صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۲.۲۵۱ %۲.۳۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۳.۸۲۲ %۳.۹۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۴.۸۵۷ %۱۸.۳۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۴۹.۲۱۹ %۵۶.۱۶۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۶۸.۵۰۲ %۷۹.۷۹۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۷۹.۴۸۳ %۲۰۰.۸۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۲۱۰۶.۸۳ %۱۷۰۳.۳۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۷۸۸۸۵ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۹)% (۹۸.۶۲)%