صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۱۰,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۳,۵۸۹,۱۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۹۵۲,۳۷۵,۹۰۸,۲۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶۲,۵۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵۹,۱۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵۹,۱۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۵۶۲,۵۹۴ ۵۵۹,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۰۹,۷۵۸,۵۱۵ ۰ ۶۳,۳۴۷,۶۹۴ ۴۶,۴۱۰,۸۲۱ ۲۵,۹۵۲,۳۷۵,۹۰۸,۲۵۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۵۶۲,۶۰۰ ۵۵۹,۱۹۴ ۰ ۶۱,۵۷۵ ۱۰۹,۷۵۸,۵۱۵ ۱۲,۲۰۱ ۶۳,۳۴۷,۶۹۴ ۴۶,۴۱۰,۸۲۱ ۲۵,۹۵۲,۶۵۷,۰۳۷,۰۶۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۵۶۲,۶۰۵ ۵۵۹,۱۹۶ ۰ ۳۶۳ ۱۰۹,۶۹۶,۹۴۰ ۶۷,۱۵۲ ۶۳,۳۳۵,۴۹۳ ۴۶,۳۶۱,۴۴۷ ۲۵,۹۲۵,۱۱۹,۰۶۷,۹۷۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۵۶۶,۵۳۳ ۵۶۳,۱۰۵ ۰ ۲,۵۱۵ ۱۰۹,۶۹۶,۵۷۷ ۱۳۴,۱۴۴ ۶۳,۲۶۸,۳۴۱ ۴۶,۴۲۸,۲۳۶ ۲۶,۱۴۳,۹۹۰,۴۸۶,۶۴۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۵۶۷,۵۶۷ ۵۶۴,۱۴۱ ۰ ۴,۲۹۳ ۱۰۹,۶۹۴,۰۶۲ ۲۹۵,۷۳۶ ۶۳,۱۳۴,۱۹۷ ۴۶,۵۵۹,۸۶۵ ۲۶,۲۶۶,۳۴۱,۴۸۲,۵۹۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۵۷۰,۵۸۴ ۵۶۷,۱۶۰ ۰ ۱۵,۸۷۷ ۱۰۹,۶۸۹,۷۶۹ ۶۲,۷۷۸ ۶۲,۸۳۸,۴۶۱ ۴۶,۸۵۱,۳۰۸ ۲۶,۵۷۲,۱۸۲,۴۳۵,۰۱۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۵۷۶,۰۵۷ ۵۷۲,۵۸۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۶۷۳,۸۹۲ ۰ ۶۲,۷۷۵,۶۸۳ ۴۶,۸۹۸,۲۰۹ ۲۶,۸۵۳,۱۷۷,۹۱۵,۲۳۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۵۸۱,۵۵۸ ۵۷۸,۰۵۱ ۰ ۰ ۱۰۹,۶۷۳,۸۹۲ ۰ ۶۲,۷۷۵,۶۸۳ ۴۶,۸۹۸,۲۰۹ ۲۷,۱۰۹,۵۵۸,۱۴۶,۱۴۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۵۸۱,۵۷۲ ۵۷۸,۰۶۶ ۰ ۵,۰۶۱ ۱۰۹,۶۷۳,۸۹۲ ۴۱,۶۰۰ ۶۲,۷۷۵,۶۸۳ ۴۶,۸۹۸,۲۰۹ ۲۷,۱۱۰,۲۴۷,۳۷۸,۵۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۵۸۱,۵۸۴ ۵۷۸,۰۸۰ ۰ ۲۱,۴۸۱ ۱۰۹,۶۶۸,۸۳۱ ۲۳,۶۱۷ ۶۲,۷۳۴,۰۸۳ ۴۶,۹۳۴,۷۴۸ ۲۷,۱۳۲,۰۴۱,۸۱۵,۵۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۵۸۴,۶۷۷ ۵۸۱,۱۴۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۶۴۷,۳۵۰ ۰ ۶۲,۷۱۰,۴۶۶ ۴۶,۹۳۶,۸۸۴ ۲۷,۲۷۷,۳۱۰,۴۹۵,۴۹۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۵۸۵,۸۶۲ ۵۸۲,۳۲۸ ۰ ۷۴,۱۰۰ ۱۰۹,۶۴۷,۳۵۰ ۲۱,۹۷۵ ۶۲,۷۱۰,۴۶۶ ۴۶,۹۳۶,۸۸۴ ۲۷,۳۳۲,۶۵۱,۹۳۱,۴۱۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۵۸۵,۸۷۶ ۵۸۲,۳۳۷ ۰ ۶,۸۶۳ ۱۰۹,۵۷۳,۲۵۰ ۱۲,۲۰۲ ۶۲,۶۸۸,۴۹۱ ۴۶,۸۸۴,۷۵۹ ۲۷,۳۰۲,۷۳۲,۸۷۸,۵۴۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۵۸۹,۵۵۵ ۵۸۵,۹۹۳ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۷۷,۲۵۴,۵۰۲,۸۱۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۵۸۸,۱۴۶ ۵۸۴,۵۹۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۱,۹۱۴,۳۰۴,۵۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۵۸۸,۱۶۱ ۵۸۴,۶۱۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۲,۶۱۶,۲۸۵,۷۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۵۸۸,۱۷۶ ۵۸۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۳,۳۱۸,۷۱۷,۲۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۵۸۸,۱۹۱ ۵۸۴,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۴,۰۲۱,۵۹۹,۸۵۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۵۸۸,۲۰۶ ۵۸۴,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۴,۷۲۴,۹۳۳,۳۶۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۵۸۸,۲۲۱ ۵۸۴,۶۷۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۵۶۶,۳۸۷ ۰ ۶۲,۶۷۶,۲۸۹ ۴۶,۸۹۰,۰۹۸ ۲۷,۴۱۵,۴۲۸,۷۱۶,۶۷۱
  مشاهده همه