صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۴۲۳,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۸,۵۷۶,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۵۴۸,۸۶۵,۴۸۷,۸۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۰,۸۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۷۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱,۱۳۰,۸۵۹ ۱,۱۲۳,۷۳۹ ۱,۱۲۳,۷۳۹ ۰ ۰ ۱۴۵,۳۹۰,۳۶۵ ۰ ۱۰۳,۹۶۷,۱۴۹ ۴۱,۴۲۳,۲۱۶ ۴۶,۵۴۸,۸۶۵,۴۸۷,۸۱۸
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱,۱۳۰,۸۸۴ ۱,۱۲۳,۷۶۴ ۱,۱۲۳,۷۶۴ ۰ ۱۷,۴۱۲ ۱۴۵,۳۹۰,۳۶۵ ۱۵,۶۲۹ ۱۰۳,۹۶۷,۱۴۹ ۴۱,۴۲۳,۲۱۶ ۴۶,۵۴۹,۹۱۵,۶۶۵,۸۰۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱,۱۳۰,۹۰۷ ۱,۱۲۳,۷۸۶ ۱,۱۲۳,۷۸۶ ۰ ۹,۳۷۰ ۱۴۵,۳۷۲,۹۵۳ ۲۶,۷۳۴ ۱۰۳,۹۵۱,۵۲۰ ۴۱,۴۲۱,۴۳۳ ۴۶,۵۴۸,۸۴۰,۸۰۹,۵۹۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱,۱۴۰,۷۶۵ ۱,۱۳۳,۵۸۹ ۱,۱۳۳,۵۸۹ ۰ ۲۱,۱۹۲ ۱۴۵,۳۶۳,۵۸۳ ۸۷,۴۷۷ ۱۰۳,۹۲۴,۷۸۶ ۴۱,۴۳۸,۷۹۷ ۴۶,۹۷۴,۵۴۵,۵۵۵,۹۸۱
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱,۱۳۵,۵۱۲ ۱,۱۲۸,۳۸۷ ۱,۱۲۸,۳۸۷ ۰ ۱۰۰,۴۷۰ ۱۴۵,۳۴۲,۳۹۱ ۶۲,۴۲۶ ۱۰۳,۸۳۷,۳۰۹ ۴۱,۵۰۵,۰۸۲ ۴۶,۸۳۳,۸۰۵,۱۴۵,۹۰۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱,۱۲۸,۹۵۶ ۱,۱۲۱,۸۵۷ ۱,۱۲۱,۸۵۷ ۰ ۲۷,۰۱۵ ۱۴۵,۲۴۱,۹۲۱ ۱۸,۰۲۴ ۱۰۳,۷۷۴,۸۸۳ ۴۱,۴۶۷,۰۳۸ ۴۶,۵۲۰,۰۸۲,۱۸۸,۳۴۴
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱,۱۶۰,۸۸۱ ۱,۱۵۳,۵۶۰ ۱,۱۵۳,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۴۵,۲۱۴,۹۰۶ ۰ ۱۰۳,۷۵۶,۸۵۹ ۴۱,۴۵۸,۰۴۷ ۴۷,۸۲۴,۳۲۸,۷۸۳,۹۴۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱,۱۸۲,۲۲۷ ۱,۱۷۴,۷۶۶ ۱,۱۷۴,۷۶۶ ۰ ۰ ۱۴۵,۲۱۴,۹۰۶ ۰ ۱۰۳,۷۵۶,۸۵۹ ۴۱,۴۵۸,۰۴۷ ۴۸,۷۰۳,۵۰۶,۸۳۸,۳۰۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱,۱۸۲,۲۵۴ ۱,۱۷۴,۷۹۳ ۱,۱۷۴,۷۹۳ ۰ ۲۳,۰۹۰ ۱۴۵,۲۱۴,۹۰۶ ۳۱,۸۱۷ ۱۰۳,۷۵۶,۸۵۹ ۴۱,۴۵۸,۰۴۷ ۴۸,۷۰۴,۶۱۴,۸۶۰,۹۸۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱,۱۸۲,۲۷۵ ۱,۱۷۴,۸۱۵ ۱,۱۷۴,۸۱۵ ۰ ۱۷۳,۳۵۹ ۱۴۵,۱۹۱,۸۱۶ ۳۶,۶۵۵ ۱۰۳,۷۲۵,۰۴۲ ۴۱,۴۶۶,۷۷۴ ۴۸,۷۱۵,۸۰۵,۳۹۴,۱۲۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱,۱۷۴,۳۸۸ ۱,۱۶۶,۹۴۱ ۱,۱۶۶,۹۴۱ ۰ ۳۰,۳۵۵ ۱۴۵,۰۱۸,۴۵۷ ۲۲,۰۵۴ ۱۰۳,۶۸۸,۳۸۷ ۴۱,۳۳۰,۰۷۰ ۴۸,۲۲۹,۷۶۱,۷۶۴,۵۳۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱,۱۶۹,۶۵۴ ۱,۱۶۲,۲۳۹ ۱,۱۶۲,۲۳۹ ۰ ۳۵,۲۳۷ ۱۴۴,۹۸۸,۱۰۲ ۳۵,۷۰۰ ۱۰۳,۶۶۶,۳۳۳ ۴۱,۳۲۱,۷۶۹ ۴۸,۰۲۵,۷۶۹,۳۰۶,۸۵۶
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۱۶۲,۶۶۷ ۱,۱۵۵,۲۹۹ ۱,۱۵۵,۲۹۹ ۰ ۱۵۲,۴۹۰ ۱۴۴,۹۵۲,۸۶۵ ۱۵,۸۵۶ ۱۰۳,۶۳۰,۶۳۳ ۴۱,۳۲۲,۲۳۲ ۴۷,۷۳۹,۵۲۴,۴۷۸,۷۷۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱,۱۵۸,۶۸۰ ۱,۱۵۱,۳۰۴ ۱,۱۵۱,۳۰۴ ۰ ۰ ۱۴۴,۸۰۰,۳۷۵ ۰ ۱۰۳,۶۱۴,۷۷۷ ۴۱,۱۸۵,۵۹۸ ۴۷,۴۱۷,۱۲۹,۲۷۶,۱۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱,۱۷۱,۴۷۲ ۱,۱۶۳,۹۹۷ ۱,۱۶۳,۹۹۷ ۰ ۰ ۱۴۴,۸۰۰,۳۷۵ ۰ ۱۰۳,۶۱۴,۷۷۷ ۴۱,۱۸۵,۵۹۸ ۴۷,۹۳۹,۹۰۲,۱۵۵,۰۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱,۱۷۱,۵۰۳ ۱,۱۶۴,۰۲۸ ۱,۱۶۴,۰۲۸ ۰ ۲۲۷,۴۲۹ ۱۴۴,۸۰۰,۳۷۵ ۲۴,۶۲۴ ۱۰۳,۶۱۴,۷۷۷ ۴۱,۱۸۵,۵۹۸ ۴۷,۹۴۱,۱۷۰,۴۸۴,۰۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱,۱۷۱,۵۳۷ ۱,۱۶۴,۰۲۴ ۱,۱۶۴,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۴۴,۵۷۲,۹۴۶ ۰ ۱۰۳,۵۹۰,۱۵۳ ۴۰,۹۸۲,۷۹۳ ۴۷,۷۰۴,۹۷۴,۵۵۸,۹۹۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱,۱۶۶,۱۲۵ ۱,۱۵۸,۶۴۶ ۱,۱۵۸,۶۴۶ ۰ ۱۵,۷۹۶ ۱۴۴,۵۷۲,۹۴۶ ۲۱,۵۸۰ ۱۰۳,۵۹۰,۱۵۳ ۴۰,۹۸۲,۷۹۳ ۴۷,۴۸۴,۵۲۹,۸۳۰,۲۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱,۱۶۶,۱۵۳ ۱,۱۵۸,۶۷۵ ۱,۱۵۸,۶۷۵ ۰ ۲۸,۳۷۲ ۱۴۴,۵۵۷,۱۵۰ ۲۴۳,۱۷۵ ۱۰۳,۵۶۸,۵۷۳ ۴۰,۹۸۸,۵۷۷ ۴۷,۴۹۲,۴۳۳,۹۶۳,۹۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱,۱۶۱,۵۳۳ ۱,۱۵۴,۱۱۰ ۱,۱۵۴,۱۱۰ ۰ ۵۰۰,۰۱۸ ۱۴۴,۵۲۸,۷۷۸ ۱۰۹,۸۵۷ ۱۰۳,۳۲۵,۳۹۸ ۴۱,۲۰۳,۳۸۰ ۴۷,۵۵۳,۲۳۰,۲۲۷,۷۱۸
  مشاهده همه