صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۸۲۱,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۳,۱۷۸,۶۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۳۰۱,۰۰۱,۸۳۹,۳۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴۳,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴۰,۳۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴۰,۴۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۵۴۳,۴۹۷ ۵۴۰,۳۷۳ ۶۸ ۱۴۵,۰۱۸ ۱۰۵,۵۳۶,۸۰۳ ۲,۸۴۰ ۵۸,۷۱۵,۴۷۹ ۴۶,۸۲۱,۳۲۴ ۲۵,۳۰۱,۰۰۱,۸۳۹,۳۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۵۴۰,۵۵۰ ۵۳۷,۴۳۶ ۶۸ ۰ ۱۰۵,۳۹۱,۷۸۵ ۰ ۵۸,۷۱۲,۶۳۹ ۴۶,۶۷۹,۱۴۶ ۲۵,۰۸۷,۰۵۱,۳۸۸,۷۳۹
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۵۲۴,۸۶۷ ۵۲۱,۸۶۱ ۶۵ ۰ ۱۰۵,۳۹۱,۷۸۵ ۰ ۵۸,۷۱۲,۶۳۹ ۴۶,۶۷۹,۱۴۶ ۲۴,۳۶۰,۰۱۴,۱۸۰,۷۵۵
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۵۲۴,۸۶۹ ۵۲۱,۸۶۳ ۶۶ ۴۰۴,۹۴۷ ۱۰۵,۳۹۱,۷۸۵ ۲۴,۳۷۵ ۵۸,۷۱۲,۶۳۹ ۴۶,۶۷۹,۱۴۶ ۲۴,۳۶۰,۱۳۹,۶۸۵,۷۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۵۲۴,۸۷۱ ۵۲۱,۸۴۰ ۶۵ ۹۸۷ ۱۰۴,۹۸۶,۸۳۸ ۵۳۹,۳۴۱ ۵۸,۶۸۸,۲۶۴ ۴۶,۲۹۸,۵۷۴ ۲۴,۱۶۰,۴۴۰,۹۴۳,۳۱۲
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۵۱۱,۳۲۲ ۵۰۸,۴۱۶ ۶۱ ۱,۲۳۲ ۱۰۴,۹۸۵,۸۵۱ ۸۵۳,۹۷۵ ۵۸,۱۴۸,۹۲۳ ۴۶,۸۳۶,۹۲۸ ۲۳,۸۱۲,۶۲۲,۱۲۴,۸۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۵۰۶,۵۴۸ ۵۰۳,۷۲۲ ۶۲ ۰ ۱۰۴,۹۸۴,۶۱۹ ۰ ۵۷,۲۹۴,۹۴۸ ۴۷,۶۸۹,۶۷۱ ۲۴,۰۲۲,۳۴۰,۸۲۹,۲۰۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۵۲۲,۱۲۸ ۵۱۹,۲۱۰ ۶۴ ۱,۲۶۸ ۱۰۴,۹۸۴,۶۱۹ ۲۵۸,۷۴۹ ۵۷,۲۹۴,۹۴۸ ۴۷,۶۸۹,۶۷۱ ۲۴,۷۶۰,۹۶۷,۵۲۱,۱۹۴
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۵۲۲,۱۱۴ ۵۱۹,۲۱۲ ۶۴ ۰ ۱۰۴,۹۸۳,۳۵۱ ۰ ۵۷,۰۳۶,۱۹۹ ۴۷,۹۴۷,۱۵۲ ۲۴,۸۹۴,۷۴۷,۰۳۹,۵۴۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۵۳۸,۳۷۹ ۵۳۵,۳۵۸ ۶۷ ۰ ۱۰۴,۹۸۳,۳۵۱ ۰ ۵۷,۰۳۶,۱۹۹ ۴۷,۹۴۷,۱۵۲ ۲۵,۶۶۸,۹۰۷,۶۵۶,۰۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۵۳۸,۳۸۲ ۵۳۵,۳۶۱ ۶۷ ۱,۷۴۵ ۱۰۴,۹۸۳,۳۵۱ ۲۴۱,۸۲۸ ۵۷,۰۳۶,۱۹۹ ۴۷,۹۴۷,۱۵۲ ۲۵,۶۶۹,۰۵۱,۰۵۲,۴۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۵۳۸,۳۵۳ ۵۳۵,۳۴۷ ۶۶ ۳۷۸,۳۵۱ ۱۰۴,۹۸۱,۶۰۶ ۷۵,۰۸۸ ۵۶,۷۹۴,۳۷۱ ۴۸,۱۸۷,۲۳۵ ۲۵,۷۹۶,۸۹۸,۱۴۸,۴۰۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۵۵۰,۶۴۷ ۵۴۷,۵۴۹ ۵۲ ۱,۴۲۲,۴۸۰ ۱۰۴,۶۰۳,۲۵۵ ۵۴,۹۴۴ ۵۶,۷۱۹,۲۸۳ ۴۷,۸۸۳,۹۷۲ ۲۶,۲۱۸,۸۰۸,۲۰۹,۷۴۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۵۶۶,۷۱۴ ۵۶۳,۴۳۴ ۳۳ ۴,۱۵۰ ۱۰۳,۱۸۰,۷۷۵ ۵۸۰,۳۹۰ ۵۶,۶۶۴,۳۳۹ ۴۶,۵۱۶,۴۳۶ ۲۶,۲۰۸,۹۶۳,۲۸۸,۱۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۵۶۶,۴۷۳ ۵۶۳,۲۳۶ ۳۱ ۵۹۵,۵۵۸ ۱۰۳,۱۷۶,۶۲۵ ۱,۳۷۳,۶۱۱ ۵۶,۰۸۳,۹۴۹ ۴۷,۰۹۲,۶۷۶ ۲۶,۵۲۴,۲۷۳,۰۸۵,۲۲۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۵۵۸,۶۵۱ ۵۵۵,۵۲۵ ۲۹ ۰ ۱۰۲,۵۸۱,۰۶۷ ۰ ۵۴,۷۱۰,۳۳۸ ۴۷,۸۷۰,۷۲۹ ۲۶,۵۹۳,۳۸۴,۵۷۱,۷۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۵۶۴,۰۷۷ ۵۶۰,۹۱۴ ۲۹ ۰ ۱۰۲,۵۸۱,۰۶۷ ۰ ۵۴,۷۱۰,۳۳۸ ۴۷,۸۷۰,۷۲۹ ۲۶,۸۵۱,۳۵۸,۱۴۹,۵۰۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۵۶۴,۰۷۲ ۵۶۰,۹۰۹ ۲۹ ۸,۰۷۸ ۱۰۲,۵۸۱,۰۶۷ ۸۶,۹۶۳ ۵۴,۷۱۰,۳۳۸ ۴۷,۸۷۰,۷۲۹ ۲۶,۸۵۱,۱۴۵,۴۳۱,۷۱۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۵۶۴,۰۶۲ ۵۶۰,۹۰۵ ۲۸ ۷۴۸,۶۱۹ ۱۰۲,۵۷۲,۹۸۹ ۶۴۳,۹۵۲ ۵۴,۶۲۳,۳۷۵ ۴۷,۹۴۹,۶۱۴ ۲۶,۸۹۵,۱۵۵,۲۳۹,۰۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۵۷۵,۵۵۹ ۵۷۲,۳۲۵ ۳۰ ۸,۹۳۸ ۱۰۱,۸۲۴,۳۷۰ ۷۷,۷۳۶ ۵۳,۹۷۹,۴۲۳ ۴۷,۸۴۴,۹۴۷ ۲۷,۳۸۲,۸۵۵,۲۱۲,۴۱۸