صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۴۶,۰۷۲,۰۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۳۵۳,۹۲۷,۹۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۴۴۳,۶۳۹,۶۸۲,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۰,۸۸۵ ۱۰,۸۱۸ ۱۰,۸۱۸ ۰ ۴۴,۶۲۷ ۵,۵۹۳,۸۶۰,۷۷۴ ۸۳۱,۴۸۸ ۱,۹۴۷,۷۸۸,۶۷۶ ۳,۶۴۶,۰۷۲,۰۹۸ ۳۹,۴۴۳,۶۳۹,۶۸۲,۷۸۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۰,۸۴۶ ۱۰,۷۷۹ ۱۰,۷۷۹ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۰ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۳۰۹,۳۱۹,۴۸۷,۹۹۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۴۵ ۱۰,۷۴۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۰ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۱۸۵,۵۷۹,۴۷۴,۸۵۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۴۵ ۱۰,۷۴۵ ۰ ۱۰۱,۳۹۲ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۳,۰۶۲,۱۵۶ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۱۸۵,۴۶۲,۰۱۰,۸۱۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۴۵ ۱۰,۷۴۵ ۰ ۱۲۲,۱۲۵ ۵,۵۹۳,۷۱۴,۷۵۵ ۱,۸۸۴,۹۴۱ ۱,۹۴۳,۸۹۵,۰۳۲ ۳,۶۴۹,۸۱۹,۷۲۳ ۳۹,۲۱۸,۱۱۴,۸۵۱,۲۹۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۰,۷۶۱ ۱۰,۶۹۵ ۱۰,۶۹۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۵۹۲,۶۳۰ ۰ ۱,۹۴۲,۰۱۰,۰۹۱ ۳,۶۵۱,۵۸۲,۵۳۹ ۳۹,۰۵۳,۵۳۰,۷۷۰,۰۷۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱۰,۷۸۸ ۱۰,۷۲۲ ۱۰,۷۲۲ ۰ ۵۵,۸۴۷ ۵,۵۹۳,۵۹۲,۶۳۰ ۳,۸۳۸,۲۱۲ ۱,۹۴۲,۰۱۰,۰۹۱ ۳,۶۵۱,۵۸۲,۵۳۹ ۳۹,۱۵۲,۴۲۹,۷۷۵,۲۵۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۰,۷۸۸ ۱۰,۷۲۲ ۱۰,۷۲۲ ۰ ۶۵,۱۱۷ ۵,۵۹۳,۵۳۶,۷۸۳ ۳,۰۴۱,۸۲۸ ۱,۹۳۸,۱۷۱,۸۷۹ ۳,۶۵۵,۳۶۴,۹۰۴ ۳۹,۱۹۳,۰۷۰,۷۶۴,۰۱۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۰,۸۷۹ ۱۰,۸۱۲ ۱۰,۸۱۲ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۴۷۱,۶۶۶ ۰ ۱,۹۳۵,۱۳۰,۰۵۱ ۳,۶۵۸,۳۴۱,۶۱۵ ۳۹,۵۵۳,۹۲۱,۷۸۴,۵۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۰,۹۵۱ ۱۰,۸۸۳ ۱۰,۸۸۳ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۴۷۱,۶۶۶ ۰ ۱,۹۳۵,۱۳۰,۰۵۱ ۳,۶۵۸,۳۴۱,۶۱۵ ۳۹,۸۱۴,۷۱۶,۱۱۸,۸۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰,۹۵۱ ۱۰,۸۸۳ ۱۰,۸۸۳ ۰ ۳۰۵,۳۸۰ ۵,۵۹۳,۴۷۱,۶۶۶ ۷۱۵,۱۵۷ ۱,۹۳۵,۱۳۰,۰۵۱ ۳,۶۵۸,۳۴۱,۶۱۵ ۳۹,۸۱۴,۸۴۳,۷۱۱,۱۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۰,۹۵۴ ۱۰,۸۸۷ ۱۰,۸۸۷ ۰ ۱۶۸,۳۲۵ ۵,۵۹۳,۱۶۶,۲۸۶ ۱,۸۰۹,۹۷۵ ۱,۹۳۴,۴۱۴,۸۹۴ ۳,۶۵۸,۷۵۱,۳۹۲ ۳۹,۸۳۱,۲۰۷,۸۱۹,۷۶۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۹۷۶ ۱۰,۹۰۸ ۱۰,۹۰۸ ۰ ۱۴۴,۰۵۴ ۵,۵۹۲,۹۹۷,۹۶۱ ۲,۷۳۵,۵۶۴ ۱,۹۳۲,۶۰۴,۹۱۹ ۳,۶۶۰,۳۹۳,۰۴۲ ۳۹,۹۲۷,۹۷۵,۶۱۴,۴۲۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۹۵۳ ۱۰,۸۸۵ ۱۰,۸۸۵ ۰ ۹۱,۴۵۵ ۵,۵۹۲,۸۵۳,۹۰۷ ۹,۷۰۲,۰۹۹ ۱,۹۲۹,۸۶۹,۳۵۵ ۳,۶۶۲,۹۸۴,۵۵۲ ۳۹,۸۷۲,۴۷۱,۶۵۵,۴۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۰,۸۸۱ ۱۰,۸۱۳ ۱۰,۸۱۳ ۰ ۱۵۳,۰۵۹ ۵,۵۹۲,۷۶۲,۴۵۲ ۱,۷۸۹,۰۵۵ ۱,۹۲۰,۱۶۷,۲۵۶ ۳,۶۷۲,۵۹۵,۱۹۶ ۳۹,۷۱۳,۳۸۱,۸۸۶,۶۷۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰,۸۹۲ ۱۰,۸۲۵ ۱۰,۸۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۲,۶۰۹,۳۹۳ ۰ ۱,۹۱۸,۳۷۸,۲۰۱ ۳,۶۷۴,۲۳۱,۱۹۲ ۳۹,۷۷۲,۷۶۹,۹۱۵,۴۲۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۹۹۰ ۱۰,۹۲۲ ۱۰,۹۲۲ ۰ ۰ ۵,۵۹۲,۶۰۹,۳۹۳ ۰ ۱,۹۱۸,۳۷۸,۲۰۱ ۳,۶۷۴,۲۳۱,۱۹۲ ۴۰,۱۲۸,۹۶۵,۰۴۱,۲۶۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۹۹۰ ۱۰,۹۲۲ ۱۰,۹۲۲ ۰ ۹۱,۶۰۶ ۵,۵۹۲,۶۰۹,۳۹۳ ۶۱۳,۱۳۸ ۱,۹۱۸,۳۷۸,۲۰۱ ۳,۶۷۴,۲۳۱,۱۹۲ ۴۰,۱۲۹,۲۰۴,۰۴۱,۳۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۹۹۰ ۱۰,۹۲۲ ۱۰,۹۲۲ ۰ ۰ ۵,۵۹۲,۵۱۷,۷۸۷ ۰ ۱,۹۱۷,۷۶۵,۰۶۳ ۳,۶۷۴,۷۵۲,۷۲۴ ۴۰,۱۳۵,۴۱۷,۴۲۹,۰۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۱,۰۴۲ ۱۰,۹۷۴ ۱۰,۹۷۴ ۰ ۰ ۵,۵۹۲,۵۱۷,۷۸۷ ۰ ۱,۹۱۷,۷۶۵,۰۶۳ ۳,۶۷۴,۷۵۲,۷۲۴ ۴۰,۳۲۵,۶۹۱,۰۱۲,۳۰۹
  مشاهده همه