صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه-منتهی به ۱۴۰۱-۰۱-۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه-منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ صورت های مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۷-۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت های مالی میان دوره ای ۳ماهه منتهی به ۳۰تیر۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰فروردین ماه۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد دوره ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده اطلس منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی شده پیشرو ۱۳۹۳.۰۱.۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ pishro-۱ sale-۱۳۹۳.۰۱.۳۰ amalkard دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ Pishro-۱ saleh-۱۳۹۳.۰۱.۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۱۰.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ Pishro ۶mahe-۱۳۹۲.۰۷.۳۰ hesabresi shodeh دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ Pishro ۶mahe-۱۳۹۲.۰۷.۳۰ amalkard دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ Pishro ۶mahe-۱۳۹۲.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه ۱۳۹۲.۰۴.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۴.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد دوره ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد دوره ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد دوره ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۲-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۲-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ صورتهای مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ دیماه۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ تیر ۹۰ دانلود