صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ (۴.۳۴۴)% (۳.۱۹۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ (۱۱.۲۵)% (۹.۶۸۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۲۲.۴۰۵ %۲۷.۰۰۱
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۶۰.۰۰۱ %۶۰.۱۷۶
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۵۷.۴۰۲ %۴۷.۲۸۱
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۱۷۳.۸۱۶ %۱۲۰.۸۰۳
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۲۲۲۸.۶۸۴ %۲۲۶۵.۶۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ %۱۱۱۲۶.۱۶۴ %۸۴۷۵.۹۵۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۵۸)% (۱۰.۱۶)%