صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰,۰۶۹,۴۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۹,۹۳۰,۵۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۹۲۶,۸۹۰,۳۶۲,۰۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۰,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹۸,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹۸,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴۰۰,۷۲۳ ۳۹۸,۳۲۰ ۰ ۰ ۷۰,۶۵۷,۲۵۵ ۰ ۱۰,۵۸۷,۷۵۹ ۶۰,۰۶۹,۴۹۶ ۲۳,۹۲۶,۸۹۰,۳۶۲,۰۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴۰۰,۷۳۴ ۳۹۸,۳۳۱ ۰ ۴۲۷,۶۵۷ ۷۰,۶۵۷,۲۵۵ ۱۱۵,۰۹۸ ۱۰,۵۸۷,۷۵۹ ۶۰,۰۶۹,۴۹۶ ۲۳,۹۲۷,۵۴۹,۲۰۳,۹۸۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴۰۰,۷۷۵ ۳۹۸,۳۵۸ ۰ ۳۰۸,۵۴۵ ۷۰,۲۲۹,۵۹۸ ۱۸۲,۰۵۵ ۱۰,۴۷۲,۶۶۱ ۵۹,۷۵۶,۹۳۷ ۲۳,۸۰۴,۶۳۴,۲۹۸,۵۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴۰۴,۸۵۵ ۴۰۲,۴۰۴ ۰ ۱۰۷,۹۲۳ ۶۹,۹۲۱,۰۵۳ ۶۷۳,۰۳۱ ۱۰,۲۹۰,۶۰۶ ۵۹,۶۳۰,۴۴۷ ۲۳,۹۹۵,۵۳۸,۰۷۳,۴۱۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴۰۳,۳۴۳ ۴۰۰,۹۲۶ ۰ ۱۸۰,۱۱۹ ۶۹,۸۱۳,۱۳۰ ۱,۸۳۷,۸۳۹ ۹,۶۱۷,۵۷۵ ۶۰,۱۹۵,۵۵۵ ۲۴,۱۳۳,۹۸۹,۲۳۶,۳۲۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۹۵,۵۹۵ ۳۹۳,۳۰۰ ۰ ۲۴۸,۷۷۱ ۶۹,۶۳۳,۰۱۱ ۴۳۲,۴۳۲ ۷,۷۷۹,۷۳۶ ۶۱,۸۵۳,۲۷۵ ۲۴,۳۲۶,۸۷۴,۵۳۵,۵۶۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۴۰۳,۶۸۳ ۴۰۱,۳۴۰ ۰ ۰ ۶۹,۳۸۴,۲۴۰ ۰ ۷,۳۴۷,۳۰۴ ۶۲,۰۳۶,۹۳۶ ۲۴,۸۹۷,۹۲۱,۸۴۸,۵۷۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴۱۵,۱۳۹ ۴۱۲,۶۸۲ ۰ ۰ ۶۹,۳۸۴,۲۴۰ ۰ ۷,۳۴۷,۳۰۴ ۶۲,۰۳۶,۹۳۶ ۲۵,۶۰۱,۵۵۱,۶۵۷,۴۵۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴۱۵,۱۵۱ ۴۱۲,۶۹۴ ۰ ۴۶۸,۹۹۴ ۶۹,۳۸۴,۲۴۰ ۶۹۷,۲۷۱ ۷,۳۴۷,۳۰۴ ۶۲,۰۳۶,۹۳۶ ۲۵,۶۰۲,۲۹۳,۸۱۲,۲۸۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴۱۵,۱۳۶ ۴۱۲,۶۸۸ ۰ ۵۵۱,۳۴۶ ۶۸,۹۱۵,۲۴۶ ۱۴۱,۲۶۲ ۶,۶۵۰,۰۳۳ ۶۲,۲۶۵,۲۱۳ ۲۵,۶۹۶,۰۹۶,۱۱۵,۲۸۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۴۱۷,۷۱۸ ۴۱۵,۲۳۲ ۰ ۴۴۶,۶۷۰ ۶۸,۳۶۳,۹۰۰ ۱۰۵,۸۲۲ ۶,۵۰۸,۷۷۱ ۶۱,۸۵۵,۱۲۹ ۲۵,۶۸۴,۲۲۱,۹۵۷,۹۳۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴۲۶,۳۶۸ ۴۲۳,۷۵۴ ۰ ۵۹۱,۵۵۷ ۶۷,۹۱۷,۲۳۰ ۵۸۷,۸۷۱ ۶,۴۰۲,۹۴۹ ۶۱,۵۱۴,۲۸۱ ۲۶,۰۶۶,۹۰۶,۷۴۹,۲۹۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴۲۶,۲۶۴ ۴۲۳,۶۴۰ ۰ ۳۵۷,۶۵۱ ۶۷,۳۲۵,۶۷۳ ۳۷۲,۷۹۵ ۵,۸۱۵,۰۷۸ ۶۱,۵۱۰,۵۹۵ ۲۶,۰۵۸,۳۳۳,۲۵۹,۶۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴۱۸,۰۵۰ ۴۱۵,۴۸۹ ۰ ۰ ۶۶,۹۶۸,۰۲۲ ۰ ۵,۴۴۲,۲۸۳ ۶۱,۵۲۵,۷۳۹ ۲۵,۵۶۳,۲۷۳,۷۷۶,۸۴۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۴۰۴,۹۷۵ ۴۰۲,۵۷۳ ۰ ۰ ۶۶,۹۶۸,۰۲۲ ۰ ۵,۴۴۲,۲۸۳ ۶۱,۵۲۵,۷۳۹ ۲۴,۷۶۸,۶۱۵,۶۷۳,۶۴۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۴۰۴,۹۸۷ ۴۰۲,۵۸۵ ۰ ۶۶۲,۵۸۵ ۶۶,۹۶۸,۰۲۲ ۶۵۶,۵۸۲ ۵,۴۴۲,۲۸۳ ۶۱,۵۲۵,۷۳۹ ۲۴,۷۶۹,۳۳۸,۶۴۳,۸۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۴۰۴,۹۷۳ ۴۰۲,۵۷۱ ۰ ۹۳۵,۵۰۶ ۶۶,۳۰۵,۴۳۷ ۸۳,۸۳۳ ۴,۷۸۵,۷۰۱ ۶۱,۵۱۹,۷۳۶ ۲۴,۷۶۶,۰۵۴,۱۷۱,۸۶۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۴۰۷,۰۰۸ ۴۰۴,۵۳۱ ۰ ۸۹۲,۷۵۷ ۶۵,۳۶۹,۹۳۱ ۹۴,۱۱۵ ۴,۷۰۱,۸۶۸ ۶۰,۶۶۸,۰۶۳ ۲۴,۵۴۲,۱۳۵,۵۲۱,۳۲۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۴۰۷,۳۲۶ ۴۰۴,۸۸۲ ۰ ۱,۲۷۴,۲۲۳ ۶۴,۴۷۷,۱۷۴ ۱۳۱,۶۵۰ ۴,۶۰۷,۷۵۳ ۵۹,۸۶۹,۴۲۱ ۲۴,۲۴۰,۰۷۱,۹۹۷,۵۶۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴۰۲,۱۰۱ ۳۹۹,۶۸۰ ۰ ۳,۵۰۰,۳۱۲ ۶۳,۲۰۲,۹۵۱ ۹۲,۶۸۰ ۴,۴۷۶,۱۰۳ ۵۸,۷۲۶,۸۴۸ ۲۳,۴۷۱,۹۵۶,۰۱۶,۹۸۷