رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری مفید
7500

2

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

2500


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق