صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۳.۴۸)% (۳.۰۳۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۲۱.۷۴۶ %۳۲.۹۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۷۶.۴۴۱ %۱۰۴.۷۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۱۶۶.۲۷۳ %۲۲۲.۷۰۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۲۷۳.۶۷۶ %۳۵۸.۵۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۳۸۷۹.۲۲۱ %۳۶۶۴.۰۴۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%