صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱.۵۹۴ %۱.۸۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۰.۴۸۸ %۱.۰۷
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (۳.۶۳۵)% (۴.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (۱.۳۰۵)% (۲.۸۷۳)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱۰.۰۵۹ (۳.۴۰۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۲۵.۴۰۵ %۱۲.۵۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۵۲۰۸.۷۷۱ %۴۳۹۹.۳۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%