صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۹,۰۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۰,۹۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۶۸,۵۳۴,۵۵۳,۳۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۵,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۰۳,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۰۳,۷۱۶
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳,۱۴۵,۵۷۴ ۱۳,۰۰۳,۷۱۶ ۰ ۱,۵۱۶ ۱,۰۹۶,۱۱۰ ۲۹ ۸۳۷,۰۶۶ ۲۵۹,۰۴۴ ۳,۳۶۸,۵۳۴,۵۵۳,۳۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳,۱۱۵,۹۴۳ ۱۲,۹۷۳,۷۰۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۵۹۴ ۰ ۸۳۷,۰۳۷ ۲۵۷,۵۵۷ ۳,۳۴۱,۴۶۹,۰۲۹,۳۶۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳,۰۹۹,۵۸۷ ۱۲,۹۵۶,۶۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۵۹۴ ۰ ۸۳۷,۰۳۷ ۲۵۷,۵۵۷ ۳,۳۳۷,۰۷۸,۱۶۳,۴۴۴
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳,۰۹۹,۹۹۵ ۱۲,۹۵۷,۰۶۷ ۰ ۹۲۶ ۱,۰۹۴,۵۹۴ ۱۵۴ ۸۳۷,۰۳۷ ۲۵۷,۵۵۷ ۳,۳۳۷,۱۸۳,۴۳۲,۹۲۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳,۱۰۰,۳۱۹ ۱۲,۹۵۶,۹۶۱ ۰ ۴۲۳ ۱,۰۹۳,۶۶۸ ۱۹ ۸۳۶,۸۸۳ ۲۵۶,۷۸۵ ۳,۳۲۷,۱۵۳,۲۳۶,۴۹۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۲,۹۳۸,۵۹۳ ۱۲,۷۹۷,۳۰۸ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۴۵ ۰ ۸۳۶,۸۶۴ ۲۵۶,۳۸۱ ۳,۲۸۰,۹۸۶,۵۰۸,۱۹۱
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۲,۸۵۹,۲۷۱ ۱۲,۷۱۸,۹۳۰ ۰ ۳۴۹ ۱,۰۹۳,۲۴۵ ۳۴۲ ۸۳۶,۸۶۴ ۲۵۶,۳۸۱ ۳,۲۶۰,۸۹۱,۸۹۷,۵۲۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۲,۸۵۹,۴۸۰ ۱۲,۷۱۹,۱۳۵ ۰ ۸۴۴ ۱,۰۹۲,۸۹۶ ۱۸ ۸۳۶,۵۲۲ ۲۵۶,۳۷۴ ۳,۲۶۰,۸۵۵,۶۱۰,۹۰۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۲,۸۳۷,۰۰۹ ۱۲,۶۹۶,۵۸۶ ۰ ۰ ۱,۰۹۲,۰۵۲ ۰ ۸۳۶,۵۰۴ ۲۵۵,۵۴۸ ۳,۲۴۴,۵۸۷,۰۶۹,۲۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۲,۷۸۳,۹۲۰ ۱۲,۶۴۴,۴۵۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۲,۰۵۲ ۰ ۸۳۶,۵۰۴ ۲۵۵,۵۴۸ ۳,۲۳۱,۲۶۴,۷۶۸,۱۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۲,۷۸۴,۳۰۴ ۱۲,۶۴۴,۸۳۸ ۰ ۵۱۸ ۱,۰۹۲,۰۵۲ ۲۸۴ ۸۳۶,۵۰۴ ۲۵۵,۵۴۸ ۳,۲۳۱,۳۶۳,۰۱۱,۴۷۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۲,۷۸۴,۵۳۴ ۱۲,۶۴۴,۹۴۰ ۰ ۷۲۴ ۱,۰۹۱,۵۳۴ ۳۵۳ ۸۳۶,۲۲۰ ۲۵۵,۳۱۴ ۳,۲۲۸,۴۳۰,۱۱۵,۰۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۲,۷۵۱,۵۱۲ ۱۲,۶۱۲,۸۵۳ ۰ ۵۵۴ ۱,۰۹۰,۸۱۰ ۶۰۶ ۸۳۵,۸۶۷ ۲۵۴,۹۴۳ ۳,۲۱۵,۵۵۸,۷۰۵,۰۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۲,۷۸۳,۲۶۳ ۱۲,۶۴۵,۰۳۴ ۰ ۳۲۱ ۱,۰۹۰,۲۵۶ ۷۱۸ ۸۳۵,۲۶۱ ۲۵۴,۹۹۵ ۳,۲۲۴,۴۲۰,۳۷۶,۰۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۲,۷۲۳,۴۶۴ ۱۲,۵۸۶,۶۹۵ ۰ ۱,۸۰۲ ۱,۰۸۹,۹۳۵ ۲۵۰ ۸۳۴,۵۴۳ ۲۵۵,۳۹۲ ۳,۲۱۴,۵۴۱,۲۳۱,۲۳۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۲,۶۲۴,۶۶۶ ۱۲,۴۸۸,۸۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۸۸,۱۳۳ ۰ ۸۳۴,۲۹۳ ۲۵۳,۸۴۰ ۳,۱۷۰,۱۷۹,۹۳۱,۸۳۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۲,۶۵۳,۰۹۷ ۱۲,۵۱۷,۵۵۴ ۰ ۰ ۱,۰۸۸,۱۳۳ ۰ ۸۳۴,۲۹۳ ۲۵۳,۸۴۰ ۳,۱۷۷,۴۵۵,۹۹۳,۵۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۲,۶۵۳,۴۱۲ ۱۲,۵۱۷,۸۷۰ ۰ ۵۶۰ ۱,۰۸۸,۱۳۳ ۱۷۶ ۸۳۴,۲۹۳ ۲۵۳,۸۴۰ ۳,۱۷۷,۵۳۶,۰۳۷,۰۱۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۲,۶۵۳,۶۳۴ ۱۲,۵۱۷,۸۸۶ ۰ ۴۰۷ ۱,۰۸۷,۵۷۳ ۳۵ ۸۳۴,۱۱۷ ۲۵۳,۴۵۶ ۳,۱۷۲,۷۳۳,۲۸۷,۸۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۲,۶۳۵,۶۳۱ ۱۲,۵۰۱,۴۸۹ ۰ ۴,۸۲۲ ۱,۰۸۷,۱۶۶ ۱,۰۱۹ ۸۳۴,۰۸۲ ۲۵۳,۰۸۴ ۳,۱۶۳,۹۲۶,۹۱۴,۲۳۸