اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 121,243
تعداد واحدهای باقی مانده: 378,757
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 980,698,046,622
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,157,834
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,088,698
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,088,698
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 8,157,834 8,088,698 0 383 921,297 44 800,054 121,243 980,698,046,622
  2 1397/10/24 8,113,627 8,044,825 0 87 920,914 742 800,010 120,904 972,651,512,609
  3 1397/10/23 8,111,303 8,042,944 0 1 920,827 44 799,268 121,559 977,692,197,247
  4 1397/10/22 8,138,497 8,069,857 0 0 920,826 0 799,224 121,602 981,310,801,979
  5 1397/10/21 8,150,717 8,081,601 0 0 920,826 0 799,224 121,602 982,738,805,944
  6 1397/10/20 8,150,986 8,081,870 0 253 920,826 0 799,224 121,602 982,771,557,685
  7 1397/10/19 8,151,256 8,081,996 0 58 920,573 197 799,224 121,349 980,742,111,480
  8 1397/10/18 8,128,160 8,057,854 0 0 920,515 56 799,027 121,488 978,932,619,078
  9 1397/10/17 8,034,192 7,964,783 0 5 920,515 167 798,971 121,544 968,071,561,722
  10 1397/10/16 7,948,870 7,880,380 0 43 920,510 21 798,804 121,706 959,089,551,480
  11 1397/10/15 7,944,693 7,876,173 0 0 920,467 0 798,783 121,684 958,404,215,480
  12 1397/10/14 7,950,222 7,881,634 0 0 920,467 0 798,783 121,684 959,068,724,250
  13 1397/10/13 7,950,476 7,881,888 0 34 920,467 415 798,783 121,684 959,099,688,675
  14 1397/10/12 7,950,498 7,882,124 0 49 920,433 78 798,368 122,065 962,131,449,766
  15 1397/10/11 8,013,109 7,944,085 0 165 920,384 1 798,290 122,094 969,925,086,871
  16 1397/10/10 8,037,433 7,968,102 0 226 920,219 520 798,289 121,930 971,550,651,904
  17 1397/10/09 8,040,126 7,970,805 0 43 919,993 1 797,769 122,224 974,223,641,036
  18 1397/10/08 8,011,943 7,942,998 0 0 919,950 0 797,768 122,182 970,491,384,097
  19 1397/10/07 7,887,208 7,819,461 0 0 919,950 0 797,768 122,182 955,397,368,703
  20 1397/10/06 7,887,414 7,819,667 0 21 919,950 64 797,768 122,182 955,422,521,303