صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/29 1398/02/29 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/02/29 1398/02/29 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1398/01/30 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 پرنفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 97 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه 97 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/19 1397/09/19 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر97 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/11 1397/06/11 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ 1397/04/30 دانلود
1397/05/28 1397/05/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 1397/04/30 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه 1394 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/03 1397/04/03 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1397-اصلاحیه دانلود
1397/03/09 1397/03/09 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت 97 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو منتهی به 1397/01/30 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو منتهی به 1397/01/30 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین 97 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند 96 دانلود
1396/12/12 1396/12/12 پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن 96 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 عملکرد 9ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 صورت مالی 9ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 پرتفوی ماهانه منتهی به دی 96 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر 96 دانلود
1396/09/14 1396/09/14 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 مهر96 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ 30 مهر96 دانلود
1396/08/27 1396/08/27 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر96 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/04/30 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/04/30 دانلود
1396/03/20 1396/03/20 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 فروردین 1396-حسابرسی شده دانلود
1396/02/27 1396/02/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 فروردین 1396-حسابرسی نشده دانلود
1396/02/27 1396/02/27 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 فروردین 1396 دانلود
1395/11/18 1395/11/18 عملکرد 9ماهه منتهی به 1395/10/30 دانلود
1395/11/18 1395/11/18 صورت مالی 9ماهه منتهی به 1395/10/30 دانلود
1395/09/17 1395/09/17 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 مهر 1395-حسابرسی شده دانلود
1395/08/25 1395/08/25 عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ 30 مهر95 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر95 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/04/30 دانلود
1395/05/25 1395/05/25 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/04/30 دانلود
1395/03/09 1395/03/09 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1395 دانلود
1395/02/14 1395/02/14 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 فروردین 1395 دانلود
1395/02/14 1395/02/14 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 فروردین 1395-حسابرسی نشده دانلود
1394/11/14 1394/11/14 صورت مالی 9ماهه منتهی به 1394/10/30 دانلود
1394/11/14 1394/11/14 گزارش عملکرد دوره 9ماهه منتهی به 1394/10/30 دانلود
1394/09/22 1394/09/22 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 مهر 1394-حسابرسی شده دانلود
1394/08/30 1394/08/30 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1394.07.30 دانلود
1394/08/26 1394/08/26 صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 مهرماه 1394 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/04/30 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/04/30 دانلود
1394/03/24 1394/03/24 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1394 دانلود
1394/02/29 1394/02/29 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1394/01/30 دانلود
1394/02/29 1394/02/29 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1394 دانلود
1393/11/28 1393/11/28 عملکرد نه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/11/28 1393/11/28 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1393 دانلود
1393/10/03 1393/10/03 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/24 1393/08/24 عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/08/24 1393/08/24 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به 1393/07/30 دانلود
1393/05/21 1393/05/21 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 تیر ماه 1393 دانلود
1393/05/21 1393/05/21 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 تیر ماه 1393 دانلود
1393/04/01 1393/04/01 صورتهای مالی حسابرسی شده پیشرو 1393.01.30 دانلود
1393/02/22 1393/02/22 pishro-1 sale-1393.01.30 amalkard دانلود
1393/02/22 1393/02/22 Pishro-1 saleh-1393.01.30 حسابرسی نشده دانلود
1392/11/06 1392/11/06 صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1392 دانلود
1392/11/06 1392/11/06 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1392.10.30 دانلود
1392/09/19 1392/09/19 Pishro 6mahe-1392.07.30 hesabresi shodeh دانلود
1392/08/25 1392/08/25 Pishro 6mahe-1392.07.30 amalkard دانلود
1392/08/25 1392/08/25 Pishro 6mahe-1392.07.30 دانلود
1392/05/29 1392/05/29 صورتهای مالی سه ماهه 1392.04.30 دانلود
1392/05/29 1392/05/29 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1392.04.30 دانلود
1392/05/23 1392/05/23 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1392/01/30 دانلود
1392/05/23 1392/05/23 گزارش عملکرد دوره 9ماهه منتهی به 1391/10/30 دانلود
1392/05/23 1392/05/23 گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 1391/07/30 دانلود
1392/05/23 1392/05/23 گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 1391/04/30 دانلود
1392/05/23 1392/05/23 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1391/01/30 دانلود
1392/03/04 1392/03/04 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 فروردین 1392-حسابرسی شده دانلود
1392/02/25 1392/02/25 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 فروردین 1392-حسابرسی نشده دانلود
1391/11/30 1391/11/30 صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1391 دانلود
1391/09/11 1391/09/11 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 مهر91 دانلود
1391/08/29 1391/08/29 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر91 دانلود
1391/05/25 1391/05/25 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 تیر ماه 1391 دانلود
1391/03/03 1391/03/03 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1391 دانلود
1391/02/19 1391/02/19 صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 فروردین ماه 1391 دانلود
1390/11/25 1390/11/25 صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 دیماه1390 دانلود
1390/09/20 1390/09/20 گزارش حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 مهر90 دانلود
1390/09/20 1390/09/20 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30 مهر90 دانلود
1390/08/29 1390/08/29 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 مهر90 دانلود
1390/05/10 1390/05/10 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30 تیر 90 دانلود