صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۹,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۶۰,۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۷۳۵,۵۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۳۷۷,۱۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۸۶,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۸۶,۴۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۵,۳۷۷,۱۹۳ ۲۵,۰۸۶,۴۶۷ ۰ ۶۲۵ ۱,۴۲۶,۶۹۵ ۱۶۶ ۹۸۷,۰۸۳ ۴۳۹,۶۱۲ ۱۱,۰۲۸,۳۱۱,۷۳۵,۵۵۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۴,۷۸۴,۸۸۳ ۲۴,۵۰۲,۰۶۷ ۰ ۰ ۱,۴۲۶,۰۷۰ ۰ ۹۸۶,۹۱۷ ۴۳۹,۱۵۳ ۱۰,۷۶۰,۱۵۶,۱۲۴,۶۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۴,۳۷۵,۱۹۶ ۲۴,۰۹۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۱,۴۲۶,۰۷۰ ۰ ۹۸۶,۹۱۷ ۴۳۹,۱۵۳ ۱۰,۵۸۲,۶۳۷,۹۰۶,۲۸۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۴,۳۷۵,۵۳۹ ۲۴,۰۹۸,۱۸۲ ۰ ۳۲۰ ۱,۴۲۶,۰۷۰ ۷,۴۴۲ ۹۸۶,۹۱۷ ۴۳۹,۱۵۳ ۱۰,۵۸۲,۷۸۸,۸۲۰,۶۶۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۴,۳۷۱,۲۶۰ ۲۴,۰۹۸,۳۲۹ ۰ ۶۶۶ ۱,۴۲۵,۷۵۰ ۸۳۶ ۹۷۹,۴۷۵ ۴۴۶,۲۷۵ ۱۰,۷۵۴,۴۸۱,۶۸۹,۸۶۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۳,۹۹۵,۷۶۰ ۲۳,۷۲۷,۹۴۷ ۰ ۰ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۰ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۹۳,۲۲۳,۳۰۰,۹۲۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۳,۸۷۳,۶۶۹ ۲۳,۶۰۶,۸۸۶ ۲۳۱,۹۸۹ ۰ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۰ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۳۹,۱۷۶,۱۰۷,۰۵۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۳,۸۷۴,۰۳۵ ۲۳,۶۰۷,۲۵۲ ۲۳۱,۹۸۹ ۰ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۰ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۳۹,۳۳۹,۴۹۲,۶۷۶
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۳,۸۷۴,۴۰۲ ۲۳,۶۰۷,۶۱۹ ۲۳۱,۹۸۹ ۰ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۰ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۳۹,۵۰۳,۳۰۷,۳۵۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۳,۸۷۴,۷۷۰ ۲۳,۶۰۷,۹۸۷ ۲۳۱,۹۸۹ ۰ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۰ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۳۹,۶۶۷,۵۵۱,۰۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۳,۸۷۵,۱۴۲ ۲۳,۶۰۸,۳۵۸ ۲۳۱,۹۸۹ ۵,۳۸۸ ۱,۴۲۵,۰۸۴ ۱۳۴ ۹۷۸,۶۳۹ ۴۴۶,۴۴۵ ۱۰,۵۳۹,۸۳۳,۵۸۰,۳۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۳,۸۷۵,۴۱۸ ۲۳,۶۰۵,۴۵۷ ۲۳۴,۷۵۲ ۱,۳۰۰ ۱,۴۱۹,۶۹۶ ۳۰۲ ۹۷۸,۵۰۵ ۴۴۱,۱۹۱ ۱۰,۴۱۴,۵۱۵,۲۷۵,۳۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۳,۴۱۸,۱۰۱ ۲۳,۱۵۳,۰۱۱ ۲۳۲,۷۳۰ ۷۵۵ ۱,۴۱۸,۳۹۶ ۴,۵۸۵ ۹۷۸,۲۰۳ ۴۴۰,۱۹۳ ۱۰,۱۹۱,۷۹۳,۲۹۸,۹۴۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۳,۴۵۴,۲۷۵ ۲۳,۱۸۶,۸۴۳ ۲۴۴,۵۲۶ ۱,۴۲۹ ۱,۴۱۷,۶۴۱ ۸,۴۱۳ ۹۷۳,۶۱۸ ۴۴۴,۰۲۳ ۱۰,۲۹۵,۴۹۱,۶۶۹,۹۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۳,۰۴۶,۳۱۲ ۲۲,۷۸۶,۶۳۴ ۲۲۲,۳۷۷ ۱,۲۳۱ ۱,۴۱۶,۲۱۲ ۴۶۱ ۹۶۵,۲۰۵ ۴۵۱,۰۰۷ ۱۰,۲۷۶,۹۳۱,۲۸۶,۳۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲۲,۹۲۵,۶۱۶ ۲۲,۶۶۵,۱۰۶ ۷۲۷,۹۴۱ ۰ ۱,۴۱۴,۹۸۱ ۰ ۹۶۴,۷۴۴ ۴۵۰,۲۳۷ ۱۰,۲۰۴,۶۶۹,۱۹۷,۸۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۴,۳۹۴,۴۶۱ ۲۴,۱۱۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۴,۹۸۱ ۰ ۹۶۴,۷۴۴ ۴۵۰,۲۳۷ ۱۰,۸۵۶,۳۲۳,۷۷۴,۰۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲۴,۳۹۴,۸۱۳ ۲۴,۱۱۲,۸۱۷ ۰ ۷۵۷ ۱,۴۱۴,۹۸۱ ۴,۰۵۶ ۹۶۴,۷۴۴ ۴۵۰,۲۳۷ ۱۰,۸۵۶,۴۸۲,۴۰۰,۴۷۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۲۴,۳۹۲,۶۴۵ ۲۴,۱۱۲,۷۰۰ ۰ ۸۰۲ ۱,۴۱۴,۲۲۴ ۵,۱۲۱ ۹۶۰,۶۸۸ ۴۵۳,۵۳۶ ۱۰,۹۳۵,۹۷۷,۶۳۹,۷۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲۴,۴۵۷,۹۹۷ ۲۴,۱۷۸,۴۵۱ ۰ ۱,۱۰۰ ۱,۴۱۳,۴۲۲ ۱,۰۴۰ ۹۵۵,۵۶۷ ۴۵۷,۸۵۵ ۱۱,۰۷۰,۲۲۴,۶۵۷,۵۱۲