صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۷۶۴,۰۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۲۳۵,۹۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۹۸۸,۸۳۴,۸۷۲,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۳,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۹,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۹,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۶۷۳,۵۵۴ ۶۶۹,۷۲۶ ۶۶۹,۷۲۶ ۰ ۱۹,۷۴۴ ۱۱۸,۵۰۴,۴۰۲ ۵۹,۶۲۵ ۷۰,۷۴۰,۳۶۹ ۴۷,۷۶۴,۰۳۳ ۳۱,۹۸۸,۸۳۴,۸۷۲,۹۱۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۶۸۵,۳۳۸ ۶۸۱,۴۲۹ ۶۸۱,۴۲۹ ۰ ۰ ۱۱۸,۴۸۴,۶۵۸ ۰ ۷۰,۶۸۰,۷۴۴ ۴۷,۸۰۳,۹۱۴ ۳۲,۵۷۴,۹۶۰,۲۵۵,۴۰۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۷۰۲,۳۷۳ ۶۹۸,۳۴۸ ۶۹۸,۳۴۸ ۰ ۰ ۱۱۸,۴۸۴,۶۵۸ ۰ ۷۰,۶۸۰,۷۴۴ ۴۷,۸۰۳,۹۱۴ ۳۳,۳۸۳,۷۸۲,۴۳۴,۲۹۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۷۰۲,۳۷۰ ۶۹۸,۳۴۵ ۶۹۸,۳۴۵ ۰ ۱۸,۳۶۴ ۱۱۸,۴۸۴,۶۵۸ ۱,۶۹۵,۵۴۱ ۷۰,۶۸۰,۷۴۴ ۴۷,۸۰۳,۹۱۴ ۳۳,۳۸۳,۶۱۰,۸۸۱,۹۳۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۷۰۲,۲۰۷ ۶۹۸,۳۱۹ ۶۹۸,۳۱۹ ۰ ۱۲,۹۰۳ ۱۱۸,۴۶۶,۲۹۴ ۱۲۰,۰۳۵ ۶۸,۹۸۵,۲۰۳ ۴۹,۴۸۱,۰۹۱ ۳۴,۵۵۳,۵۷۴,۸۷۲,۸۳۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۷۰۵,۲۹۵ ۷۰۱,۳۹۴ ۷۰۱,۳۹۴ ۰ ۵۰,۸۱۴ ۱۱۸,۴۵۳,۳۹۱ ۱۹۷,۵۶۱ ۶۸,۸۶۵,۱۶۸ ۴۹,۵۸۸,۲۲۳ ۳۴,۷۸۰,۸۹۴,۴۳۷,۵۳۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۶۹۵,۵۵۲ ۶۹۱,۷۲۲ ۶۹۱,۷۲۲ ۰ ۴۰,۰۵۶ ۱۱۸,۴۰۲,۵۷۷ ۳۰,۱۴۷ ۶۸,۶۶۷,۶۰۷ ۴۹,۷۳۴,۹۷۰ ۳۴,۴۰۲,۷۷۷,۷۷۸,۱۸۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۷۰۲,۱۷۱ ۶۹۸,۲۹۸ ۶۹۸,۲۹۸ ۰ ۳۱,۴۴۴ ۱۱۸,۳۶۲,۵۲۱ ۱۲,۷۷۳ ۶۸,۶۳۷,۴۶۰ ۴۹,۷۲۵,۰۶۱ ۳۴,۷۲۲,۹۰۲,۱۵۵,۷۹۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۷۱۷,۲۰۴ ۷۱۳,۲۲۷ ۷۱۳,۲۲۷ ۰ ۰ ۱۱۸,۳۳۱,۰۷۷ ۰ ۶۸,۶۲۴,۶۸۷ ۴۹,۷۰۶,۳۹۰ ۳۵,۴۵۱,۹۴۰,۴۲۷,۸۴۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۷۱۵,۸۰۵ ۷۱۱,۸۲۰ ۷۱۱,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۱۸,۳۳۱,۰۷۷ ۰ ۶۸,۶۲۴,۶۸۷ ۴۹,۷۰۶,۳۹۰ ۳۵,۳۸۲,۰۲۲,۳۲۹,۴۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۷۱۵,۸۰۵ ۷۱۱,۸۲۰ ۷۱۱,۸۲۰ ۰ ۱۷,۴۵۶ ۱۱۸,۳۳۱,۰۷۷ ۷۳,۳۰۵ ۶۸,۶۲۴,۶۸۷ ۴۹,۷۰۶,۳۹۰ ۳۵,۳۸۲,۰۱۲,۸۲۸,۶۹۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۷۱۵,۷۹۹ ۷۱۱,۸۱۹ ۷۱۱,۸۱۹ ۰ ۶۶,۷۴۵ ۱۱۸,۳۱۳,۶۲۱ ۶۲,۲۶۴ ۶۸,۵۵۱,۳۸۲ ۴۹,۷۶۲,۲۳۹ ۳۵,۴۲۱,۶۸۹,۹۶۰,۶۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۷۱۴,۶۴۴ ۷۱۰,۶۷۱ ۷۱۰,۶۷۱ ۰ ۱۰۱,۲۴۱ ۱۱۸,۲۴۶,۸۷۶ ۱۲,۱۶۱ ۶۸,۴۸۹,۱۱۸ ۴۹,۷۵۷,۷۵۸ ۳۵,۳۶۱,۴۱۱,۵۵۷,۱۴۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۷۲۰,۸۳۲ ۷۱۶,۸۰۹ ۷۱۶,۸۰۹ ۰ ۷۸۸,۸۶۷ ۱۱۸,۱۴۵,۶۳۵ ۲۴,۰۲۷ ۶۸,۴۷۶,۹۵۷ ۴۹,۶۶۸,۶۷۸ ۳۵,۶۰۲,۹۴۵,۸۱۳,۷۵۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۷۲۴,۷۴۰ ۷۲۰,۶۲۷ ۷۲۰,۶۲۷ ۰ ۲۹۵,۹۲۸ ۱۱۷,۳۵۶,۷۶۸ ۸۵,۹۱۴ ۶۸,۴۵۲,۹۳۰ ۴۸,۹۰۳,۸۳۸ ۳۵,۲۴۱,۴۰۴,۷۱۵,۶۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۷۲۸,۴۴۹ ۷۲۴,۲۹۳ ۷۲۴,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۱۷,۰۶۰,۸۴۰ ۰ ۶۸,۳۶۷,۰۱۶ ۴۸,۶۹۳,۸۲۴ ۳۵,۲۶۸,۵۷۲,۹۸۱,۷۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۷۱۹,۹۰۱ ۷۱۵,۷۹۲ ۷۱۵,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۱۷,۰۶۰,۸۴۰ ۰ ۶۸,۳۶۷,۰۱۶ ۴۸,۶۹۳,۸۲۴ ۳۴,۸۵۴,۶۶۸,۷۴۳,۳۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۷۱۹,۹۰۵ ۷۱۵,۷۹۷ ۷۱۵,۷۹۷ ۰ ۲۷۲,۷۷۶ ۱۱۷,۰۶۰,۸۴۰ ۲۰۲,۰۳۶ ۶۸,۳۶۷,۰۱۶ ۴۸,۶۹۳,۸۲۴ ۳۴,۸۵۴,۸۸۵,۲۲۸,۱۲۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۷۱۹,۸۹۲ ۷۱۵,۷۷۸ ۷۱۵,۷۷۸ ۰ ۱۳۵,۳۴۰ ۱۱۶,۷۸۸,۰۶۴ ۳۵۶,۲۸۲ ۶۸,۱۶۴,۹۸۰ ۴۸,۶۲۳,۰۸۴ ۳۴,۸۰۳,۳۴۶,۹۱۵,۲۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۷۰۹,۹۷۲ ۷۰۵,۹۳۶ ۷۰۵,۹۳۶ ۰ ۲۴۴,۵۸۱ ۱۱۶,۶۵۲,۷۲۴ ۹۵,۹۴۰ ۶۷,۸۰۸,۶۹۸ ۴۸,۸۴۴,۰۲۶ ۳۴,۴۸۰,۷۶۷,۳۶۸,۶۲۱
  مشاهده همه