹,۲۳۲,۵۲۴ ۰ ۵,۴۶۷ ۱,۲۸۶,۱۸۳ ۶۹ ۹۱۵,۶۳۹ ۳۷۰,۵۴۴ ۷,۱۲۶,۴۹۶,۵۵۲,۰۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۹,۲۵۱,۵۹۹ ۱۹,۰۲۸,۰۰۹ ۰ ۸,۰۷۳ ۱,۲۸۰,۷۱۶ ۱۷۵ ۹۱۵,۵۷۰ ۳۶۵,۱۴۶ ۶,۹۴۸,۰۰۱,۲۲۸,۴۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۸,۹۸۳,۵۶۸ ۱۸,۷۵۹,۵۴۰ ۰ ۹,۴۹۴ ۱,۲۷۲,۶۴۳ ۸۱ ۹۱۵,۳۹۵ ۳۵۷,۲۴۸ ۶,۷۰۱,۸۰۸,۱۴۶,۰۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۸,۳۲۱,۴۵۴ ۱۸,۱۰۰,۷۴۵ ۰ ۵۳ ۱,۲۶۳,۱۴۹ ۱,۸۰۷ ۹۱۵,۳۱۴ ۳۴۷,۸۳۵ ۶,۲۹۶,۰۷۲,۶۳۶,۰۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۷,۷۳۴,۹۱۳ ۱۷,۵۲۳,۴۵۶ ۰ ۰ ۱,۲۶۳,۰۹۶ ۰ ۹۱۳,۵۰۷ ۳۴۹,۵۸۹ ۶,۱۲۶,۰۰۷,۵۶۹,۸۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۷,۴۶۴,۹۸۶ ۱۷,۲۵۷,۱۷۱ ۰ ۰ ۱,۲۶۳,۰۹۶ ۰ ۹۱۳,۵۰۷ ۳۴۹,۵۸۹ ۶,۰۳۲,۹۱۶,۹۹۰,۰۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۷,۴۶۵,۳۶۷ ۱۷,۲۵۷,۵۵۲ ۰ ۲۰۹ ۱,۲۶۳,۰۹۶ ۴,۶۷۵ ۹۱۳,۵۰۷ ۳۴۹,۵۸۹ ۶,۰۳۳,۰۵۰,۲۴۹,۹۱۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۷,۴۶۳,۰۰۶ ۱۷,۲۵۷,۸۱۲ ۰ ۱۴۵ ۱,۲۶۲,۸۸۷ ۲۱۱ ۹۰۸,۸۳۲ ۳۵۴,۰۵۵ ۶,۱۱۰,۲۱۴,۴۹۳,۲۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۷,۶۷۱,۳۲۶ ۱۷,۴۶۱,۳۷۳ ۰ ۶۵۴ ۱,۲۶۲,۷۴۲ ۲,۰۶۶ ۹۰۸,۶۲۱ ۳۵۴,۱۲۱ ۶,۱۸۳,۴۳۸,۸۱۹,۷۴۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۸,۰۲۷,۴۱۱ ۱۷,۸۱۳,۳۶۶ ۰ ۹۶۵ ۱,۲۶۲,۰۸۸ ۹,۴۳۶ ۹۰۶,۵۵۵ ۳۵۵,۵۳۳ ۶,۳۳۳,۲۳۹,۳۳۳,۸۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۸,۰۲۲,۲۸۳ ۱۷,۸۱۳,۲۱۹ ۰ ۲,۳۰۳ ۱,۲۶۱,۱۲۳ ۵۶۲ ۸۹۷,۱۱۹ ۳۶۴,۰۰۴ ۶,۴۸۴,۰۸۲,۸۶۰,۳۰۵