صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۳۶) (۰.۶۷) (۷۳.۴۶) (۹۱.۲۵)
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۰.۸) (۱.۱۶) (۹۴.۷۶) (۹۸.۶۱)
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰.۳۹ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۷ ۰.۹۱ ۱,۱۷۵.۸۱ ۲,۶۰۸.۲۷
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۲۹ ۰.۴۷ ۱۸۷.۷۲ ۴۵۶.۷
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۴۲) (۲) (۹۹.۴۵) (۹۹.۹۴)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۱.۱۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۷۵) (۰.۸۶) (۹۳.۵۵) (۹۵.۸)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۲۳) (۰.۴۹) (۵۷.۶۳) (۸۳.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (۰.۳۴) (۰.۳) (۷۱.۱۸) (۶۶.۲۷)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۶۴) (۰.۸) (۹۰.۵۳) (۹۴.۷۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۱۴) (۰.۲۹) (۳۹.۶۶) (۶۵.۲۴)