صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع -تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
2 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
3 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
4 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
5 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
6 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
7 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
8 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
10 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
سایز صفحه