صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۷۸۵,۳۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۹,۲۱۴,۶۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۱۹۹,۳۷۹,۷۵۱,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۴۶,۰۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۴۲,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۴۲,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۶۴۶,۰۵۸ ۶۴۲,۳۷۲ ۶۴۲,۳۷۲ ۰ ۱۰۳,۲۸۷ ۱۲۴,۹۶۷,۸۰۰ ۵,۲۳۱ ۸۴,۱۸۲,۴۳۷ ۴۰,۷۸۵,۳۶۳ ۲۶,۱۹۹,۳۷۹,۷۵۱,۲۳۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۶۴۸,۴۲۵ ۶۴۴,۷۱۱ ۶۴۴,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۶۴,۵۱۳ ۰ ۸۴,۱۷۷,۲۰۶ ۴۰,۶۸۷,۳۰۷ ۲۶,۲۳۱,۵۷۲,۳۴۸,۹۸۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۶۵۳,۶۹۷ ۶۴۹,۹۴۲ ۶۴۹,۹۴۲ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۶۴,۵۱۳ ۰ ۸۴,۱۷۷,۲۰۶ ۴۰,۶۸۷,۳۰۷ ۲۶,۴۴۴,۴۰۸,۳۱۴,۷۹۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۶۵۳,۶۹۱ ۶۴۹,۹۳۶ ۶۴۹,۹۳۶ ۰ ۱۱,۶۲۱ ۱۲۴,۸۶۴,۵۱۳ ۱۳,۱۵۵ ۸۴,۱۷۷,۲۰۶ ۴۰,۶۸۷,۳۰۷ ۲۶,۴۴۴,۱۴۸,۶۹۷,۲۱۳
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۶۵۳,۶۸۳ ۶۴۹,۹۲۹ ۶۴۹,۹۲۹ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۵۲,۸۹۲ ۰ ۸۴,۱۶۴,۰۵۱ ۴۰,۶۸۸,۸۴۱ ۲۶,۴۴۴,۸۴۳,۹۲۳,۱۵۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۶۴۹,۱۳۷ ۶۴۵,۴۱۱ ۶۴۵,۴۱۱ ۰ ۱,۶۶۱ ۱۲۴,۸۵۲,۸۹۲ ۲۶۷,۷۱۷ ۸۴,۱۶۴,۰۵۱ ۴۰,۶۸۸,۸۴۱ ۲۶,۲۶۱,۰۱۵,۷۷۳,۱۰۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۶۴۹,۱۰۷ ۶۴۵,۴۰۴ ۶۴۵,۴۰۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۵۱,۲۳۱ ۰ ۸۳,۸۹۶,۳۳۴ ۴۰,۹۵۴,۸۹۷ ۲۶,۴۳۲,۴۶۱,۳۵۹,۳۳۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۶۴۷,۲۳۵ ۶۴۳,۵۳۸ ۶۴۳,۵۳۸ ۰ ۶۴۸ ۱۲۴,۸۵۱,۲۳۱ ۶۶,۶۳۳ ۸۳,۸۹۶,۳۳۴ ۴۰,۹۵۴,۸۹۷ ۲۶,۳۵۶,۰۳۶,۸۰۶,۰۸۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۶۴۷,۲۲۲ ۶۴۳,۵۳۲ ۶۴۳,۵۳۲ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۵۰,۵۸۳ ۰ ۸۳,۸۲۹,۷۰۱ ۴۱,۰۲۰,۸۸۲ ۲۶,۳۹۸,۲۳۷,۴۰۳,۶۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۶۵۶,۵۲۸ ۶۵۲,۷۶۹ ۶۵۲,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۵۰,۵۸۳ ۰ ۸۳,۸۲۹,۷۰۱ ۴۱,۰۲۰,۸۸۲ ۲۶,۷۷۷,۱۵۱,۲۲۴,۸۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۶۵۶,۵۲۲ ۶۵۲,۷۶۳ ۶۵۲,۷۶۳ ۰ ۲۳۱ ۱۲۴,۸۵۰,۵۸۳ ۱۶,۷۰۱ ۸۳,۸۲۹,۷۰۱ ۴۱,۰۲۰,۸۸۲ ۲۶,۷۷۶,۹۰۹,۳۰۵,۶۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۶۵۶,۵۰۱ ۶۵۲,۷۴۳ ۶۵۲,۷۴۳ ۰ ۳۱۴ ۱۲۴,۸۵۰,۳۵۲ ۲۰,۸۱۰ ۸۳,۸۱۳,۰۰۰ ۴۱,۰۳۷,۳۵۲ ۲۶,۷۸۶,۸۵۹,۴۷۲,۰۴۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۶۶۱,۴۵۳ ۶۵۷,۶۶۴ ۶۵۷,۶۶۴ ۰ ۱,۱۹۵ ۱۲۴,۸۵۰,۰۳۸ ۴۹,۸۹۸ ۸۳,۷۹۲,۱۹۰ ۴۱,۰۵۷,۸۴۸ ۲۷,۰۰۲,۲۶۲,۳۲۷,۷۲۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۶۶۳,۰۲۲ ۶۵۹,۲۱۳ ۶۵۹,۲۱۳ ۰ ۴۹۱ ۱۲۴,۸۴۸,۸۴۳ ۹,۰۱۶ ۸۳,۷۴۲,۲۹۲ ۴۱,۱۰۶,۵۵۱ ۲۷,۰۹۷,۹۸۵,۸۸۴,۲۴۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۶۶۵,۳۰۰ ۶۶۱,۴۶۴ ۶۶۱,۴۶۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۴۸,۳۵۲ ۰ ۸۳,۷۳۳,۲۷۶ ۴۱,۱۱۵,۰۷۶ ۲۷,۱۹۶,۱۳۶,۳۵۴,۰۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۶۶۹,۶۱۹ ۶۶۵,۷۴۹ ۶۶۵,۷۴۹ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۴۸,۳۵۲ ۰ ۸۳,۷۳۳,۲۷۶ ۴۱,۱۱۵,۰۷۶ ۲۷,۳۷۲,۳۲۷,۰۴۳,۲۹۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۶۶۹,۶۱۴ ۶۶۵,۷۴۴ ۶۶۵,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۸۴۸,۳۵۲ ۰ ۸۳,۷۳۳,۲۷۶ ۴۱,۱۱۵,۰۷۶ ۲۷,۳۷۲,۱۲۲,۲۲۶,۹۶۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۶۶۹,۵۶۷ ۶۶۵,۶۹۸ ۶۶۵,۶۹۸ ۰ ۹۱۱ ۱۲۴,۸۴۸,۳۵۲ ۴,۹۸۰ ۸۳,۷۳۳,۲۷۶ ۴۱,۱۱۵,۰۷۶ ۲۷,۳۷۰,۲۱۴,۷۶۴,۱۷۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۶۶۹,۵۶۲ ۶۶۵,۶۹۳ ۶۶۵,۶۹۳ ۰ ۴۵,۱۷۹ ۱۲۴,۸۴۷,۴۴۱ ۵۵,۳۲۹ ۸۳,۷۲۸,۲۹۶ ۴۱,۱۱۹,۱۴۵ ۲۷,۳۷۲,۷۱۷,۹۸۷,۲۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۶۷۰,۴۸۷ ۶۶۶,۶۱۵ ۶۶۶,۶۱۵ ۰ ۱,۰۳۶ ۱۲۴,۸۰۲,۲۶۲ ۱۵۰,۲۰۰ ۸۳,۶۷۲,۹۶۷ ۴۱,۱۲۹,۲۹۵ ۲۷,۴۱۷,۴۱۷,۴۲۱,۱۰۵
  مشاهده همه