صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۰۴,۳۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۲۹۵,۶۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۴۶۳,۶۹۵,۴۳۸,۳۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۶,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۹,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۹,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱,۰۷۶,۲۳۳ ۱,۰۶۹,۴۹۷ ۱,۰۶۹,۴۹۷ ۰ ۰ ۱۴۶,۴۳۹,۱۶۹ ۰ ۱۰۶,۷۳۴,۸۲۳ ۳۹,۷۰۴,۳۴۶ ۴۲,۴۶۳,۶۹۵,۴۳۸,۳۶۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱,۰۷۶,۲۶۰ ۱,۰۶۹,۵۲۵ ۱,۰۶۹,۵۲۵ ۰ ۱۸,۱۵۰ ۱۴۶,۴۳۹,۱۶۹ ۵۱,۱۵۵ ۱۰۶,۷۳۴,۸۲۳ ۳۹,۷۰۴,۳۴۶ ۴۲,۴۶۴,۷۹۲,۵۴۲,۶۸۷
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱,۰۷۶,۲۷۹ ۱,۰۶۹,۵۵۰ ۱,۰۶۹,۵۵۰ ۰ ۲۰,۸۹۵ ۱۴۶,۴۲۱,۰۱۹ ۳۷,۲۷۵ ۱۰۶,۶۸۳,۶۶۸ ۳۹,۷۳۷,۳۵۱ ۴۲,۵۰۱,۰۷۰,۵۳۹,۹۰۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱,۰۷۷,۱۹۲ ۱,۰۷۰,۴۷۰ ۱,۰۷۰,۴۷۰ ۰ ۲۰,۴۶۱ ۱۴۶,۴۰۰,۱۲۴ ۱۸,۸۸۹ ۱۰۶,۶۴۶,۳۹۳ ۳۹,۷۵۳,۷۳۱ ۴۲,۵۵۵,۱۶۵,۴۱۶,۱۷۶
  ۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱,۰۷۹,۰۰۸ ۱,۰۷۲,۲۷۵ ۱,۰۷۲,۲۷۵ ۰ ۰ ۱۴۶,۳۷۹,۶۶۳ ۰ ۱۰۶,۶۲۷,۵۰۴ ۳۹,۷۵۲,۱۵۹ ۴۲,۶۲۵,۲۵۰,۶۵۱,۱۰۸
  ۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱,۰۸۷,۱۰۰ ۱,۰۸۰,۳۱۰ ۱,۰۸۰,۳۱۰ ۰ ۱۳,۲۳۲ ۱۴۶,۳۷۹,۶۶۳ ۱۳,۲۴۰ ۱۰۶,۶۲۷,۵۰۴ ۳۹,۷۵۲,۱۵۹ ۴۲,۹۴۴,۶۶۳,۷۷۲,۹۹۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱,۰۸۷,۱۲۱ ۱,۰۸۰,۳۳۲ ۱,۰۸۰,۳۳۲ ۰ ۰ ۱۴۶,۳۶۶,۴۳۱ ۰ ۱۰۶,۶۱۴,۲۶۴ ۳۹,۷۵۲,۱۶۷ ۴۲,۹۴۵,۵۲۷,۱۳۸,۹۲۲
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۸۹,۰۸۴ ۱,۰۸۲,۲۸۶ ۱,۰۸۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۱۴۶,۳۶۶,۴۳۱ ۰ ۱۰۶,۶۱۴,۲۶۴ ۳۹,۷۵۲,۱۶۷ ۴۳,۰۲۳,۲۱۱,۶۶۸,۳۶۰
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۱,۰۸۹,۱۰۸ ۱,۰۸۲,۳۱۰ ۱,۰۸۲,۳۱۰ ۰ ۲۲,۴۲۴ ۱۴۶,۳۶۶,۴۳۱ ۱۰,۷۴۱ ۱۰۶,۶۱۴,۲۶۴ ۳۹,۷۵۲,۱۶۷ ۴۳,۰۲۴,۱۵۷,۵۵۶,۱۲۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۱,۰۸۹,۱۰۴ ۱,۰۸۲,۲۹۹ ۱,۰۸۲,۲۹۹ ۰ ۳۵,۰۶۴ ۱۴۶,۳۴۴,۰۰۷ ۴۲,۹۶۴ ۱۰۶,۶۰۳,۵۲۳ ۳۹,۷۴۰,۴۸۴ ۴۳,۰۱۱,۰۸۹,۷۲۶,۲۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱,۰۹۴,۱۴۹ ۱,۰۸۷,۳۱۵ ۱,۰۸۷,۳۱۵ ۰ ۶,۸۸۴ ۱۴۶,۳۰۸,۹۴۳ ۳۶,۶۷۶ ۱۰۶,۵۶۰,۵۵۹ ۳۹,۷۴۸,۳۸۴ ۴۳,۲۱۹,۰۲۹,۱۷۹,۴۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱,۰۹۷,۱۴۰ ۱,۰۹۰,۲۹۰ ۱,۰۹۰,۲۹۰ ۰ ۱۲,۶۳۱ ۱۴۶,۳۰۲,۰۵۹ ۱۶۰,۹۸۴ ۱۰۶,۵۲۳,۸۸۳ ۳۹,۷۷۸,۱۷۶ ۴۳,۳۶۹,۷۵۵,۱۲۰,۸۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱,۰۹۸,۶۵۸ ۱,۰۹۱,۸۲۸ ۱,۰۹۱,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۴۶,۲۸۹,۴۲۸ ۰ ۱۰۶,۳۶۲,۸۹۹ ۳۹,۹۲۶,۵۲۹ ۴۳,۵۹۲,۸۹۵,۶۵۱,۵۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۱,۰۹۳,۲۹۱ ۱,۰۸۶,۴۹۸ ۱,۰۸۶,۴۹۸ ۰ ۰ ۱۴۶,۲۸۹,۴۲۸ ۰ ۱۰۶,۳۶۲,۸۹۹ ۳۹,۹۲۶,۵۲۹ ۴۳,۳۸۰,۰۸۵,۲۷۱,۳۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۱,۰۹۳,۳۱۵ ۱,۰۸۶,۵۲۱ ۱,۰۸۶,۵۲۱ ۰ ۰ ۱۴۶,۲۸۹,۴۲۸ ۰ ۱۰۶,۳۶۲,۸۹۹ ۳۹,۹۲۶,۵۲۹ ۴۳,۳۸۱,۰۳۰,۳۵۰,۴۵۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱,۰۹۳,۳۳۹ ۱,۰۸۶,۵۴۵ ۱,۰۸۶,۵۴۵ ۰ ۱۳,۶۶۵ ۱۴۶,۲۸۹,۴۲۸ ۷,۲۱۳ ۱۰۶,۳۶۲,۸۹۹ ۳۹,۹۲۶,۵۲۹ ۴۳,۳۸۱,۹۸۷,۱۳۸,۱۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱,۰۹۳,۳۶۱ ۱,۰۸۶,۵۶۷ ۱,۰۸۶,۵۶۷ ۰ ۱۵,۴۲۸ ۱۴۶,۲۷۵,۷۶۳ ۱۶,۷۷۷ ۱۰۶,۳۵۵,۶۸۶ ۳۹,۹۲۰,۰۷۷ ۴۳,۳۷۵,۸۴۳,۶۴۱,۰۸۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱,۰۹۲,۶۹۸ ۱,۰۸۵,۸۸۸ ۱,۰۸۵,۸۸۸ ۰ ۲۵,۷۲۳ ۱۴۶,۲۶۰,۳۳۵ ۱۱,۹۲۷ ۱۰۶,۳۳۸,۹۰۹ ۳۹,۹۲۱,۴۲۶ ۴۳,۳۵۰,۲۱۴,۲۳۷,۲۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱,۰۹۰,۷۶۸ ۱,۰۸۳,۹۷۰ ۱,۰۸۳,۹۷۰ ۰ ۲۰,۰۹۱ ۱۴۶,۲۳۴,۶۱۲ ۴۶,۰۱۴ ۱۰۶,۳۲۶,۹۸۲ ۳۹,۹۰۷,۶۳۰ ۴۳,۲۵۸,۶۷۲,۲۷۲,۴۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱,۰۹۱,۳۴۴ ۱,۰۸۴,۵۴۶ ۱,۰۸۴,۵۴۶ ۰ ۷۹,۰۸۰ ۱۴۶,۲۱۴,۵۲۱ ۷,۵۹۶ ۱۰۶,۲۸۰,۹۶۸ ۳۹,۹۳۳,۵۵۳ ۴۳,۳۰۹,۷۹۰,۴۷۸,۶۳۰
  مشاهده همه