صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۳۵) (۰.۴۸) (۷۲.۰۱) (۸۲.۵۶)
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۴۷ ۰.۰۶ ۴۵۲.۴۶ ۲۵.۳۷
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۲۸ (۰.۲۸) ۱۸۰.۷۳ (۶۴.۱۵)
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ (۱.۴) (۱.۸۷) (۹۹.۴۳) (۹۹.۹)
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۹۱.۴۱ ۵۷.۳۵
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۱ ۰.۳۸ ۴.۹۸ ۲۹۸.۰۲
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱.۷۵ ۲.۲۵ ۵۷,۰۵۴.۴۷ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (۰.۵۹) (۰.۵۱) (۸۸.۵۲) (۸۴.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۵۹) (۰.۹۷) (۸۸.۵۷) (۹۷.۱)
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۵,۸۴۱.۹۹ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۵۵ ۰.۷۱ ۶۲۹.۴۲ ۱,۲۴۲.۴۵
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۲.۲۴ ۲.۳۳ ۳۲۷,۰۲۴.۲۸ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۶۷ ۱.۲ ۱,۰۵۹.۸۵ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰