صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۰.۷۸۹ (۰.۲۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۹.۱ %۷.۳۰۹
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۴.۹۲۷ (۳.۲۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۲۷.۹۱۸ %۳۰.۶۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱۶۵.۱۵۸ %۲۳۱.۳۵۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۳۳۱.۴۱۹ %۴۷۷.۷۳۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۶۱۵۳.۲۹۷ %۶۳۸۲.۸۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%