صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۸,۳۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۱,۶۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۱۲,۳۵۹,۸۴۷,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۲۴,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۴۶,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۴۶,۶۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵,۸۲۴,۵۰۲ ۱۵,۶۴۶,۶۱۹ ۰ ۱,۶۷۷ ۱,۱۷۸,۲۲۴ ۲۱۵ ۸۸۹,۸۳۲ ۲۸۸,۳۹۲ ۴,۵۱۲,۳۵۹,۸۴۷,۹۷۲
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵,۸۱۸,۹۳۴ ۱۵,۶۴۰,۲۶۱ ۰ ۱,۰۹۰ ۱,۱۷۶,۵۴۷ ۳۸۰ ۸۸۹,۶۱۷ ۲۸۶,۹۳۰ ۴,۴۸۷,۶۵۹,۹۵۳,۱۵۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵,۷۰۳,۲۲۵ ۱۵,۵۲۵,۴۰۷ ۰ ۴۹۴ ۱,۱۷۵,۴۵۷ ۲۰۹ ۸۸۹,۲۳۷ ۲۸۶,۲۲۰ ۴,۴۴۳,۶۸۱,۸۵۹,۵۸۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۵,۵۱۸,۲۰۶ ۱۵,۳۴۳,۲۹۹ ۰ ۰ ۱,۱۷۴,۹۶۳ ۰ ۸۸۹,۰۲۸ ۲۸۵,۹۳۵ ۴,۳۸۷,۱۸۶,۱۰۵,۵۲۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۵,۴۰۸,۹۲۲ ۱۵,۲۳۵,۵۲۳ ۰ ۰ ۱,۱۷۴,۹۶۳ ۰ ۸۸۹,۰۲۸ ۲۸۵,۹۳۵ ۴,۳۵۶,۳۶۹,۲۹۲,۶۸۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۵,۴۰۹,۰۵۴ ۱۵,۲۳۵,۶۵۶ ۰ ۷۱۶ ۱,۱۷۴,۹۶۳ ۲۳۷ ۸۸۹,۰۲۸ ۲۸۵,۹۳۵ ۴,۳۵۶,۴۰۷,۲۳۶,۶۱۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵,۴۰۹,۰۴۴ ۱۵,۲۳۵,۳۵۴ ۰ ۹۰۲ ۱,۱۷۴,۲۴۷ ۹۱ ۸۸۸,۷۹۱ ۲۸۵,۴۵۶ ۴,۳۴۹,۰۲۳,۲۹۰,۰۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۵,۳۳۱,۷۲۷ ۱۵,۱۵۸,۹۴۶ ۰ ۳۶۳ ۱,۱۷۳,۳۴۵ ۱۰۴ ۸۸۸,۷۰۰ ۲۸۴,۶۴۵ ۴,۳۱۴,۹۱۸,۳۱۸,۳۳۳
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۵,۲۶۶,۱۴۵ ۱۵,۰۹۴,۲۳۹ ۰ ۷۰۲ ۱,۱۷۲,۹۸۲ ۹۱۹ ۸۸۸,۵۹۶ ۲۸۴,۳۸۶ ۴,۲۹۲,۵۹۰,۱۹۹,۳۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵,۱۲۸,۹۸۲ ۱۴,۹۵۹,۰۹۱ ۰ ۶۴ ۱,۱۷۲,۲۸۰ ۴ ۸۸۷,۶۷۷ ۲۸۴,۶۰۳ ۴,۲۵۷,۴۰۲,۰۴۹,۲۴۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵,۱۰۴,۹۷۰ ۱۴,۹۳۵,۴۱۷ ۰ ۰ ۱,۱۷۲,۲۱۶ ۰ ۸۸۷,۶۷۳ ۲۸۴,۵۴۳ ۴,۲۴۹,۷۶۸,۴۱۳,۰۱۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۵,۰۹۱,۸۷۷ ۱۴,۹۲۲,۴۵۲ ۰ ۰ ۱,۱۷۲,۲۱۶ ۰ ۸۸۷,۶۷۳ ۲۸۴,۵۴۳ ۴,۲۴۶,۰۷۹,۳۴۱,۲۹۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۵,۰۹۱,۹۹۰ ۱۴,۹۲۲,۵۶۶ ۰ ۱۶۶ ۱,۱۷۲,۲۱۶ ۳۴۴ ۸۸۷,۶۷۳ ۲۸۴,۵۴۳ ۴,۲۴۶,۱۱۱,۶۱۵,۵۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵,۰۹۱,۹۰۰ ۱۴,۹۲۲,۵۸۱ ۰ ۱۳۲ ۱,۱۷۲,۰۵۰ ۵۹۸ ۸۸۷,۳۲۹ ۲۸۴,۷۲۱ ۴,۲۴۸,۷۷۲,۲۱۹,۸۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵,۰۷۱,۶۰۸ ۱۴,۹۰۲,۷۴۲ ۰ ۷۹ ۱,۱۷۱,۹۱۸ ۶۲۰ ۸۸۶,۷۳۱ ۲۸۵,۱۸۷ ۴,۲۵۰,۰۶۸,۳۵۴,۱۱۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۴,۹۷۱,۲۷۵ ۱۴,۸۰۳,۹۷۳ ۰ ۳۷۱ ۱,۱۷۱,۸۳۹ ۱۷۹ ۸۸۶,۱۱۱ ۲۸۵,۷۲۸ ۴,۲۲۹,۹۰۹,۶۷۸,۷۷۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۴,۹۳۶,۲۵۰ ۱۴,۷۶۹,۳۸۶ ۰ ۳۵۶ ۱,۱۷۱,۴۶۸ ۸۴ ۸۸۵,۹۳۲ ۲۸۵,۵۳۶ ۴,۲۱۷,۱۹۱,۳۲۳,۱۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۵,۱۱۸,۹۹۷ ۱۴,۹۴۹,۹۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۰ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۴,۶۹۱,۳۶۸,۱۴۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۵,۱۱۵,۳۸۲ ۱۴,۹۴۶,۴۴۹ ۰ ۰ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۰ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۳,۶۸۳,۷۲۰,۱۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۵,۱۱۵,۴۹۹ ۱۴,۹۴۶,۵۶۶ ۰ ۲۸۶ ۱,۱۷۱,۱۱۲ ۶۵۷ ۸۸۵,۸۴۸ ۲۸۵,۲۶۴ ۴,۲۶۳,۷۱۷,۱۶۸,۸۳۱