اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 197,738
تعداد واحدهای باقی مانده: 302,262
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,346,587,779,433
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,011,771
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,867,156
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,867,156
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/26 12,011,771 11,867,156 0 144 1,024,436 187 826,698 197,738 2,346,587,779,433
  2 1398/03/25 11,891,590 11,748,641 0 0 1,024,292 0 826,511 197,781 2,323,658,030,769
  3 1398/03/24 11,928,498 11,786,346 0 0 1,024,292 0 826,511 197,781 2,331,115,390,570
  4 1398/03/23 11,928,996 11,786,845 0 547 1,024,292 10 826,511 197,781 2,331,213,945,528
  5 1398/03/22 11,929,487 11,786,949 0 786 1,023,745 69 826,501 197,244 2,324,904,957,995
  6 1398/03/21 11,824,868 11,684,215 0 4,980 1,022,959 31 826,432 196,527 2,296,263,717,937
  7 1398/03/20 11,778,988 11,634,816 0 2,150 1,017,979 34 826,401 191,578 2,228,974,827,818
  8 1398/03/19 11,766,658 11,620,286 0 804 1,015,829 54 826,367 189,462 2,201,602,709,696
  9 1398/03/18 11,601,782 11,457,193 0 0 1,015,025 0 826,313 188,712 2,162,109,723,418
  10 1398/03/17 11,557,910 11,413,789 0 0 1,015,025 0 826,313 188,712 2,153,918,855,501
  11 1398/03/16 11,558,155 11,414,034 0 0 1,015,025 0 826,313 188,712 2,153,965,188,956
  12 1398/03/15 11,558,671 11,414,550 0 0 1,015,025 0 826,313 188,712 2,154,062,508,910
  13 1398/03/14 11,559,187 11,415,066 0 1,035 1,015,025 53 826,313 188,712 2,154,159,853,538
  14 1398/03/13 11,559,662 11,414,787 0 304 1,013,990 326 826,260 187,730 2,142,897,870,639
  15 1398/03/12 11,401,393 11,258,505 0 1,060 1,013,686 48 825,934 187,752 2,113,806,753,972
  16 1398/03/11 11,234,324 11,093,609 0 0 1,012,626 0 825,886 186,740 2,071,620,587,326
  17 1398/03/10 11,349,905 11,208,177 0 0 1,012,626 0 825,886 186,740 2,093,015,000,753
  18 1398/03/09 11,350,412 11,208,684 0 5,637 1,012,626 590 825,886 186,740 2,093,109,558,138
  19 1398/03/08 11,350,457 11,204,792 0 1,146 1,006,989 216 825,296 181,693 2,035,832,277,372
  20 1398/03/07 11,273,441 11,128,059 0 0 1,005,843 0 825,080 180,763 2,011,541,313,053