صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۳۹ ۲.۴۶ ۵۴۴,۹۳۵.۱۹ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۶۸ ۲.۱۶ ۴۳,۲۵۰.۵۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۵۶ ۲.۴۸ ۲۸,۴۲۷.۸۸ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵۱ (۰.۸۳) ۵۴۶.۸۹ (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۹۵ ۲.۰۸ ۱۱۶,۷۹۶.۴ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۱۵) (۰.۷۲) (۴۱.۳۱) (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۶ ۲.۳۶ ۵۷,۴۳۴.۳۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۵۴ (۱.۶۶) ۶۰۴.۱۸ (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۲۷) ۰.۰۷ (۶۲.۹۹) ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۲۲) (۲.۷۲) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)