صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۷۳۸,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۲۶۱,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۴۵۶,۷۸۴,۷۸۶,۸۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰۴,۹۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۰,۸۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۰,۸۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۷۰۴,۹۲۴ ۷۰۰,۸۳۷ ۷۰۰,۸۳۷ ۰ ۱۶,۴۰۹ ۱۲۰,۱۹۳,۶۳۶ ۴۱,۳۰۹ ۷۲,۴۵۵,۳۰۱ ۴۷,۷۳۸,۳۳۵ ۳۳,۴۵۶,۷۸۴,۷۸۶,۸۵۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۷۰۰,۴۷۶ ۶۹۶,۴۲۱ ۶۹۶,۴۲۱ ۰ ۲۱,۱۷۶ ۱۲۰,۱۷۷,۲۲۷ ۳۷,۸۰۶ ۷۲,۴۱۳,۹۹۲ ۴۷,۷۶۳,۲۳۵ ۳۳,۲۶۳,۲۹۸,۸۰۱,۴۰۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۷۰۰,۸۶۲ ۶۹۶,۸۰۶ ۶۹۶,۸۰۶ ۰ ۵,۱۷۰ ۱۲۰,۱۵۶,۰۵۱ ۳۳,۹۶۱ ۷۲,۳۷۶,۱۸۶ ۴۷,۷۷۹,۸۶۵ ۳۳,۲۹۳,۳۱۸,۱۲۷,۴۹۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۶۹۹,۳۱۶ ۶۹۵,۲۶۶ ۶۹۵,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۵۰,۸۸۱ ۰ ۷۲,۳۴۲,۲۲۵ ۴۷,۸۰۸,۶۵۶ ۳۳,۲۳۹,۷۲۵,۳۳۸,۷۹۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۶۷۷,۰۵۹ ۶۷۳,۱۵۵ ۶۷۳,۱۵۵ ۰ ۰ ۱۲۰,۱۵۰,۸۸۱ ۰ ۷۲,۳۴۲,۲۲۵ ۴۷,۸۰۸,۶۵۶ ۳۲,۱۸۲,۶۴۳,۴۳۹,۳۶۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۶۷۷,۰۶۵ ۶۷۳,۱۶۱ ۶۷۳,۱۶۱ ۰ ۳,۷۸۰ ۱۲۰,۱۵۰,۸۸۱ ۵۱,۶۷۱ ۷۲,۳۴۲,۲۲۵ ۴۷,۸۰۸,۶۵۶ ۳۲,۱۸۲,۹۲۳,۸۸۱,۸۶۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۶۷۷,۰۶۷ ۶۷۳,۱۶۷ ۶۷۳,۱۶۷ ۰ ۴,۷۴۵ ۱۲۰,۱۴۷,۱۰۱ ۶۴,۵۴۰ ۷۲,۲۹۰,۵۵۴ ۴۷,۸۵۶,۵۴۷ ۳۲,۲۱۵,۴۲۹,۵۴۱,۲۷۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۶۸۶,۰۴۶ ۶۸۲,۰۸۶ ۶۸۲,۰۸۶ ۰ ۱۹,۲۷۸ ۱۲۰,۱۴۲,۳۵۶ ۱۳۲,۱۲۸ ۷۲,۲۲۶,۰۱۴ ۴۷,۹۱۶,۳۴۲ ۳۲,۶۸۳,۰۸۸,۷۵۶,۶۵۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۷۰۲,۴۶۱ ۶۹۸,۳۹۹ ۶۹۸,۳۹۹ ۰ ۳۲۶,۹۴۹ ۱۲۰,۱۲۳,۰۷۸ ۶۶,۱۶۵ ۷۲,۰۹۳,۸۸۶ ۴۸,۰۲۹,۱۹۲ ۳۳,۵۴۳,۵۲۱,۷۴۵,۷۷۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۶۹۹,۴۳۷ ۶۹۵,۳۷۳ ۶۹۵,۳۷۳ ۰ ۶۹,۴۰۰ ۱۱۹,۷۹۶,۱۲۹ ۷۲,۰۲۷ ۷۲,۰۲۷,۷۲۱ ۴۷,۷۶۸,۴۰۸ ۳۳,۲۱۶,۸۷۷,۶۴۴,۲۵۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۷۰۲,۵۴۷ ۶۹۸,۴۶۳ ۶۹۸,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۱۹,۷۲۶,۷۲۹ ۰ ۷۱,۹۵۵,۶۹۴ ۴۷,۷۷۱,۰۳۵ ۳۳,۳۶۶,۲۹۰,۲۱۳,۳۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۷۱۲,۹۴۴ ۷۰۸,۷۸۸ ۷۰۸,۷۸۸ ۰ ۰ ۱۱۹,۷۲۶,۷۲۹ ۰ ۷۱,۹۵۵,۶۹۴ ۴۷,۷۷۱,۰۳۵ ۳۳,۸۵۹,۵۳۰,۳۵۴,۷۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۷۱۲,۹۵۰ ۷۰۸,۷۹۴ ۷۰۸,۷۹۴ ۰ ۳۰,۲۶۰ ۱۱۹,۷۲۶,۷۲۹ ۸۴,۵۷۱ ۷۱,۹۵۵,۶۹۴ ۴۷,۷۷۱,۰۳۵ ۳۳,۸۵۹,۸۰۷,۱۹۳,۴۵۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۷۱۲,۹۴۸ ۷۰۸,۷۹۷ ۷۰۸,۷۹۷ ۰ ۰ ۱۱۹,۶۹۶,۴۶۹ ۰ ۷۱,۸۷۱,۱۲۳ ۴۷,۸۲۵,۳۴۶ ۳۳,۸۹۸,۴۵۵,۳۴۶,۸۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۷۱۱,۹۳۰ ۷۰۷,۷۸۰ ۷۰۷,۷۸۰ ۰ ۶۰۲,۶۵۰ ۱۱۹,۶۹۶,۴۶۹ ۷۵,۶۹۸ ۷۱,۸۷۱,۱۲۳ ۴۷,۸۲۵,۳۴۶ ۳۳,۸۴۹,۸۴۴,۴۱۹,۹۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۷۱۱,۹۲۹ ۷۰۷,۷۳۳ ۷۰۷,۷۳۳ ۰ ۷۴,۴۰۵ ۱۱۹,۰۹۳,۸۱۹ ۴۳,۷۸۲ ۷۱,۷۹۵,۴۲۵ ۴۷,۲۹۸,۳۹۴ ۳۳,۴۷۴,۶۵۴,۶۳۲,۸۹۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۷۱۰,۷۳۲ ۷۰۶,۵۴۲ ۷۰۶,۵۴۲ ۰ ۱۹,۴۴۶ ۱۱۹,۰۱۹,۴۱۴ ۸,۲۸۲ ۷۱,۷۵۱,۶۴۳ ۴۷,۲۶۷,۷۷۱ ۳۳,۳۹۶,۶۵۱,۴۶۴,۴۵۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۷۰۸,۹۲۹ ۷۰۴,۷۴۵ ۷۰۴,۷۴۵ ۰ ۰ ۱۱۸,۹۹۹,۹۶۸ ۰ ۷۱,۷۴۳,۳۶۱ ۴۷,۲۵۶,۶۰۷ ۳۳,۳۰۳,۸۷۸,۹۰۹,۱۲۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۶۸۹,۳۹۴ ۶۸۵,۴۳۱ ۶۸۵,۴۳۱ ۰ ۰ ۱۱۸,۹۹۹,۹۶۸ ۰ ۷۱,۷۴۳,۳۶۱ ۴۷,۲۵۶,۶۰۷ ۳۲,۳۹۱,۱۵۲,۵۴۹,۵۳۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۶۸۹,۳۹۳ ۶۸۵,۴۳۰ ۶۸۵,۴۳۰ ۰ ۳۵,۸۱۰ ۱۱۸,۹۹۹,۹۶۸ ۴۰,۷۹۳ ۷۱,۷۴۳,۳۶۱ ۴۷,۲۵۶,۶۰۷ ۳۲,۳۹۱,۱۰۱,۶۴۱,۵۰۹
  مشاهده همه