صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۶۶۷ %۰.۶۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ (۰.۲۰۸)% (۰.۶۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱.۹۸۷ %۱.۰۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱۲.۸۳۴ %۱۴.۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۳۹.۸۰۷ %۴۱.۶۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۷۵.۶۵۱ %۷۳.۲۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱۳۸۸.۷۸۵ %۱۰۶۲.۲۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۷۸۸۸۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۳۱)% (۹۷.۴۶)%