صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.03.06 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
2 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.03.06 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
3 دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.03.06 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
4 تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مورخ 1402.02.23 ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
5 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مورخ 1402.02.23 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
6 دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری در خصوص اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مورخ 1402.02.23 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
7 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
8 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
9 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
10 تصمیمات مجمع -تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
سایز صفحه