صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۰۳,۸۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۶۹۶,۱۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۶۰۲,۱۱۰,۲۷۵,۵۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۹,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۵,۷۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۵,۷۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۶۲۹,۳۵۴ ۶۲۵,۷۸۷ ۶۲۵,۷۸۷ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۰ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۶۰۲,۱۱۰,۲۷۵,۵۴۷
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۶۳۳,۱۰۴ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۰ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۰ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۷۷۸,۲۶۹,۶۱۴,۷۰۹
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۶۳۳,۱۰۴ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۱,۱۱۱ ۱۲۲,۲۰۲,۳۳۴ ۹,۱۲۳ ۷۴,۸۹۸,۵۲۱ ۴۷,۳۰۳,۸۱۳ ۲۹,۷۷۸,۲۶۰,۴۶۸,۴۹۴
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۶۳۳,۱۰۳ ۶۲۹,۵۱۱ ۶۲۹,۵۱۱ ۰ ۱۳,۴۷۷ ۱۲۲,۲۰۱,۲۲۳ ۵۳,۳۴۱ ۷۴,۸۸۹,۳۹۸ ۴۷,۳۱۱,۸۲۵ ۲۹,۷۸۳,۲۹۲,۰۶۲,۹۶۹
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۶۳۴,۴۷۴ ۶۳۰,۸۷۳ ۶۳۰,۸۷۳ ۰ ۳۳۶ ۱۲۲,۱۸۷,۷۴۶ ۴۳,۹۹۲ ۷۴,۸۳۶,۰۵۷ ۴۷,۳۵۱,۶۸۹ ۲۹,۸۷۲,۸۹۶,۵۵۶,۴۶۹
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۶۳۴,۲۷۸ ۶۳۰,۶۸۱ ۶۳۰,۶۸۱ ۰ ۲,۲۵۶ ۱۲۲,۱۸۷,۴۱۰ ۳۶,۵۸۵ ۷۴,۷۹۲,۰۶۵ ۴۷,۳۹۵,۳۴۵ ۲۹,۸۹۱,۳۴۶,۶۳۳,۹۵۶
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۶۳۸,۱۳۷ ۶۳۴,۵۱۴ ۶۳۴,۵۱۴ ۰ ۳,۲۶۷ ۱۲۲,۱۸۵,۱۵۴ ۶۹,۳۴۷ ۷۴,۷۵۵,۴۸۰ ۴۷,۴۲۹,۶۷۴ ۳۰,۰۹۴,۷۹۸,۲۸۹,۳۲۰
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۶۵۱,۶۶۱ ۶۴۷,۹۵۰ ۶۴۷,۹۵۰ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۰ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۷۷۴,۸۷۰,۸۵۵,۲۳۰
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۶۵۳,۹۸۰ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۰ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۸۸۴,۳۳۵,۳۴۷,۴۲۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۶۵۳,۹۸۰ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۵,۱۶۱ ۱۲۲,۱۸۱,۸۸۷ ۳۰,۵۳۳ ۷۴,۶۸۶,۱۳۳ ۴۷,۴۹۵,۷۵۴ ۳۰,۸۸۴,۳۴۹,۲۹۱,۹۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۶۵۳,۹۷۸ ۶۵۰,۲۵۵ ۶۵۰,۲۵۵ ۰ ۱,۹۶۷ ۱۲۲,۱۷۶,۷۲۶ ۲۵,۲۸۳ ۷۴,۶۵۵,۶۰۰ ۴۷,۵۲۱,۱۲۶ ۳۰,۹۰۰,۸۴۳,۴۰۴,۷۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۵۳,۵۷۸ ۶۴۹,۸۵۹ ۶۴۹,۸۵۹ ۰ ۳,۲۷۱ ۱۲۲,۱۷۴,۷۵۹ ۲۱,۸۸۰ ۷۴,۶۳۰,۳۱۷ ۴۷,۵۴۴,۴۴۲ ۳۰,۸۹۷,۲۰۲,۳۸۱,۹۰۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۶۵۹,۲۳۸ ۶۵۵,۴۸۵ ۶۵۵,۴۸۵ ۰ ۷,۸۱۵ ۱۲۲,۱۷۱,۴۸۸ ۵۲,۲۸۳ ۷۴,۶۰۸,۴۳۷ ۴۷,۵۶۳,۰۵۱ ۳۱,۱۷۶,۸۵۵,۹۰۲,۲۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۶۶۱,۳۴۱ ۶۵۷,۵۷۶ ۶۵۷,۵۷۶ ۰ ۶,۰۱۷ ۱۲۲,۱۶۳,۶۷۳ ۳۳,۰۶۷ ۷۴,۵۵۶,۱۵۴ ۴۷,۶۰۷,۵۱۹ ۳۱,۳۰۵,۵۶۲,۲۱۹,۲۰۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۶۶۲,۷۷۴ ۶۵۹,۰۰۱ ۶۵۹,۰۰۱ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۵۷,۶۵۶ ۰ ۷۴,۵۲۳,۰۸۷ ۴۷,۶۳۴,۵۶۹ ۳۱,۳۹۱,۲۳۲,۱۰۸,۹۴۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۶۷۰,۵۵۲ ۶۶۶,۷۲۶ ۶۶۶,۷۲۶ ۰ ۰ ۱۲۲,۱۵۷,۶۵۶ ۰ ۷۴,۵۲۳,۰۸۷ ۴۷,۶۳۴,۵۶۹ ۳۱,۷۵۹,۲۰۵,۱۱۲,۳۷۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۶۷۰,۵۵۳ ۶۶۶,۷۲۷ ۶۶۶,۷۲۷ ۰ ۶۹,۶۶۳ ۱۲۲,۱۵۷,۶۵۶ ۳,۲۶۲ ۷۴,۵۲۳,۰۸۷ ۴۷,۶۳۴,۵۶۹ ۳۱,۷۵۹,۲۵۹,۱۸۵,۰۵۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۶۷۰,۵۵۴ ۶۶۶,۷۲۳ ۶۶۶,۷۲۳ ۰ ۲۱,۷۶۳ ۱۲۲,۰۸۷,۹۹۳ ۱۶,۰۳۷ ۷۴,۵۱۹,۸۲۵ ۴۷,۵۶۸,۱۶۸ ۳۱,۷۱۴,۷۶۹,۴۹۴,۴۳۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۶۷۰,۶۷۶ ۶۶۶,۸۴۳ ۶۶۶,۸۴۳ ۰ ۱۱,۶۳۱ ۱۲۲,۰۶۶,۲۳۰ ۵۲,۸۰۱ ۷۴,۵۰۳,۷۸۸ ۴۷,۵۶۲,۴۴۲ ۳۱,۷۱۶,۶۹۵,۵۷۷,۸۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۶۷۱,۷۶۷ ۶۶۷,۹۱۶ ۶۶۷,۹۱۶ ۰ ۳۳,۲۶۰ ۱۲۲,۰۵۴,۵۹۹ ۳۱,۵۸۴ ۷۴,۴۵۰,۹۸۷ ۴۷,۶۰۳,۶۱۲ ۳۱,۷۹۵,۲۱۶,۴۴۶,۸۸۵
  مشاهده همه