صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۹,۸۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۰,۱۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۰۶,۰۱۶,۰۴۱,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۳۵,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۵,۶۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۵,۶۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵,۰۳۵,۴۹۷ ۱۴,۸۵۵,۶۵۷ ۰ ۱,۵۳۳ ۱,۱۳۱,۶۱۴ ۱۲۱ ۸۴۱,۷۵۷ ۲۸۹,۸۵۷ ۴,۳۰۶,۰۱۶,۰۴۱,۱۰۶
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵,۱۷۱,۸۸۵ ۱۴,۹۹۰,۷۳۶ ۰ ۱,۱۹۳ ۱,۱۳۰,۰۸۱ ۷۱۳ ۸۴۱,۶۳۶ ۲۸۸,۴۴۵ ۴,۳۲۴,۰۰۲,۹۱۲,۰۹۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۴,۹۹۷,۵۵۳ ۱۴,۸۱۸,۹۰۶ ۰ ۳,۱۶۸ ۱,۱۲۸,۸۸۸ ۱۴ ۸۴۰,۹۲۳ ۲۸۷,۹۶۵ ۴,۲۶۷,۳۲۶,۳۰۳,۶۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵,۰۲۵,۶۲۸ ۱۴,۸۴۵,۳۵۱ ۰ ۰ ۱,۱۲۵,۷۲۰ ۰ ۸۴۰,۹۰۹ ۲۸۴,۸۱۱ ۴,۲۲۸,۱۱۹,۳۲۴,۱۶۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۴,۷۹۵,۰۱۳ ۱۴,۶۱۸,۳۳۲ ۰ ۰ ۱,۱۲۵,۷۲۰ ۰ ۸۴۰,۹۰۹ ۲۸۴,۸۱۱ ۴,۱۶۳,۴۶۱,۶۶۲,۳۲۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۴,۷۹۵,۵۹۳ ۱۴,۶۱۸,۹۱۱ ۰ ۱,۴۴۶ ۱,۱۲۵,۷۲۰ ۲۰۱ ۸۴۰,۹۰۹ ۲۸۴,۸۱۱ ۴,۱۶۳,۶۲۶,۶۷۲,۸۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴,۷۹۶,۰۴۷ ۱۴,۶۱۸,۵۹۰ ۰ ۰ ۱,۱۲۴,۲۷۴ ۰ ۸۴۰,۷۰۸ ۲۸۳,۵۶۶ ۴,۱۴۵,۳۳۴,۹۷۸,۱۵۶
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۴,۶۲۷,۲۰۴ ۱۴,۴۵۲,۱۹۳ ۰ ۰ ۱,۱۲۴,۲۷۴ ۰ ۸۴۰,۷۰۸ ۲۸۳,۵۶۶ ۴,۰۹۸,۱۵۰,۵۵۸,۸۳۳
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴,۶۲۷,۷۷۷ ۱۴,۴۵۲,۷۶۵ ۰ ۲,۴۰۹ ۱,۱۲۴,۲۷۴ ۴۸۲ ۸۴۰,۷۰۸ ۲۸۳,۵۶۶ ۴,۰۹۸,۳۱۲,۸۰۸,۷۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۴,۶۲۸,۰۴۹ ۱۴,۴۵۱,۸۴۰ ۰ ۱,۹۸۳ ۱,۱۲۱,۸۶۵ ۸۴ ۸۴۰,۲۲۶ ۲۸۱,۶۳۹ ۴,۰۷۰,۲۰۱,۸۷۸,۴۰۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۴,۵۲۳,۳۶۴ ۱۴,۳۵۰,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۹,۸۸۲ ۰ ۸۴۰,۱۴۲ ۲۷۹,۷۴۰ ۴,۰۱۴,۳۵۷,۳۱۱,۸۱۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۴,۳۴۰,۰۳۱ ۱۴,۱۷۲,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۱۱۹,۸۸۲ ۰ ۸۴۰,۱۴۲ ۲۷۹,۷۴۰ ۳,۹۶۴,۵۳۲,۸۲۱,۷۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۴,۳۴۰,۵۵۱ ۱۴,۱۷۲,۷۲۶ ۰ ۸۰۲ ۱,۱۱۹,۸۸۲ ۶۱۵ ۸۴۰,۱۴۲ ۲۷۹,۷۴۰ ۳,۹۶۴,۶۷۸,۳۱۴,۸۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۴,۳۴۰,۷۰۲ ۱۴,۱۷۲,۷۶۵ ۰ ۱,۲۷۷ ۱,۱۱۹,۰۸۰ ۳۲ ۸۳۹,۵۲۷ ۲۷۹,۵۵۳ ۳,۹۶۲,۰۳۸,۸۶۰,۵۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۴,۱۶۸,۹۲۴ ۱۴,۰۰۲,۶۵۴ ۰ ۱,۰۶۳ ۱,۱۱۷,۸۰۳ ۱۴۸ ۸۳۹,۴۹۵ ۲۷۸,۳۰۸ ۳,۸۹۷,۰۵۰,۷۵۶,۷۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۴,۰۶۱,۱۲۳ ۱۳,۸۹۶,۸۵۰ ۰ ۳,۳۰۸ ۱,۱۱۶,۷۴۰ ۱۲ ۸۳۹,۳۴۷ ۲۷۷,۳۹۳ ۳,۸۵۴,۸۸۸,۸۱۳,۳۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۴,۲۵۶,۳۶۵ ۱۴,۰۸۷,۷۹۶ ۰ ۲,۷۲۷ ۱,۱۱۳,۴۳۲ ۱۴ ۸۳۹,۳۳۵ ۲۷۴,۰۹۷ ۳,۸۶۱,۴۲۲,۷۳۱,۳۲۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴,۲۲۶,۵۰۸ ۱۴,۰۵۹,۲۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۷۰۵ ۰ ۸۳۹,۳۲۱ ۲۷۱,۳۸۴ ۳,۸۱۵,۴۶۳,۸۷۱,۶۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۴,۰۰۱,۷۸۶ ۱۳,۸۳۷,۸۵۳ ۰ ۰ ۱,۱۱۰,۷۰۵ ۰ ۸۳۹,۳۲۱ ۲۷۱,۳۸۴ ۳,۷۵۵,۳۷۲,۰۳۳,۰۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴,۰۰۲,۲۸۳ ۱۳,۸۳۸,۳۵۰ ۰ ۱,۲۳۸ ۱,۱۱۰,۷۰۵ ۱۵۸ ۸۳۹,۳۲۱ ۲۷۱,۳۸۴ ۳,۷۵۵,۵۰۶,۷۰۷,۲۲۳