اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 119,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 380,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 943,543,269,005
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,944,445
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,876,119
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,876,119
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/29 7,944,445 7,876,119 0 7 922,904 166 803,106 119,798 943,543,269,005
  2 1397/11/28 7,921,955 7,853,936 0 21 922,897 183 802,940 119,957 942,134,618,013
  3 1397/11/27 7,972,465 7,904,008 0 0 922,876 0 802,757 120,119 949,421,511,965
  4 1397/11/26 7,983,217 7,914,642 0 0 922,876 0 802,757 120,119 950,698,893,225
  5 1397/11/25 7,983,544 7,914,969 0 43 922,876 17 802,757 120,119 950,738,149,184
  6 1397/11/24 7,983,861 7,915,271 0 6 922,833 278 802,740 120,093 950,568,675,449
  7 1397/11/23 8,009,485 7,940,771 0 0 922,827 0 802,462 120,365 955,790,858,587
  8 1397/11/22 8,041,385 7,972,332 0 0 922,827 40 802,462 120,365 959,589,718,392
  9 1397/11/21 8,041,695 7,972,664 0 0 922,827 0 802,422 120,405 959,948,657,336
  10 1397/11/20 8,054,753 7,984,586 0 0 922,827 0 802,422 120,405 961,384,111,288
  11 1397/11/19 8,055,091 7,984,924 0 0 922,827 0 802,422 120,405 961,424,799,413
  12 1397/11/18 8,055,429 7,985,262 0 48 922,827 129 802,422 120,405 961,465,500,438
  13 1397/11/17 8,055,684 7,985,564 0 6 922,779 250 802,293 120,486 962,148,691,442
  14 1397/11/16 8,037,778 7,967,968 0 45 922,773 186 802,043 120,730 961,972,743,188
  15 1397/11/15 7,973,862 7,904,782 0 27 922,728 148 801,857 120,871 955,458,881,487
  16 1397/11/14 7,925,328 7,856,753 0 82 922,701 3 801,709 120,992 950,604,236,071
  17 1397/11/13 8,015,524 7,946,292 0 0 922,619 0 801,706 120,913 960,810,025,769
  18 1397/11/12 8,018,210 7,948,969 0 0 922,619 0 801,706 120,913 961,133,721,658
  19 1397/11/11 8,018,528 7,949,287 0 0 922,619 85 801,706 120,913 961,172,164,430
  20 1397/11/10 8,018,798 7,949,605 0 68 922,619 292 801,621 120,998 961,886,346,609