صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۷۱۴,۱۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۲۸۵,۸۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۸۶۶,۸۸۸,۹۲۸,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۹,۵۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۵,۹۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۵,۹۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶۲۹,۵۴۲ ۶۲۵,۹۵۵ ۰ ۰ ۸۷,۱۴۳,۱۲۰ ۰ ۳۹,۴۲۹,۰۰۹ ۴۷,۷۱۴,۱۱۱ ۲۹,۸۶۶,۸۸۸,۹۲۸,۹۵۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶۲۴,۶۱۰ ۶۲۱,۰۵۳ ۰ ۰ ۸۷,۱۴۳,۱۲۰ ۰ ۳۹,۴۲۹,۰۰۹ ۴۷,۷۱۴,۱۱۱ ۲۹,۶۳۳,۰۱۴,۵۴۷,۹۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶۲۴,۶۱۵ ۶۲۱,۰۵۹ ۰ ۳۴۵,۸۲۲ ۸۷,۱۴۳,۱۲۰ ۴۸,۳۶۳ ۳۹,۴۲۹,۰۰۹ ۴۷,۷۱۴,۱۱۱ ۲۹,۶۳۳,۲۶۴,۲۴۲,۵۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶۲۴,۶۱۷ ۶۲۱,۰۳۸ ۰ ۱۴۵,۲۷۰ ۸۶,۷۹۷,۲۹۸ ۴۱,۴۵۲ ۳۹,۳۸۰,۶۴۶ ۴۷,۴۱۶,۶۵۲ ۲۹,۴۴۷,۵۴۴,۰۸۰,۱۴۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶۰۹,۰۴۵ ۶۰۵,۵۷۳ ۰ ۱۹,۶۴۳ ۸۶,۶۵۲,۰۲۸ ۹۲,۰۲۳ ۳۹,۳۳۹,۱۹۴ ۴۷,۳۱۲,۸۳۴ ۲۸,۶۵۱,۳۵۶,۵۴۵,۲۵۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۵۸۴,۷۹۹ ۵۸۱,۴۹۵ ۶,۳۰۱ ۶۱,۹۵۵ ۸۶,۶۳۲,۳۸۵ ۵۴,۶۹۲ ۳۹,۲۴۷,۱۷۱ ۴۷,۳۸۵,۲۱۴ ۲۷,۵۵۴,۲۸۸,۵۷۸,۸۸۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۵۶۹,۲۲۵ ۵۶۶,۰۲۵ ۷,۵۶۵ ۱۲,۳۰۳ ۸۶,۵۷۰,۴۳۰ ۲۱۹,۴۲۷ ۳۹,۱۹۲,۴۷۹ ۴۷,۳۷۷,۹۵۱ ۲۶,۸۱۷,۰۹۳,۰۴۸,۰۳۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۵۷۶,۹۸۹ ۵۷۳,۷۴۵ ۰ ۰ ۸۶,۵۵۸,۱۲۷ ۰ ۳۸,۹۷۳,۰۵۲ ۴۷,۵۸۵,۰۷۵ ۲۷,۳۰۱,۶۹۸,۵۲۸,۹۵۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۵۶۲,۹۴۸ ۵۵۹,۷۹۳ ۰ ۰ ۸۶,۵۵۸,۱۲۷ ۰ ۳۸,۹۷۳,۰۵۲ ۴۷,۵۸۵,۰۷۵ ۲۶,۶۳۷,۷۸۴,۲۳۶,۵۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۵۶۲,۹۴۹ ۵۵۹,۷۹۴ ۰ ۶,۳۶۹ ۸۶,۵۵۸,۱۲۷ ۱,۴۲۶,۹۹۵ ۳۸,۹۷۳,۰۵۲ ۴۷,۵۸۵,۰۷۵ ۲۶,۶۳۷,۸۳۸,۱۰۳,۱۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۵۶۲,۸۵۸ ۵۵۹,۷۹۵ ۰ ۳,۸۴۶ ۸۶,۵۵۱,۷۵۸ ۶۶۸,۳۳۵ ۳۷,۵۴۶,۰۵۷ ۴۹,۰۰۵,۷۰۱ ۲۷,۴۳۳,۱۳۳,۰۸۲,۰۶۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۵۶۳,۷۶۶ ۵۶۰,۷۰۴ ۰ ۲۹,۶۳۵ ۸۶,۵۴۷,۹۱۲ ۱۲۴,۵۹۵ ۳۶,۸۷۷,۷۲۲ ۴۹,۶۷۰,۱۹۰ ۲۷,۸۵۰,۲۹۱,۴۸۷,۷۹۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۵۷۵,۲۰۳ ۵۷۲,۰۶۹ ۰ ۱۸,۲۹۱ ۸۶,۵۱۸,۲۷۷ ۱۱۴,۷۳۶ ۳۶,۷۵۳,۱۲۷ ۴۹,۷۶۵,۱۵۰ ۲۸,۴۶۹,۰۷۶,۱۳۴,۵۴۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۵۸۹,۴۵۷ ۵۸۶,۲۰۰ ۰ ۹,۳۵۸ ۸۶,۴۹۹,۹۸۶ ۴۵۲,۰۹۵ ۳۶,۶۳۸,۳۹۱ ۴۹,۸۶۱,۵۹۵ ۲۹,۲۲۸,۸۵۹,۷۲۴,۸۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۵۸۳,۶۷۸ ۵۸۰,۴۷۸ ۰ ۰ ۸۶,۴۹۰,۶۲۸ ۰ ۳۶,۱۸۶,۲۹۶ ۵۰,۳۰۴,۳۳۲ ۲۹,۲۰۰,۵۶۲,۴۵۵,۸۹۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۵۷۵,۱۰۳ ۵۷۱,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۴۹۰,۶۲۸ ۰ ۳۶,۱۸۶,۲۹۶ ۵۰,۳۰۴,۳۳۲ ۲۸,۷۷۰,۸۵۳,۵۵۲,۳۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۵۷۵,۱۰۸ ۵۷۱,۹۴۱ ۰ ۵۸,۷۳۴ ۸۶,۴۹۰,۶۲۸ ۱۷۶,۶۰۴ ۳۶,۱۸۶,۲۹۶ ۵۰,۳۰۴,۳۳۲ ۲۸,۷۷۱,۱۳۲,۶۵۹,۰۹۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۵۷۵,۱۰۳ ۵۷۱,۹۴۳ ۰ ۵۲۱,۳۲۹ ۸۶,۴۳۱,۸۹۴ ۷۷,۴۳۹ ۳۶,۰۰۹,۶۹۲ ۵۰,۴۲۲,۲۰۲ ۲۸,۸۳۸,۶۴۲,۴۵۲,۲۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۵۸۹,۴۵۴ ۵۸۶,۱۱۶ ۰ ۵۹۱,۵۴۱ ۸۵,۹۱۰,۵۶۵ ۲۵,۳۴۳ ۳۵,۹۳۲,۲۵۳ ۴۹,۹۷۸,۳۱۲ ۲۹,۲۹۳,۰۶۵,۶۷۹,۵۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۵۹۷,۲۳۷ ۵۹۳,۷۹۴ ۰ ۰ ۸۵,۳۱۹,۰۲۴ ۰ ۳۵,۹۰۶,۹۱۰ ۴۹,۴۱۲,۱۱۴ ۲۹,۳۴۰,۶۰۴,۸۶۰,۹۲۵